Avisfejden om orglet i kirken 1917

Artiklerne er afskrevet efter dagbladet Himmerland af Gotfred Hinrup

Artikler i dagbladet Himmerland Hobro
Hobro avis torsdag d.30 marts 1917
Holder af avis
Hr. Redaktør. Må jeg have lov at spørge om en præst uden videre kan suspendere orgelspil i en kirke den ene højtid efter den anden. Vi har nu fået et orgel i Sdr.Onsild kirke men i jul havde læreren fri og det forlyder at præsten i den nu tilstundende påske har givet læreren lov til at rejse.  (lærer Andersen)

(min anm) Der følger nu en avisfejde med ordrige indlæg mellem den annonyme holder af avisen der tilsidst afsløres som storgårdejerske Kirstine Højgård der i sin tid skænkede orglet og så stedets præst pastor Ejnar Bjørnbak.

Hobro avis april 1917.
En læser af avisen.
Når jeg skal sige min mening om orglet i Sdr. Onsild kirke ville jeg have det ekspederet ud af kirken så hurtig som mulig , det er absolut ingen pryd i kirken og efter sigende skal orgelet være så medtaget af fugt at det er et spørgsmål hvor længe det kan spille og enten man bliver fri for orgelspil nu eller om et par år kan for resten være lige meget.

d. 4 april 1917
Orgelet i Sdr. Onsild kirke.
Holder af avisen,, lader ikke høre fra sig ja jeg forstår så udmærket at han (hun) ikke holder af at gøre sig bemærket mere men sagen er ikke derfor endt nu skal vi tilbunds i den og have alting klaret. En hæslig ondsindethed skal altid rammes. Lærer Høegh Pedersen giver mig anledning til at oplyse for udenforstående at vi ingen organist har her i Sdr. Onsild. Jeg arbejdede i sin tid i hærdig for at få en lærerinde med orgelspil da det dengang var tale om at en herboende enke ville give kirken et Harmonium. Der var blandt ansøgerne fuldt ud kvallificerede lærerinder med eksamen i orgelspil men sognerådets flertal ville ikke tage hensyn til mit ønske og dertil er intet at sige. Hvad blev så følgen, læreren kunne ikke spille orgel og orgelet var nu trods det at jeg bad enkefruen om ikke at skænke det, da der ikke viste sig megen sans for det blandt beboerne blevet opstillet. Så fik man lærer Sørensen Sjørring til at spille på det et års tid selvfølgelig ville han ikke gå ind derpå uden på betingelse af at han fik fri når han ønskede det. Vi fik så for halvandet år siden en vikar i embedet den samme vi nu har ( Andersen ) og han har spillet orgelet det var just ikke derfor han blev antaget , han var ellers i alle måder kvalificeret ,, og hvad sker der nu ? Jeg skikkelige skrog siger til denne lærer ja nu står der orglet ,, folk vil helst have det spillet , hvis de ikke har noget derimod så vil de måske spille det og jeg skal så gerne være kirkesanger.
Således er der nu gået i ca. halvandet år jeg har for at imødekommet folk ledet kirke sangen og læreren har af samme grund spillet orgelet ,, altså vi arbejdede aldeles pr honnør. Læreren kan under sådanne forhold få al den frihed om søn- og helligdage som han ønsker , han skulle blot skaffe en kirkesanger og ham har han let skaffet for jeg var jo på pladsen rede og villig hver gang.
Nu er udenforstående vist klar over som holder af avisen ,, lader uklar overfor nemlig at menigheden i Sdr.Onsild aldeles intet krav har på at få orgelspil ved gudstjenesterne , det kan kun ske ved hvis dens præst vil optræde som kirkesanger , den dag han ikke vil eller kan det mer er orgelspil forbi.
Og det er det fra i dag det er forbi også når læreren kommer hjem igen. Menigheden vil måske blive ked af det og spørge er da sandt ?  Vel man skal ikke være hård mod de uskyldige ,, så siger jeg ,, det er forbi med orgelspil intil menigheden får rede på hvem -holder af avisen ,, er, og så får ham (hende) til her i bladet at fremkomme med en uforbeholden undskyldning for den ondsindethed han (hun) i sit indlæg har vist over for sognets præst – lærer og menighed.
Nu har Sdr. Onsild  menighed ordet.
E Bjørnbak
Samme dag
Angående denne sag har pastor Bjørnbak i stedet for at svare mig rettet to spørgsmål til mig men jeg synes jeg kunne have større berettigelse til at rette netop de samme spørgsmål til præsten idet man dog vel kan forvente at præsten ( der har virket i embedet i årevis før lærer og orgel kom til Sdr.Onsild kirke) vidste besked med orgelspil og kirkesang i den kirke der er ham underlagt. Og ved han ikke besked vil jeg anbefale ham at søge oplysninger snarest direkte. Forøvrigt glæder det mig at præsten konstaterer at der skal være en kirkesanger. Det giver mig lejlighed til at rette endnu et spørgsmål nemlig dette. Kan præsten uden provstens eller menigheden samtykke den ene højtid efter den anden og mange mellemliggende søndage selv besørge kirkesang også ved barnedåb, altergang og begravelser?
Holder af avisen

