Borgerforeningens protokol 1977-1996

Borgerforenings protokol 
28-11-1977 -1980-1996
Sdr.Onsild d 28-11-1977Bestyrelsesmøde holdtes hos Mogens Munk – Freddy Cristensen var fraværende på grund af et andet møde. Angående julebelysningen: man vedtog at få lavet 10 beslag for træmasterne og 10 beslag for stålmasterne selvom der kun skal 8 juletræer op i St. Byen og 7 i kirkebyen fordelt på ca. hveranden mast langs hovedgaden begge steder.
I følge aftale med Rosenkilde påbegynder danseskolen efter Nytår, Jytte søger lige kommunen om tiladelse til at benytte Skolen. Man vil undersøge om der kan blive nok til et hold for yngre ægtepar og unge enlige evt. enker af begge køn.
3 juledag holdes juletræ for børn det starter kl 19,00 Kim B og hans far leverer musikken. Enter for børn 10 kr. Poserne leveres af Brugsen til en pris af ca. 5,50 – 6,00 kr. Mogens sørger for juletæet vi pynter juletræet d 27-12-1977 kl 14,00. Meddelelser angående juletræ og danseskole sørger Jytte for atfå sendt med skolebørnene hjem. Næste møde foregår ved Jytte og Kaj Madsen d. 5-1- 1978.
E. H. Nielsen Jytte Madsen Jørgen Duelund Mogens Munk

Sdr. Onsild d. 5-1-1978
Bestyrelsesmøde holdtes hos Jytte og Kaj Madsen, alle var mødt , formanden kom sidst. Vinterfesten planlægges, vi begynder at pynte fredag d.27-1 aften kl. 20,00. Menuen fra “Pigernes kro”, koster 45 kr. Musikken Leif og Ole koster 800 kr fra kl 19,00 til kl. 01,00 og prisen per stk.bliver 60 kr. Bordbestilling skal ske til “Pigernes kro” Mogens sørger for gaverne til amerikansk lotteri , fordelt ved de handlende. Pynt får Jytte fat i.
Fastelavnsfesten afholdes d. 5-2-78 også på “Pigernes kro” fra kl 19,00 Entre prisen for børn der ikke er klædt ud bliver 8,00 kr og ellers 8,00 kr for voksne. Musikken leverer Kim B. og hans far. Præmier som sidste år.
Generalforsamlingen afholdes d. 23-2-78 på Pigernes kro kl 20 Dagsorden ifølge lovene. Afstemningen om fordelingen af de 6 præmier til børnene ved fastelavnsfesten sker ved at skrive tre nr. på indgangsbiletterne.
Freddy Christensen Jytte Madsen Mogens Munk Elmer Nielsen Jørgen Duelund

Generalforsamling afholdtes på Pigernes kro d 23-2-1978 med følgende dagsorden
1. Forslag til skritefører og ordstyrer
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg : Jørgen Duelund
Mogens Munk
Elmer Nielsen
5. Valg af revisor
på valg er Oskar Sørensen
6. eventuelt
Sekreteren valgtes til skriftefører og Kaj Larsen til ordstyrer
Formanden Elmer Nielsen omtalte årets forløb i borgerforeningen. Kontingetet var sat op til 20 kr fra 10 kr. Der var afholdt høstfest,juletræsfest, vinterfest og fastelavnsfest med god tilslutning. Formanden omtalte også udsmykningen med juletræer og havde gjordt den erfaring at det hele skulle tages ned inden nytårsaften. Formanden takkede for godt samarbejde.
Kasseren Jytte Madsen oplæste regnskabet der balancerede med 27155 kr 12 øre en kassebeholdning på 171kr 16 øre og en bankbeholdning på 5644 kr 57 øre hvilket er en formuetilbagegang på 475 kr 73 øre. Der er 130 medlemmer. Beretning og regnskab godkendtes.
Borgerforeningen havde søgt kommunen om refusion af et udlæg på 270,55 kr der ved rører udgifterne til julebelysning for 1977 i Onsild , og dette beløb er bevilget af kommunen.
Jørgen Duelund ønskede ikke genvalg og forslag Torben Nielsen Tangkrogen. Elmar Nielsen ønskede ikke genvalg i stedet valgtes Per Dal Jensen Kærvej Mogens Munk genvalgtes Osker Sørensen genvalgtes som revisor.
Som supleanter til bestyrelsen genvalgtes Ove Pedersen og Jørgen Andersen.
Det blev pålagt bestyrelsen at rette henvendelse til Hobro kommune om bedre skiltning til Sdr. Onsild Kirkeby og Stby.

Freddy Christensen  Kaj Larsen

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Mogens Munk mandag den 6-3-78
Elmar Nielsen var mødt for at aflevere protokol og kassebøger. Den øvrige bestyrelse var også mødt og man konstituerede sig som følger :
Til formand valgtes  Freddy Christensen
”  næstformand ”    Mogens Munk
” kasserer        ”      Jytte Madsen
” sekretær       ”      Per Dahl Jensen
” festudvalg og fanebærer Torben Nielsen

Der efter drøftede man foreningens beholdning og lavede en optegnelse som er anført bag i bogen. Der skal laves flagalle påskedag af Kaj Madsen og Mogens Munk konfirmationsdag af Torben Nielsen og Mogens Munk pinsedag af Freddy Christensen og Per Dahl Jensen. Flagene skal være oppe kl 9 og nede igen kl 19. Høstfesten forsøges lagt d 23-9-78. Mogens Munk sørger for musik . I April måned vil vi tage en tur ud og se på skiltene som skal vise vej til Sdr.Onsild. Bestyrelsen enedes om at få indgraveret på dirigentklokken ” Onsild Borgerforening 1925 – 1975 ” Jytte Madsen ville lave fotokopier af foreningens love så vi alle kan få en.

Freddy Christensen Per Dahl Jensen Jytte Madsen Torben Nielsen Mogens Munk

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Per Dahl Jensen søndag formiddag d 9 April 1978. Mogens Munk var forhindret i at møde. Efter kaffe og rundstykker kørte vi en tur i omegnen for at se på skilte der skulle vise vej til Onsild. Jytte Madsen optog rapport undervejs. Der var flere skilte som skulle rettes og steder hvor der burde opsættes skilte. Ved en lille afslutning hos Jytte Madsen vedtog man at give bænkene som står i byen en stærk tiltrængt ansigtløftning. Kommunen lovede ved modtagelsen at opbevare dem om vinteren og holde dem istand men sidste to år har de stået ude hele året rundt.
Det overlades til Torben Nielsen og Per Dahl at afsyre bænkene og give dem en gang goriol.

