Bestyrelsen

 

Bestyrelsen for Onsild Lokalhistorie

Formand:

Ejgild Gerberg Simonsen

Søkærvej 8, Sdr. Onsild,  9500 Hobro,

tlf. 24796546

email: gerberg@simonsen.mail.dk

Dorit Laursen 

Nr. Onsildvej 46,      9500 Hobro 

tlf 20282498

dola46@gmail.com 

John Christesen

 

 

Anette Fedder

 

 

   Karl Erik Kornum

 

 

Foreningens formål og vedtægter

Bestyrelsen og vedtægter for Lokalhistorisk forening i Onsild byerne

VEDTÆGTER FOR LOKALHISTORISK  FORENING FOR ONSILD BYERNE

 • 1
  Foreningens navn er Lokalhistorisk forening for Onsild byerne
  § 2
  Foreningens virkeområde er i Onsild byerne
  Foreningens formål er :
  – at drive et lokalhistorisk arkiv for indsamling, registrering og opbevaring af lokalhistorisk materiale i form af person – erhvervs
  – ,forenings -, og institutionsarkivalier, kort, billeder, lydoptagelser, film, ting m. m. , samt at gøre dette tilgængeligt for alle.
  – at indsamle og opbevare ting af historisk værdi, som egnens beboer måtte være interesserede i at få bevaret på egnen for eftertiden
  – at fremme og styrke den almene interesse for egnens historie via foredrag , udstillinger , ekskursioner m. m.
  – at virke for udbygning af samarbejde mellem lokalhistorisk interesserede institutioner, foreninger og enkeltpersoner
  – og samordningen af lokalhistorisk  initiativer.
  § 3
  De til foreningen overladte effekter betragtes som
  a) foreningens ejendom , hvorfor det for modtagelse , på særlig formular , skal underskrives af både giver og modtager. Foreningens kopi arkiveres
 1. b) udlånt til foreningen til udstilling , kopiering eller deponering , hvorfor kvittering gives på en dertil beregnet formular i to eksemplarer , hvoraf den ene kopi arkiveres , og den anden overlades til giver/ udlåner.
 • 4
  Foreningen afholder generalforsamling hvert år i Januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i  Kik og lyt Onsild nyt.
  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
  1. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling.
  2. Aflæggelse af regnskab.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  4. behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis 1/3 af medlemmerne kræver det.
  § 5
  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 2-3 med lemmer er på valg hvert år, det første år 2 ved lodtrækning.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden eller et flertal af  bestyrelsen finder det nødvendig. Mødeprotokol føres .  Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens drift, for  udarbejdelse af  budget og arbejdsplan og for anvendelse af foreningens midler. Bestyrelsen kan, om nødvendigt, antage lønnet medhjælp.
  § 6
  Bestyrelsen sørger for, at én person  – i eller uden for bestyrelsen – er ansvarlig for registreringen, og drager omsorg for, at registratoren får indsigt i arbejdet ved besøg i andre arkiver, deltagelse i kurser og lign..
  § 7
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Udbetalinger attesteres og anvises af forenings formand, der i enhver henseende tegner foreningen. Økonomiske dispositioner underskrives af formand og kasserer i forening. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen
  I  2003   :    25 kr. for enkeltpersoner og        50 kr. for ægtepar
  § 8
  Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes af 2/3 af medlemmerne. I tilfælde af ophør skal foreningens ejendele, herunder hele det lokalhistoriske materiale, overgå til Lokalhistorisk Arkiv for Hobro kommune, hvis denne vil overtage driften. Hvis foreningen må indstille sin virksomhed, skal bestyrelsen drage omsorg for, at alle foreningens ejendele deponeres på Lokalhistorisk Arkiv for Hobro kommune.
  § 9
  Ændring af foranstående vedtægter kan ske, når 2/3 af foreningens medlemmer stemmer  herfor på den ordinære generalforsamling, eller ved almindelig stemmeflerhed på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.
  § 10
  Vedtægterne skal tages op til revision i Januar kvartal 2004

Formand Ejgild Simonsen  Kasserer Elsebeth Laursen  Besyrelsesmed. Kresten Christiansen Børge Nielsen og

Anne Marie Christensen  Suppleant Kaj Christensen og Ove Neimann  Revesor Jørgen Lundsberg Astrid Klostergård

 


Registreret på arkivet klik her:  ARKIVET  🙂