d. 7 april 1917.
I anledning af pastor Bjørnbaks artikel i dette blad af 4 ds. skal jeg som mit syn på sagen mene at han har klaret sig dårligt og bunden har han ikke nået den turde der være langt til endnu. Jeg skal ikke blande mig i sognerådets beslutninger om lærer og lærerindekaldelser ej heller skal jeg søge at gøre udenforstående rede for sagen men jeg vil holde mig til den del der angår mit forhold til orglet og dertil oplyse at pastoren og jeg var skønt enige om anskaffelsen. Han var behjælelig med købet og han foranstaltede opstillingen hvorefter han meddelte mig at nu havde kirken overtaget orglet og derved sørge for at få det spillet.
Forsættelse af polemikken mellem holder af avisen der nu røber sin identitet og pastor Bjørnbak.
Jeg gav orglet med god vilje og som sagt i god forståelse med præsten og føler mig derfor i høj grad såret ved den hån præsten lader komme til orde i nævnte artikler. At orgelspillet er forbi vil vel foruden mig også berøre de mennesker pinligt der ofrede penge på orgelspillet. Jeg slutter med præstens egne ord.
Nu har Sdr.Onsild menighed ordet.
Sdr.Onsild d.6 april 1917.
Kristine Højgård.

I forsættelse heraf.. samme dag
Holder af avisen er nu trods alt et ret modig menneske siden han (hun) tør vove sig frem igen i denne sag hvor han (hun) sandelig ikke har fast grund under fødderne–holder af avisen forlod imidlertid spørgsmålet om organist og jeg håber at han (hun) har en rigtig flov smag i munden og nag i sindet og samvittigheden. Det var jo en stor dukkert at få en af den slags et menneske ikke tåler mange af for sin åndelige habitus. Slemt er det derfor at jeg må give holder af bladet endnu en dukkert. Han (hun) spørger om præsten må være kirkesanger ved gudstjenesterne og de kirkelige handlinger uden provsten og menighedens samtykke– sandelig man skal høre og opleve meget ! hvad i alverden vedkommer det provst og menighedsråd?- det eneste sted der siges noget om kirkesangen s forhold ( ved sygdom, bortrejst og lign.) er i skoleloven, og der står der ikke noget derom.
I følge loven må en kirkesanger være borte vistnok så meget han ønsker – blot skal han sørge for at få kirkesangen ledet. Det behøver i følge loven ikke at være en lærer han skal skaffe i stedet for sig , det kan være hvem som helst således en lægmand fra sognet eller fra et andet sogn og det kan være præsten.
Hverken provst eller menighedsråd har– såvidt jeg forstår loven – ret til at blande sig i hvem kirkesangeren overdrager sit hver , der fordres blot at alt går for sig i sømmelighed . Mon holder af avisen har noget at anke over i den henseende ? Så kan han (hun) sikkert få provst og bisp blandet ind i sagen ( men så gælder pseudonyme skrivelser ikke) Jeg er blot bange for at” holder af avisen så vil få en dukkert mere skøndt – det kunne være at han (hun) har kraftige beviser for at det går usømmeligt til med kirkesangen i Sdr.Onsild når jeg leder den. I så fald får jeg eller læreren dukkerten.
Nå som jeg skrev sidst : orgelspillet er indstillet i Sdr.Onsild kirke indtil meningheden har protesteret mod holder af avisens skriverier og aftvunget ham (hende) den krævede undskylding , ikke afgivet på min bopæl men optaget i nærværende blad med navns underskrift . Og så indtager læreren sin plads i kirkestolen i stedet for orgelstolen. Ønsker han så ellers fridag så giver jeg ham fri og udfører arbejdet for ham og det gør jeg uden at spørge provst , menighedsråd , ligsynsmænd o. s. v. derom . Ja . og tænk : Også uden at spørge holder af avisen , derom.