Per Dahl Jensen Torben Nielsen Jytte Madsen

Bestyrelsesmøde afholdes den 15 April 1978 hos Freddy Christensen ,, Jytte Madsen var kommet til følgende resultat angående skiltningen omkring Onsild Manglende stiltning der viser til Sdr.Onsild
1 Skilt fra Lindumvejens udmunding i Hobro – Viborg landevej.
2 Skilt fra Hammershøjvejens udmunding i Hobro – Viborg landevej
3 Skilt fra Skjellerupvejen udmunding i Randers – Hobro landevej A 10
4 Skilt fra Randers – Hobro landevej A 10 mod Viborg
Endvidere ønskes opsætning af skilte der viser til Onsild – hallen.
Skilte der bør fjernes i Sdr.Onsild
Skiltene efter kirkebyen og før stationsbyen bør fjernes af flere grunde
1 Fartgrænsen bliver sat ned til 60 km / tim
2 Forvirring forsvinder for ikke lokalkendte
Fejl ved skiltning til Sdr.Onsild
I Holmgård står der Sdr.Onsild 3 km
200 m efter i Kongsvad står der Sdr.Onsild 5 km
Bestyrelsen vil anmode Tekninsk forvaltning om at gøre noget ved ovenstående
Følgende ansøgning angående de 4 bænke opstillet i Sdr.Onsild er sendt til Teknisk forvaltning
Bænkene var en jubilæumgave fra Hobro kommune incl vedligeholdelse og opbevaring af disse om vinteren. Da ovenstående ikke er blevet gjort som lovet de sidste 2 år har borgerforeningens bestyrelse tilladt sig at istandsætte bænkene og vil herefter gerne selv overtage vedligeholdelsen og opbevaringen af bænkene. Vi ansøger hermed om følgende. Afsyring og maling af bænke 15 timer af kr 30 = kr 450,00 10 flasker salmiakspiritus = kr 80,00 2 glas oxalsyre = kr 11,70  5 liter goriol = kr 75,00  udskiftning af et stk træ = kr 30 ialt = kr 646,70
Det blev overladt Jytte Madsen at bestille Orla Jensen til at spille til juletræ og fastelavnsfest. Der var rettet henvendelse fra Husmoderforeningen om samarbejde om dilitant til næste vinter
Per Dahl Jensen Torben Nielsen Jytte Madsen Mogens Munk

Den 8 juni indgik svar fra Hobro kommunes tekniske udvalg hvor de oplyste at de ville foranledige at den fejlagtige skiltning i Holmgård rettes samt støtte vores ønske om at få skilte sat op til Onsild hallen. Det øvrige  i vores ansøgning angående skiltning henvistes til henholdsvis Viborg amtskommune og Nordjyllands amtskomune som er afsendt 31-7-78
Freddy Christensen
Den 4-8-78 modtaget fra Hobro kommune for vedligeholdelse af bænke 646,70 kr uden yderlige kommentarer:  Freddy Christensen

Der er afholdt møde hos Per Dahl Jensen 7-8-1978
for at arrangere høstfest lørdag den 23 september kl 19 Musikken bliver “Lolly pops” som skal have 1000 kr inklusive sange for at spille fra 19 – kl 1. Der forsøges afholdt aution over eventuel skænkede gaver. Prisen pr person bliver 60 kr hvoraf kroen skal have 45 kr. Mogens Munk og Per Dahl Jensen blev pålagt at købe en gave som borgerforeningen vil skænke til Onsild hallen ved dennes indvielse 1 september. Prisen må være 300-400 kr.
Per Dahl Jensen vil forhøre priser på nye flag og stænger til den påtængte udvidelse af flagalleen så der også bliver flag ikirkebyen når den nye cyklesti er etableret. Jytte Madsen har bestilt musik fra Hersum til børnenes juletræ da Orla Jensen var optaget. Jytte Madsen skal også sørge for rollehæfter til den påtænkte dilitant. Bestyrelsen har vedtaget at flagalleen kan udlånes til alle foreninges medlemmer efter aftale med formanden og den skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen og den normale flagtid skal overholdes.
Vinterfesten er fastlagt til den 20 januar kl 19,00 musik bliver “Blue Svingers” pris 1800 – 1900 kr.
Jytte Madsen Torben Nielsen Per Dahl Jensen Freddy Christensen

Fredag den 3-11-78 afholtes bestyrelsesmøde hos Per Dahl Jensen. Mogens Munk var forhindret på grund af andet møde.
Dilitanten starter mandag aften aften i skolen for at indøve stykket “Krage søger mage ” Juletræet er fastsat til torsdag den 28-12-78 kl 19 Lars Møller Løvel skal have 1000 kr for at spille. Billetpriserne bliver 5 kr for voksne 10 kr for børn. Torben Nielsen sørger for poser a 6 kr fra købmand Johnsen med forskellig slik + 1 æble. Mogens Munk sørger for juletræ og fod. Vi mødes om eftermiddagen kl 13,30 og pynter juletræ. Per Dahl snakker med Elmar Nielsen om julebelysning Freddy sørger for 14 små juletræer. Jytte Madsen sørger for musik til fastelavnfest og for kroen og kontakter “Elro” angående en bedre belysning af den kommende cyklesti. Freddy forhører Viborg Amtskommune om skiltningen.
Per Dahl Jensen Jytte Madsen Freddy Christensen Torben Nielsen

Bestyrelsesmøde hos Torben Nielsen den 3-1-79 for at arrangere vinterfest lørdag den 20-1-79 kl 19
Kroværten betaler musikken som bliver “Blue Svinger” og det bliver med stort ta selvbord + det fadøl man kan drikke fra kl 19-21 eller 1/2 fl vin eller 3 sodavand. Pris: 70 kr pr person hvoraf kroværten skal have de 65 kr. Ingen underholdning eller lotteri bestyrelsen skal også have fri til at more sig.
Generalforsamlingen fastsættes til den 7-2-1979 kl 19,30 på Pigernes kro dagsorden ifølge lovene på valg Jytte Madsen og Freddy Christensen.
Meddelelse om generalforsamlingen skal skrives på indbydelsen til vinterfesten. Der rettes henvendelse til Nordjyllands Amtsråd om en bedre belysning af den nye cyklesti mellem kirkebyen og St byen. Der forelå meddelse fra Viborg Amtsråd om at de foreslåede skilte vil blive opstillet i december 1978.
Juletræsfesten gav et underskud på grund af snestorm var der kun mødt ca 60 børn og 35 voksne. Musikken var god men best til større børn som der var få af. Ansøgning om refusion af udgifterne til “Elro” for julebelysning er sendt til Hobro kommune.
Freddy Christensen Mogens Munk Per Dahl Jensen Torben Nielsen Jytte Madsen

Generalforsamlingen d. 7/2 79

Beretningen v. formanden Freddy Christensen
Formanden oplyste at der holt høstfest med 49 deltagere men det gav dog et lille overskud  juletræsfesten for børn var dårlig besøgt med kun 60 børn og dette gav også et stort uderskud  Vinterfesten var pænt besøgt med 110 deltagere og var meget vellykket. Bestyrelsen har set på skiltning af vejene med hensyn til skiltning vil det blive revideret. Der aftales dilitant den 9-10 marts sammen med husmoderforeningen. Bænkene er blevet malet og restureret . Formanden omtalte at flagene trængte til fornyelse samt suplering.
Borgenforeningen har skænket et skulptur til den nye Onsild Hal. Ligeledes blev det oplyst at nu inden for overskuelig tid vil det blive muglighed for at erverve byggegrunde i det kommunen har købt et arial i overbyen. Medlemstallet var uændret 130 stk
Regnskab ved Jytte Madsen
Intægter ialt 23.166.92 med bankbeholdningen
Udgifter ialt 23.166.92
Kassebeholdning 632.13
Bankbeholdningen 4956,76
Underskud ialt     224,84
Nettoformue       5,588.89 kr
Bestyrelsesvalg : på valg er Jytte Madsen og Freddy Christensen
Freddy Christensen genvælges nyvalgtes Nancy Dalsgård Christensen  Som revisor genvalgtes Kaj Larsen Som suppleanter genvalgtes Jørgen Andersen
og Ove Petersen

Erling Iversen

Konstituerende møde afholdtes i Onsild hallens klublokale den 13-2-79
Jytte Madsen var mødt for at aflevere kassen ! Mogens Munk var ikke mødt
Til formand Valgtes Freddy Christensen
”   næst          ”        Mogens Munk
”  kasserer      ”       Nancy Dalsgård
”  sekretær     ”       Per Dahl Jensen
”  fanebærer  ”       Torben Nielsen
Der efter så man på foreninges beholdninger er opført bag i bogen. Resten af aftenen drøftede vi dilitant med husmoderforeningen.
Freddy Christensen Per Dall Jensen Torben Nielsen Nancy Dalsgaard

Bestyrelsesmøde hos Freddy Christensen den 15-2-1979. Mogens Munk var ikke mødt på grund af snerydning.
Fastelavnsfesten for børn afholdes på “Pigernes kro” søndag den 25-2 kl. 19. Maskerede og udklædte har gratis adgang. Entre for børn og voksne 8 kr. Indgangsbilletter er stemmesedler hvorpå man skriver 3 navne. 1 præmie 50 kr. 2 præmie 35 kr. 3 præmie 25 kr 4-5-6 præmie 15 kr. til hver.
Der er en lille gave til kattekonge og dronning. Tønder køller og reb er hos Mogens Munk. Nancy sørger for slik til at komme i tønderne og sedler til skolebørn. Per sørger for sedler til forretninger. Høstfest søges afholdt den 29-9-1979. Per sørger for kro og musik.
Flagalle sættes op påskedag og konfirmations søndag af Per og Torben pinsedag af Freddy og Mogens. Refusion af udgifterne til “Elro” for julebelysningen er godkendt af kommunen og beløbet på         kr. er modtaget.
Ansøgningen af den nye cyklesti er positivt modtaget af amtskommune og Hobro teknisk forvaltning.
Per Dall Jensen Freddy Christensen Nancy Dalsgaard Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Freddy Christensen den 5-6-1979. Alle var mødt.
Vi var rundt i byen for at se på en omplasering af borgerforeningens bænke. Nancy redegjorde for økonomien i dillitantforestillingen. Den blev set af ialt 395 personer som gav en omsætning på 8815 kr. og et overskud på 1892,16 kr. til deling mellem Husmoderforeningen og Borgerforeningen = 946,08 kr. Efter henvendelse fra flere borgere i kirkebyen om en postkasse har borgerforeningen rettet henvendelse til postmesteren om en sådan til ophægning hos købmand Dalsgaard. Juletræ for børnene afholdes 3 juledag i januar 1980. Per Dall prøver at rette henvendelse til Elro om en belysning af den ny cyklesti da vejderiktoratet og amtskommunen ikke vil bekoste en belysning.
Vi vil prøve at forhøre om udstykningen i Onsild snart bliver til noget.
Nancy Dalsgaard Torben Nielsen Freddy Christensen Mogens Munk Per Dall Jensen

Bestyrelsesmøde hos Mogens Munk den 29-8 -1979 alle var mødt
Høstfesten afholdes 29-9 kl. 19 på kroen. Musikken bliver “Lolly Pops” fra Grenå. Kroværten betaler musikken. Festen bliver med stor ta selv bord og gratis fadøl fra kl. 19-21. Prisen bliver 65 kr pr person som går til kroværten alle.
Der forelå meddelelse om at postkassen snart bliver sat op hos købmand Dalsgaard. Per Dall havde kontaktet Elro angående belysning på cyklestien og havde fået oplyst at Elro havde givet tilbud på helt nyt lysanlæg i Kirkebyen til en pris af 200.000 kr.
Bestyrelsens ønske var kun at få ca. 5 lamper mere opstillet i nærheden af banen da der er helt mørkt her. De 5 lamper ville koste ca. 10,000 kr. opstillet. Efter mundtlig kontakt med teknisk forvaltning skulle vi først forhøre om udstykning efter 1 akt. Bestyrelsen skal mødes med husmoderforeningen og udtage dillitantstykke 3 okt i hallens lokale.
Nancy Dalsgaard Freddy Christensen Mogens Munk Per Dall Jensen Torben Nielsen

Møde afholdes i “Onsildhallens” lokale 3-10-1979 sammen med husmoderforeningens bestyrelse. Mogens og Per Dall var forhindret i at møde.
Dillitant-stykket skal være “Rasmus går igen”. Der skal medvirke 9 personer og stykket skal opføres i første halvdel af marts.
Jette Nedergård Pedersen skal være instruktør.
Nancy Dalsgaard Freddy Christensen Torben Nielsen

Bestyrelsesmøde hos Nancy Dalsgaard den 22-11-79 Torben Nielsen var forhindret i at møde.
Per Dall havde haft forbindelse med kommunen angående cyklestibelysningen og ville fortsætte bestræbelserne for at få belysningen i orden. Foreningen har fået meddelelse fra teknisk forvaltning om at Hobro kommune i 1980 vil påbegynde en udstykning af byggegrunde på den jord kommunen købte af Egon Nielsen ved Grydehøjvejen. Byen må i år undvære jullebelysning på grund af de nye bestemmelser der er udsendt fra energistyrelsen angående begrænsning af el forbrug til udendørs reklamer og udsmykningsbelysning der skal slukkes kl. 23. Skal julebelysningen ophænges på samme måde som tidligere år vil dette derfor påføre borgerforeningen store udgifter der var enighed i bestyrelsen om at se tiden an til næste år.
Fra kommunen var der kommet indbydelse til et vikingetogt til England i anledning af 1000 år jubilæet.
Juletræet afholdes 3 juledag på kroen kl. 19. Orla Jensen og Co leverer musikken.
Entre: 10 kr. for børn og 5kr. for voksne. Poserne leveres af købmand Dalsgård tilen pris af 6 kr. pr. stk.
Der sendes meddelse om juletræ med skolebørnene hjem. Freddy sørger for nissedragt og Nancy for nissemand.
Nancy Dalsgaard Per Dall Jensen Freddy Christensen

Bestyrelsesmøde den 18 januar på kroen hvor vi var samlet for at pynte salen til vinterfesten lørdag d. 19-1 kl. 19. musikken bliver “Blue swingers”
Kromanden betaler musikken hvis der bliver et passende antal deltagere pris pr. deltager 75 kr. hvor kromanden skal have de 70 kr.
Festen bliver med stort “ta selv bord” Generalforsamling afholdes d. 6-2-1980 på “Pigernes kro”
Torben Nielsen Freddy Christensen Nancy Dalsgaard Per Dall Jensen