E. Bjørnbak

d. 11 april 1917
Fru Højgårds indlæg kan jeg ikke tillægge nogen betydning der er ligesom der er nogent muggent ved det, hvorledes ved hun f.eks. at sagen ikke nær er i orden ? Den er jo ornet når holder af avisen melder sig og kan fru Højgård vide noget om det ? På uvidenhedens konto kan jeg skrive det at fru Højgård mener der betales til orgelspil det ved jeg intet om hverken kommune eller privatfolk betaler dertil og noget amts eller statstilskud til orgelspil i Sdr.Onsild kirke har jeg hørt noget om. Nej fru Højgård vi når ikke til ende med sagen ved avisskriverier men der er en anden vej at gå og de kan da umuligt have noget imod at være med af den vej . – Se jeg holder ikke meget af at folk går og taler om at fru Højgård og holder af avisen er den samme person. Eller at hun er en af de to der i denne sag arbejder sammen på en for Sdr.Onsild præst og lærer og menigheds krænkende måde ? Vil fru Højgård være med til at få den mistro bort ? Det skulle de fru Højgård for deres egen skyld , vi kan f.eks. kalde sammen til et menighedsmøde angående denne sag , de må bestemme tid og sted så skal vi nok få klarhed.

11 april 1917
Hr. redaktør tillad mig plads denne ene gang endnu så skal jeg holde op , jeg har i al beskedenhed og uden hæslig ondsindethed rettet 2 spørgsmål som pastor Bjørnbak har besvaret med en overflødighed af oplysninger som jeg må indrømme jeg har vanskelig ved at finde mening i  idet han en gang skriver at lærer Sørensen har spillet orgelet i 1 år og vikaren har spillet i 1 1/2 år og jeg mener ikke orgelet har været til stede mere en 1 3/4 , en gang skrev pastoren at der skulle være en kirkesanger og af den senere artikel fremgår det at det ikke er nødvendig. Men for om muligt endnu at finde svar skulle jeg studere præstens artikler videre skønt sproget i dem ikke indbyder til flere gange gennemlæsning. ( jeg vil overlade til læserne selv at bedømme sproget )

d. 14 april 1917
Det meste af pastor Bjørnbaks svar til mig må jeg tage afstand fra ,dog er der en lysning idet det fremgår at han nu er ked af avisskriverier og vil gå en anden vej , det er jeg også villig til og vil endda komme pastoren et skridt i møde idet jeg af andre artikler har set at han ikke agter at spørge menighedsrådet men henvisen til menigheden . Jeg foreslår derfor at pastoren  indbyder hele menigheden til møde herigennem dette blad med god tids varsel thi da det ikke har været meningen at sætte splid i menighed , præst og lærer . Jeg er villig til ved personligt møde med dem alle at gøre rede for min artikel af 6 d m.