6-2-1980
Generalforsamling afholdt på Pigernes kro d.6-2  ( 1 Til dirigent valgtes Per Dall jensen
( 2 Beretning ved formanden Freddy Christensen. Der har været et medlemstilbagegang på 5 medlemmer pr 6-2 125 Der har været afholdt fastelavnsfest for børn. Dilitanten i marts 79 blev set af 395 personer og gav et overskud på 946 kr. til borgerforeningen . Høstfesten var ret godt besøgt ca. 80 deltagere. Tilslutningen til juletræet var 79 børn og ca. 60 børn men for et år siden var der 120-130 børn.
Vinterfesten var ret vellykket med 84 deltagere. Der bliver fastelavnsfest søndag d. 17 feb kl 18-22,00 Der afholdes dillitant den 14 og 15 marts. Stykket hedder “Rasmus går igen” og der er 9 medvirkende som instruktør Jette Nedergård Pedersen . Der er blevet flyttet rundt på bænkene .Kirkebyen har vi hjulpet med at få opsat en postkasse hos købmand Dalsgård.
Der er fra kommunen lovet at udstykningen af det stykke jord der er købt af Egon Nielsen ved Grydehøjvejen vil blive igangsat i 1980.
Belysning af den nye cyklesti har givet os en del problemer. Formanden sluttede medat takke bestyrelsen for et godt samarbejde.
Regnskabet forevistes af kasseren Nancy Dalsgård som balanserede med 31.158.56 kr. overskudet var på 3.595.75 kr
Bankbeholdningen 27/1 på 9000.43 kr. Kassebeholdningen 184.21 kr. ialt 9184.64 kr. regnskabet blev godkendt
Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Mogens Munk Torben Nielsen Per Dahl Jensen ingen ønsker genvalg.
istedet valgtes Jørgen Andersen Hugo Christensen og Kaj Larsen
Valg af revisor Oskar Sørensen
blev genvalgt istedet for Kaj Larsen valgtes Inge Marie Dahl Jensen
Valg af supleanter valgtes Anne Pedersen og Edvard Nielsen.  Evt. der diskuteres udstykning.
Per Dahl Jensen Jytte Madsen

Konstituerende møde afholdt hos Nancy Dalsgård den 8-2-1980
Hugo Christensen som var nyvalgt til bestyrelsen nægtede at gøre et positiv stykke arbejde i Bestyrelsen i stedet var indkaldt supleant Edvard Nielsen som dog var forhindreb i at møde på grund af mælkekørsel i snestorm.
Til formand genvalgtes Freddy Christensen næstformand valgtes Kaj Larsen …kasserer genvalgtes Nancy Dalsgård sekreatær valgtes Kaj Larsen
fanebærer Jørgen Andersen
Der efter gennemgik vi foreningens beholdninger som anført bag i bogen. Fastelavnsfesten afholdes på “Pigernes kro” søndag d 17-2 kl 6. maskerede og udklædte børn gratis adgang. Entre for voksne og børn 8 kr. Hatte til børn der ikke er udklædte. Adgangsbilletten er stemmesedler hvorpå man skriver 3 navne. 1 præmie 50 kr  2 præmie 35 kr 3 præmie 25 kr. og 4-5-6 præmie hver 15 kr.
Der er en lille “Nuser” til kattekonge og dronning. Nancy sørger for karameller til at komme i tønderne og for sedler til forretninger og til at lægge op i hallen. Jørgen kommer med tønderne.
Kaj Larsen Jørgen Andersen Freddy Christensen

Der afholdtes bestyrelsesmøde på kroen torsdag d 18/10 1980 kl. 19,30
Det blev vedtaget at skænke et flag til Onsild IF.  Høstfesten blev aflyst på grund af tidsnød . Vinterfesten blev fastsat til lørdag d 17/1 – 81. Juletræet afholdes 3 juledag kl.19,00. Det blev vedtaget at borgerforeningen går ind for dilitanten.
Kaj Larsen Freddy Christensen Nancy Dalsgaard Jørgen Andersen Edvard Nielsen

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Freddy Christensen torsdag d 18-12-80 Alle var mødt
I år bliver der heller ingen juleudsmykning på grund af at det ikke kan kobles på gadebelysningen. Juletræet afholdes 5 juledag kl.19 i stedet for 3 juledag på grund af musikken som skal være Bent Vinterbølle Hobro. Freddy kommer med juletræ Nancy kommer med pynt og poser a 7 kr. Egertsen har lovet at være julemand. Entre børn 10 kr. voksne 5 kr. Diletanten starter 8-1-80 i skolen biliotek stykket hedder “Det sorte får” og har 10 medvirkende.
Kontigentet for mrdlemmerne fastsættes uændret i 1981 til 20 kr.
Edvard Nielsen Kaj Larsen Nancy Dalsgaard Jørgen Andersen Freddy Christensen

Bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med juletræet 29-12-80
Til juletræet var mødt 75 børn og 55 voksne. Vinterfesten afholdes lørdag d. 17-1-81 på “Pigernes kro” musik “Blue Svingers” Menu = tartelleter m/høns i asparges gammeldags oksesteg m/perleløg kaffe. Pris pr. person : 95 kr. hvoraf værten skal have 78 kr. Kaj Larsen laver sedler med indbydelse som deles ud til alle i byen først i Januar. Kontingent opkræves sidst i Januar. Generalforsamling afholdes d. 12-2-81 Bent W er bestilt til fastelavnfest.
Kaj Larsen Jørgen Andersen Nancy Dalsgaard Freddy

Ordinære generalforsamling d. 12 Feb.1981
Formanden bød velkommen.Til dirigent valgtes K.Erikslev til skriftefører Erling Iversen. Dirigenten takkede for valget og gik over til dagsorden samt kontrolering af generalforsamlingens lovlige indvarsel hvilket ikke fremkaldte indvendinger. Derefter fik formanden ordet.
I sin beretning oplyste formanden at der nu var 272 medlemmer i borgerforeningen. Man havde arbejdet med flag i året som gik. Belysningen af cyklestien som dog ikke har givet noget posetiv resultat. Der var afholdt fastelavnsfest for børn med over 100 deltagere hvoraf mange var festlig udklædt.
Til dilitanten var der 319 betalende tilskurer hvilket var tilfredstillende og dette gav et mindre overskud. Høstfesten blev ikke til noget i år grundet visse problemer med ejerforholdene på kroen. Juletræsfesten blev afholdt som vanlig med god tilslutning. Formanden oplyste at der også i år vil blive dilitant den 13-14 marts stykket hedder det sorte får.
Kasseren læste regnskabet op omsætningen var 21.354 kr. tiltrods for at festen nemlig vinterfesten gav et stort underskud er der dog et lille overskud i det samlede resultat ialt 1361 kr.
Bestyrelsesvalg. På valg var Nancy Dalsgaard og Freddy Christensen ingen af de to ønskede genvalg.
Forslag. Anne Marie Jeppesen,,, Mie Larsen ,,, Ejgild Simonsen ,,, Bjarne Johansen,,, Jens Nielsen. Valgt blev Mie Larsen og Ejgild Simonsen.
Til suppleanter Jens Nielsen no to Bjarne Johansen. Revisorvalg Inge Marie Dahl var på valg og Inge Marie Dahl blev genvalgt som revisor suppleant valgtes Carl Nyborg
Evt. Der omtaltes nybygning af små boliger til ældre bag hvilehjemmmet i overbyen . Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen for borgerforeningen og pensionistforeningen om at samarbejde om dette emne. Carl Nyborg omtalte at man savnede affaldscontainer.
K.L.Erikslev Erling Iversen

Konstituerende møde blev afholdt i Onsildhallens mødelokale onsdag d. 18-2-1981
Freddy Christensen og Nancy Dalsgaard var mødt for at aflevere protokollen og kassen.
Til formand blev valgt Jørgen Andersen
” kasserer blev valgt    Kaj Larsen
” sekreatær  blev valgt Ejgild Simonsen
”                                 Mie Larsen
som suppeleant valgtes Jens Nielsen
Derefter drøftede vi børnenes fastelavnsfest som afholdtes søndag d 1-3-81 fra kl 18–22 Alle maskerede har gratis adgang børn og voksne betaler 10 kr. adgangsbilletten var stemmesedler hvorpå man måtte skrive 3 numre på 1 præmie 50 kr. 2 præmie 35 kr. 3 præmie 25 kr. 4-5-6 15 kr.
Til alle udklædte børn var der et styk chokolade der var en lille præmie til kattekongen og dronningen som er skænket af Tuborg.
Så gennemgik vi foreningens beholdning som er anført bag i bogen resten af aftenen drøftede vi dilitant med husmoderforeningen. Dilitantstykket hedder ”  Det sorte får” som opføres af personer d. 12-13-14 Marts indstruktør Jytte Madsen  Sufflør Anne Marie Christensen

Bestyrelsesmøde afholdt hos Jørgen Andersen 6/4 alle var mødt
Det blev bestemt hvem der skal sørge for flagene bliver sat op i byen påskedag – konfirmationssøndag samt pinsedag. Edvard og Ejgild skal få bænkene gjort klar så de kan sættes op til påske. Regnskabet for dilitantener nu gjort op og det ser ud til at det i år giver et lille overskud både til husmoderforeningen og borgerforeningen. Kaj Larsen skulle forhøre sig hos Elro om de helt har skrinlagt sagen om en bedre belysning af cyklestien.
Såvidt vi kan få kroen og musik bliver der høstfest den sidste lørdag i september.
Mie Larsen Jørgen Andersen Edvard Nielsen

Bestyrelsesmøde hos Edvard Nielsen tirsdag d. 11-8 alle var mødt.
Høstfesten holdes på Pigernes kro lørdag d.26-9 kl.19,00 Der bliver “ta selv bord” og fadøl til en pris af 75 kr + 10 kr. til musikken som leveres af Flemming B. fra Ravnkilde. Han skal have 1000 kr. for at spille fra kl. 19,00 til 01,00. Der vil blive lavet indbydelser som uddeles til alle husstande.
Mie Larsen Jørgen Andersen Edvard Nielsen

Søndag d 27-12 juletræ på Pigernes kro. Der var mødt 71 børn og 60 voksne. Musikken blev leveret af Bent W. og Hanne Simonsen var julenisse . Poser a 9 kr blev leveret af Børge Johnsen.
Torsdag d. 7 Januar 1982 startes der på dilitanten. Stykket skal opføres på kroen d. 12-13 februar
Jørgen Andersen Edvard Nielsen Kaj Larsen

Bestyrelsesmøde hos Mie Larsen onsdag d 20 Januar Ejgild Simonsen var fraværende
Der bliver ingen vinterfest i år på grund af manglede tilslutning de sidste år men der bliver dilitant på kroen den 12-13 Februar hvor stykket “Medicin og Bitterdram” opføres. Efter forestillingen lørdag bliver der spisning og dans til Flemming B musik. Entre fredag 20 kr – lørdag 30 kr.
Søndag d. 21 Febuar bliver der fastelavnsfest på kroen fra kl. 18,00 – 22,00 Alle udklædte børn har gratis adgang og der bliver præmie til de 6 der får flest stemmer. Indgangsbilletten bruges som stemmeseddel. Bent W står for musikken.
Der er i tiden planer fremme om at starte en idrætsefterskole i Onsild. Det blev vedtaget at såfremt skolen bliver en realitet skulle borgerforeningen give et beløb på 5.000 kr. Generalforsamlingen blev fastsat til onsdag d 24 Februar . Dagsorden ifølge lovene.
Mie Larsen

Generalforsamling på Pigernes kro torsdag d. 25 -2-82
Formanden bød velkommen K. Erikslev valgtes til dirigent og Jytte Madsen til skriftefører. Formanden aflagde beretning. Medlemstallet var steget fra 272 til 275 Der har været afholdt høstfest , juletræ for børn , dilletant i samarbejde med Onsild husmoderforening + fastelavnsfest. Der er kommet afslag fra amtet til at lave mere belysning på cyklestien som var 3 maste og 6 lampe. Da kasseren ikke var tilstede fremlage Mie Larsen regnskabet.
Der var indtægter på 4.703,30 kr og udgifter på 2.136,65 kr. Årets overskud på 2.136,65 kr. Der bemærkes at der var renteindtægter på 1.148,12 kr.
Formuen var på 12.682,37 kr. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
På valg var Edvard Nielsen , Jørgen Andersen formand kasserer Kaj Larsen alle blev genvalgt Revisor Oskar Sørensen blev genvalgt og suppleanter blev Jens Nielsen – Bjarne Johansen.
Evt. kontingentforhøjelse drøftes og man vedtog en forhøjelse på 5 kr. pr. medlem = 15 kr. for enlige og 30 kr. pr. par. Forslag til bestyrelsen undertegnede ang. en pjece vedrørende Statens Husdyrbrugsforsøgstations udflytning til Foulum så man evt. kunne få nogle til at bosætte sig i Onsild. Forslaget vedtages til videre foranstaltning.
K L Erikslev , Jytte Madsen

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdt hos Ejgild Simonsen torsdag d.25 – 3 alle var mødt
Til formand genvalgtes Jørgen Andersen
” næstformand             Edvard Nielsen
” kasserer                     Kaj Larsen
” sekretær     valgtes     Mie Larsen
”                   ”             Ejgild Simonsen
I forbindelse med det på generalforsamlingen foreslag at vi skulle have lavet en pjece om Onsild ,, blev det opsøgende arbejde fordelt. Der holdes møde igen lørdag d. 1. april hvor der arbejdes videre med sagen.
Årets dillitantforestilling var godt besøgt . Stykket blev set af ca. 300 mennesker fordelt på tre aftener.
Til fastelavnsfesten var der 100 betalende børn + voksne og 45 udklædte børn . Musikken udeblev men Kirsten Hørluck kom med 1/2 times varsel og spillede på orgel så festen blev reddet.
Mie Larsen Jørgen Andersen Ejgild Simonsen Kaj Larsen Edvard Nielsen