Kristine Højgård.

d. 17 april 1917
Det er efter min mening ikke rigtigt at sagen angående orgelet i Sdr.Onsild kirke skal drøftes i bladet men da den nu er kommen frem og ordet er givet til menigheden vil jeg gerne udtale som min anskuelse at jeg ikke kan andet en slutte mig til holder af bladet himmerland. Hvorfor skal vi undvære kirkesangeren hele højtiden fordi at pastor Bjørnbak mener at kunne ordne det hele , ganske vist er vor præst dygtig og begavet , men han er da kun et menneske og kan da dårlig udføre pladsen for to , jeg vil da også gerne udtrykke min beklagelse over at pastor Bjørnbak tiltror holder af avisen noget så lavt som ondsindethed og over hans bemærkninger i en af hans artikler ( provst – menighedsråd – ligsynsmænd o. s. v. ) og som hørende til pastor Bjørnbaks menighed vil jeg gerne slutte med dette indlæg i al beskedenhed at udtrykke ønsket om at vor præst ved altergang gjorde det lidt mere højtidelig en tilfældet er , jeg tænker på brug af klædningstykker ( red. messehagel ) som for en præst hører den del af gudstjenesten til.
Med tak for optagelsen
Sdr. d. 16 april 1917                          Jens Rasmussen Gårdejer

d. 18 april 1917
bekendtgørelse
Menighedsmøde om orgelspil i kirken
afholdes i forsamlingshuset lørdag d 21 kl. 8 1/2
Bjørnbak.

d. 20 april 1917
Orgelsagen i Sdr.Onsild
Hr. gdr. Jens Rasmussen skriver det er efter min mening ikke rigtig at angående orgelspil i Sdr.Onsild kirke drøftes i bladet men uagtet der er indkaldt til møde angående denne sag til endelig afslutning møder dog Jens Rasmussen selv op med en underlig artikel hvor ikke blot orgelsagen kommer frem men hvor han vil forskrive præsten hvad han bør gøre og ikke gøre hvad vedkommer det Jens Rasmussen enten præsten har messehagel på eller ej , det forringer vel ikke altergangens værdi , hvad angår kirkesangen så tror jeg nok præsten kan gøre det ud for to når ellers holder af avisen plus Jens Rasmussen vil synge lidt med , når jeg skal sige min mening om orgelet i Sdr.Onsild kirke ville jeg have det ekspederet ud af kirken så hurtig som mulig , det er absolut ingen pryd i kirken og efter sigende skal orgelet være så medtaget af fugt at det er et spørgsmål hvor længe det kan spille og enten man bliver fri for orgelspil nu eller om et par år kan forresten gøre ligemeget.
Med tak for optagelsen
En læser af avisen

Nu finder vi at den sag er diskuteret rigelig i avisen og vi henstiller indtrængde til menighedens medlemmer at hvad de mere har at sige om orgelspil og Sdr.Onsild gemmes til mødet på lørdag
Redaktøren

Hobro avis d. 18 april 1917.
Bekendtgørelse menighedsmøde i Sdr.Onsild om orgelspil i kirken afholdes i forsamlingshuset lørdag d. 21 kl. 8 1/2

Bjørnbak.

d. 23 april 1917
Menighedsmødet i Sdr.Onsild var besøgt af 70 – 80 mennesker og gav til reselutat at man enedes om at alt forbliver foreløbig som før.

26. Ejnar Bjørnbak, 1912 – 1917. Fra 1909 til 1912 var han ordineret Medhjælper i Randers. Han forflyttedes den 1. Dec. 1917 til Gjerlev – Enslev. Kaldsdag d. 29 Nov. 1917, den dag begyndte Nådensåret. Hans Fader var lærer i Fjellerad. Bjørnbak var en meget vitløftig mand