Bestyrelsesmøde afholdt hos Kaj Larsen mandag d. 5 – 7 alle var mødt
Der vil blive holdt høstfest på kroen lørdag d. 18 sept. Der vil blive ta selv bord og fadøl Musik “Børkis duo”
Videre blev det vedtaget at der skal sættes flagstænger op fra Viborg landevej og op til Onsildhallen de skal være klar til byfesten d. 12 – 13 – 14 august som idrætsforeningen og håndboldklubben er arranggører af.
PS Høstfesten blev aflyst på grund af manglende tilslutning
Mie Larsen Ejgild Simonsen Edvard Nielsen Jørgen Andersen Kaj Larsen

Bestyrelsesmøde afholdt i Onsild hallen onsdag d.15 – 12 – 82 alle var mødt
Der bliver juletræ på pigernes kro 3 juledag kl. 19,00 Poserne skal i år leveres af bageren til en pris af 10 kr. entre 10 kr for både børn og voksne
Musik Bent W.  Indøvningen af dillitant vil blive påbegyndt lige efter jul med Jytte Madsen som indstruktør
Mie Larsen
Mandag d. 27-12 1982 holdt man juletræsfest på pigernes kro Hanne Simonsen var julenisse musik var Bent W Hobro
fraværende var Mie Larsen Edvard
Ved denne lejlighed blev fastelavnsfesten bestemt til søndag d.13-2-1983 med musik af Bent W. Festen skal holdes som tidligere fastelavnsfest
Jørgen Andersen Kaj Larsen Ejgild Simonsen Mie Larsen Edvard Nielsen

Søndag d 13/2 1983 var der indkaldt til bestyrelsesmøde på pigernes kro hvor man drøftede opsætning af scene til dillitanten som skal afholdes d 3-4-5 marts . Hele Bestyrelsen var mødt. Derefter blev der holdt fastelavnsfest for børn der var 35 udklædte børn og 80 betalende gæster man slog katten af tønden. Kattekonge blev Keld Pedersen – Hanne Erikslev – Søren Juul Hansen – Jane Christensen
efter tøndeslagningen blev der spillet op til dans ved Bent W. Hobro og festen sluttede kl 22.
Jørgen Andersen Kaj Larsen

Generalforsamling i Onsild hallen torsdag d 24-2-83
Formanden Jørgen Andersen bød velkommen
Første punkt dagsorden er valg af dirigent Erling Iversen blev foreslået og valgt Keld Kristensen valgets til skriftefører
Erling Iversen konstanterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til formanden for at aflægge beretning. I årets løb er bla. sket følgende:
Der er anskaffet 20 flagstænger til flagalle fra Viborg landevej til hallen . Der er afholdt juletræsfest , fastelavnsfest og planlagt dillitant sammen med husmoderforeningen , Høstfesten 82 blev aflyst på grund af manglende tilslutning.
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer . Kasserer Kaj E. Larsen gennemgik herefter regnskabet der viste et overskud på 2.884,52 kr som har bragt foreningens formue op på 15.566,89 kr. Medlemstallet er på 271 hvilket er næsten uændret fra sidste år. Kasserens beretning blev godkendt uden kommentarer.
Man gik herefter over til valg af ny bestyrelse På valg var Mie Larsen som ikke ønskede genvalg + Ejgild Simonsen
Der blev foreslået genvalg af Ejgild Simonsen og Jens Nielsen blev foreslået og valgt til nyt bestyrelsesmedlem
Til suppleanter blev valgt Kjeld Kristensen og Bjarne Johansen . Til revisor genvalgtes Inge Marie Bundgaard
Under eventuelt blev drøftet foreningens flagalle og en eventuelt udvidelse af flagallen op til kirken. Bestyrelsen tager sagen op evt. i samarbejde med menighedsrådet idet det dog blev præciseret at det er foreningens flagalle . Lys eller manglende lys omkring viadukten blev drøftet bestyrelsen oplyste at alle tidligere forsøg på etablering af llys er blevet bremset af de offentlige myndigheder ( amt og kommune). Det blev henstillet til den nye bestyrelse at arbejde videre med sagen idet det det af færselsikkerhedsmæssig hensyn er påkrævet noget mere lys det pågældende sted hvor cyklisterne skal krydse Viborg landevej.  Bestyrelsen blev opfordre til og dans at søge samarbejde om løsningen af problemet med skolen.
Erling Iversen takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Kjeld Kristensen Erling Iversen

Årets dillitantforestilling 1983 som hed “Englefabrikken” blev afviklet som planlagt på “Pigernes Kro” 3-4-5 marts instruktør for stykket var Jytte Madsen suffløse Anne Marie Christensen . Stykket blev set af 67 børn og 255 Voksne fordelt på tre aftener lørdag aften var der spisning og dans efter forestillingen

Bestyrelsesmøde afholdt hos Jørgen Andersen mandag d 14-3-1983
Bestyrelsen konstituerede sig med:
Jørgen Andersen formand (genvalg)
Kaj Larsen         kasserer   (    do   )
Edvard Nielsen   næstformand ( do)
Jens Nielsen      sekretær
Ejgild Simonsen

Opsætning af flagalle i 1983 starter med at Edvard Nielsen og Jens Nielsen til påske opsætter flagallen. En mindre rep. af flagstængerne skal foretages snarest af Jørgen Andersen og Jens Nielsen . Bænkene skal også efterses og evt. males inden de sættes ud til påske . Det vedtoges at forsøge med høstfest igen sidst i september evt. først i oktober.
Edvard Nielsen Ejgild Simonsen Kaj Larsen Jørgen Andersen Jens Nielsen

Bestyrelsesmøde afholdt hos Jens Nielsen mandag d. 15 aug. 1983. Den årlige høstfest vil forsøges afholdt den 17 sept. 83. Det vil blive forsøgt at få revyen fra byfesten opført under sidste del af spisningen. Der vil blive serveret følgende anretning med fadøl evt. 1/2 flaske vin eller 3 vand. Marineret sild m karrysalat fiskefilet m remulade røget ål øg og rejer tartelet med fyld varme frikadelle m rødkål landskinke med stuvet spinat æg ost pris ialt 90,00 kr musik Jens Chr. ,,, deltagerantal blev 78 personer
Edvard Nielsen Ejgild Simonsen Jørgen Andersen Kaj Larsen Jens Nielsen

Bestyrelsesmøde afholdt hos Edvard Nielsen d. 30/11- 83
Det vedtoges at afholde juletræ for børn den 27/12 83 kl 19. Det vedtoges at forsøge med dillitant igen efter jul i forening med Onsild husmoderforening . Indøvelsen forestås i år af Arne Knudsen som også vil finde et passende stykke .Godterposer a 10 kr indkøbes hos Lauris Dalsgaard
Edvard Nielsen Ejgild Simonsen Jørgen Andersen Kaj Larsen Jens Nielsen

Bestyrelsmøde afhodt d. 16 januar 1984. Den årlige generalforsamling blev fastsat til tirsdag d. 21 feb. 1984 i Onsildhallen mødelokale kl. 19,30 med følgende dagsorden.
1 valg af ordstyrer og skriftefører
2 beretning af foreningen virksomhed i 1983
3 valg af bestyrelse efter tur afgår : Jørgen Andersen Kaj E. Larsen og Edvard Nielsen
4 valg af revisor efter tur afgår Inge Marie Bundgård
5 eventuelt
Den årlige fastelavnsfest blev fastsat til søndag d. 4 marts 84 fra kl. 18,00 til 22,00 på pigernes kro. Maskerede og udklædte har gratis adgang. Entre for andre .Voksne og børn kr 10,00. Indgangsbilletten er stemmeseddel til konkurencen om de bedste maskerede og udklædte.
1 præmie 50 kr 2 præmie 35 kr 3 præmie 25 kr 4-5-6 præmie 15 kr. Bent W spiller op til dans efter tøndeslagningen .
Sammen med Onsild husmoderforeningen vil der den 15-16-17 marts blive opført dillitant der opføres “Revolution i Revlinge” en komedie i 4 akter . Generalprøve torsdag d. 15 marts 1984 kl. 19,00 .Entre :Voksne kr 20,00 børn kr 10,00
Fredag d. 16 marts kl. 20,00 entre 20,00 kr Lørdag d. 17 marts kl 19,00 entre 30,00 efter dillitanten spilles der op til dans musik bliver Jens Chr. Der vil kunne bestilles følgende platte på pigernes kro fredag inden kl 20,00 : Marineret sild m karrysalat fiskefilet m remulade æg m rejer 1/4 kyling m agurksalat hamburgryg m itali.salat ost og frugtsalat til en pris af 47,00 kr.
Evard Nielsen Ejgild Simonsen Jørgen Andersen Kaj Larsen Jens Nielsen

Generalforsamling afholdt i Onsildhallens mødelokale tirsdag den 21 feb 1984.
Til ordstyrer valgtes Freddy Christensen og til skriftefører Jens Nielsen
Freddy Christensen konstanterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav herefter ordet til formanden som i sin beretning omtalte årets høstfest og børnenes juletræ og dillitantforestillingen. Der er i året ansøgt ambukommeten om et tilskud til flagalle men der er endnu ikke kommet svar tilbage ansøgningen drejer sig om 5,000 kr. Kasseren redegjorde for regnskabet som slutter med et overskud på 4276,06 kr. Formuen andrager 19.842,95 kr. Foreningen har forpligtelse på 5000 kr. til gave til Onsild idrætsefterskole når skolen er en realitet . Beretning og regnskab bliv enstemmigt godkendt
Valgt til bestyrelse blev Keld Kristensen Svend Erik Møller Jensen og Kurt Kristensen og til suppleanter blev valgt Bjarne Johansen og Bente Zink.
Til revisor genvalgtes Oskar Sørensen Onsild og som revisorsuppleant valgtes Carl Nyborg
Freddy Christensen   Jens Nielsen

Bestyrelsesmøde afholdt i Onsildhallens mødelokale d. 22-2-1984
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Ejgild Simonsen    formand
Jens Nielsen          kasserer
Keld Kristensen    næstformand
Sv E. Møller Jensen sekretær
Kurt Kristensen

Jens Nielsen Keld Kristensen Ejgild Simonsen Sv E. Møller Jensen Kurt Kristensen

04-03-1984
Bestyrelsesmøde afholdt på Onsild kro i forbindelse med fastelavnsfesten for børn. Der var 37 udklædte børn samt ca. 75 betalende gæster. Der blev uddelt præmier til de 6 bedste maskerede. Resten fik som trøstepræmie en plade chokolade Bent W. leverede musikken. Der blev slået katten tønden. Hos de små blev Niels Dahl “kattekonge” og hos de store blev Rikke Dahl “kattekonge”
På mødet blev der diskuteret flagalle i Onsild kirkeby på Fiskevej. Man enedes om opsætning af flag men kun i den ene side modsat kirken. Asta Nielsen lovede at undersøge om menighedsrådet evt. kunne have indsigelser at gøre. Desuden blev de praktiske problemer vedrørende dillitanten diskuteret.
Næste møde blev fastsat til onsdag den 4 april hos Ejgild Simonsen.
Jens Nielsen Kjeld Kristensen Sv E.Møller Jensen Kurt Christensen Ejgild Simonsen

Bestyrelsesmøde afholdt hos Ejgild Simonsen d 4-4-1984
Ambukomteen i Hobro hat bevilget 2500 kr til indkøb af nye flag. Jens Nielsen vil indhente tilbud på nye knopper til stængerne samt nye flag. Det blev bestemt at opsætte 16 flag i kirkebyen fra skolen ved Viborg landevej på Fiskevej til Fiskevejens udmunding i Viborg landevej ved Tangkrogen i modsat side som kirken hvilket menighedsrådet ikke havde indvending imod.
Gadebelysningen ved viadukten blev drøftet og det blev besluttet på ny at rette henvendelse til kommune og amt. Desuden blev sportspladsen i Sdr.Onsild st. by drøftet. Det blev besluttet at rette henvendelse til Hobro kommune da både sportsplads og anlæg ved Skals å trænger til en ansigtløftning. Genplantning af området ved parkeringspladsen samt omkring banen med prydbuske og blomsterbuske ville kvikke en dejlig men meget forsømt sportsplads op
Jens Nielsen Kjeld Kristensen Sv. E. Møller Jensen Ejgild Simonsen Kurt Christensen

09-08-1984
Onsild Idrætefterskole afholder “åbent hus” hvorunder borgerforeningens formand overredegjorderækker idrætsefterskolen en gave på 5000 kr.. Samtidig fik borgerforeningens bestyrelse forevist den nye idrætsefterskole.
Jens Nielsen Kjeld Kristensen Sv.E. Møller Jensen Ejgild Simonsen Kurt Christensen

27-08-1984
Bestyrelsesmøde afholdt hos Jens Nielsen
Den årlige høstfest vil blive afholdt lørdag d. 29 september på “Pigernes kro” Onsild revyen vil så vidt mulig blive gentaget. I samråd med “Pigernes kro” blev det beluttet at menuen blev som det der blev serveret til dillitanten + fadøl eller 3 vand. Musikken leveres af Poul Winther Christensen. Hvor utrolig det end lyder kan dette lade sig gøre for ialt 105 kr. pr person.
Jens Nielsen Sv.E.Møler Jensen Ejgild Simonsen Kurt Christensen

27-11-1984
Bestyrelsesmøde afholdt hos Sv.E.Møller Jensen
Det blev besluttet at afholde juletræ f. børn 3 juledag på “Pigernes kro” Musik Bent W Hobro. Det blev besluttet at købe slikposer i Brugsen. Sedler vil blive omdelt på skolen og ved handlende Kjeld har lovet at være julemand. Den årlige generalforsamling blev fastsat til d. 11 febuar 1985 kl. 19,30 Efter tur afgår Ejgild Simonsen og Jens Nielsen. Fastelavnsfesten blev fastsat til søndag den 17 febuar 1985 kl 18,00 hvor maskerede børn har gratis adgang. Entre børn og voksne 15 kr . Der vil blive uddelt præmier til de bedste maskerede og udklædte.
1 præmie 60 kr 2 præmie 40 kr 3 præmie 30 kr 4-5-6 præmie 20 kr Bent W spiller op til dans efter tøndeslagningen.
Den årlige dillitant vil blive 28 febuar 1 marts og lørdag d. 2 marts . Lørdag vil der efter forestillingen blive spillet op til dans.
Kjeld Kristensen Sv.E.Møller Jensen Jens Nielsen Ejgild Simonsen.

11-2-1985
Generalforsamling afholdt i Onsildhallens mødelokale. Til ordstyrer valgtes Kurt Mikkelsen. Til skriftefører Sv.E.Møller Jensen. Konstaterede at generalforsamling var lovlig varslet og gav derefter ordet til formanden som isin beretning omtalte årets fester bla. dillitanten som desværre ikke gav nævneværdig overskud. Borgerforeningens 60 års fødselsdag vil ikke blive festeligholdt da stifelsesfesten blev afskaffet for år tilbage p.g.a. manglende tilslutning. Kommunen er blevet kontaktet i forbindelse med 60 året hvor foreningen fik en gave på 1000 kr. Der er blevet foreslået tilplantning af hængebirk gennem stationsbyen desuden er lyset ved viadukten ikke glemt. Medlemstallet er steget fra 272 til 286.
Kasserer Jens Nielsen redegjorde f. regnskabet som sluttede med et underskud på 3.960.03 kr
I formandens beretning blev bla. omtalt flagalle som er blevet opstillet i Onsild kirkeby. Flagene blev givet af ambukomiteen i Hobro.
Valgt til bestyrelse blev: genvalgt Ejgild Simonsen nyvalgt Kurt Mikkelsen til supleanter valgtes: Bjarne Johansen — Bente Zink fortsætter
Til revisor genvalgtes : Oskar Sørensen og Inge Marie Bundgård
Sv.E.Møller Jensen Kurt Mikkelsen

Bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen
Bestyrelsen konstituerede sig således Formand : Ejgild Simonsen kasserer : Kjeld Kristensen sekretær : Sv.E.Møller Jensen : Næstformand : Kurt Christensen : Kurt Mikkelsen
Sv.E.Møller Jensen Kurt Mikkelsen Ejgild Simonsen Kjeld Kristensen

29-3-1985
Bestyrelsesmøde afholdt hos Ejgild Simonsen . Personfordelingen vedrørende hejsning af flagalle blev fastlagt. Det blev besluttet at forsøge at holde
skt hans fest i anlægget ved sportspladsen i Sdr.Onsild stationsby.Desuden blev det besluttet at rette henvendelse til Hobro kommune angående sportspladsen i stationsbyen som trænger til en ansigtløftning . Desuden blev det besluttet at fælde alle udgående træer hvilket idtætsefterskolen elever fik lov til at fælde . Træet vil blive solgt og det evt. overskud deles lige mellem eleverne på efterskolen og borgerforeningen. Næste møde blev fastsat til tirsdag d 22/08 1985 hos Kjeld Kristensen . Høstfesten blev fastsat til d. 28-9-85
opstilling af legeredskaber på sportspladsen i Sdr.Onsild stationsby bord + bænke skænket af borgerforeningen (1600 kr)

19-05-1985
Udgået og fældet træ blev solgt fra anlægget ved sportspladsen. Gammel åløb blev oprenset af borgerforeningen bestyrelse samt frivillig arbejdskraft
Ejgild Simonsen Kurt Christensen Sv.E.Møller Jensen Kjeld Kristensen Kurt Mikkelsen

23-6-1985
Skt.hansfest afholdt i anlægget i Sdr.Onsild stationsby med meget stor tilslutning trods regnvejr . Desværre havde Hobro Kommune ikke istandsat anlægget trods tidligere løfter om at rydde op og genetablere stianlægget.
Sv.E.Møller Jensen Ejgild Simonsen Kurt Christensen Kjeld Kristensen Kurt Mikkelsen

29-08-1985
Bestyrelsesmøde afholdt hos Kjeld Kristensen
Det blev besluttet at afholde høstfest på Onsild kro lørdag den 5 oktober.Det blev besluttet at give en gave på 500 kr til den nyetablerede håndboldklub HOH. Det årlige juletræsarrangement på kroen blev fastlagt til fredag den 27 december — 3 juledag
Sv.E.Møller Jensen Ejgild Simonsen Kurt Christensen Kjeld Kristensen Kurt Mikkelsen

31-10-85
Bestyrelsesmøde afholdt hos Kurt Mikkelsen
Juletræ på kroen afholdes 27-12-85 kl.19,00 70 stk. poser a 10 kr. købes hos købm.Dalsgård :Nissemand Kjeld Kristensen . Juletræ afhentes på idrætsefterskolen og pyntes kl 10,00 Musik leveres af Erling Hangaard . Sedler deles ud på skolen.Det blev besluttet at opføre dillitant på Onsild skole den 14-15 marts samtidig blev det på Kurt Christensen og Sv.E.Møller Jensen foranledning besluttet at afholde vinterfest igen på kroen.
17 september blev Hobro kommune kontaktet påny ang belysning af cyklesti ved viadukten i stationsbyen. Forholdene blev kort efter besigtiget af tekniskudvalg fra Hobro kommune. Etablering af lys på cyklesti blev anbefalet af Hobro kommune og videresent til Nordjyllands amt
Kjeld Kristensen Sv.E.Møller Jensen Ejgild Simonsen Kurt Christensen Kurt Mikkelsen

25-01-86
Vinterfest afholdt på Onsild kro med 79 deltagere. Musik blev leveret af Erling Handgård . Iøvrigt en tradition som bør fastholdes fremover.
Det skev bestyrelsen under på

3/2 – 1986
Generalforsamling blev afholdt i Onsildhallens mødelokale. Foruden bestyrelsen var der kun et medlem mødt op. Der blev derfor ikke valgt egentlig ordstyrer.
Man fik forelagt formandens beretning der bla. nævnte årets arrangementer. Fastelavnsfesten og juletræsfesten gav som vanligt og forventet underskud .Høstfesten var god men også underskudsgivende p.g.a. ringe fremmøde. Til gengæld gav dillitantfesten og Sct. Hans arrangementet og vinterfesten overskud. Der blev også godt et par tusind kroner til borgerforeningen ved salg af træ fra anlægget. Eleverne fra idrætsefterskolen fældede og opskar træerne der var gået ud. De fik halvdelen af indtægten ved salget.
Der blev begyndt på oprydning og renovering af anlægget. Det gamle åløb blev renset op og der blev slået lidt men der er stadig langt igen. Der blev opstillet en legegiraf og bord ved legepladsen. Kurt Christensen , Kjeld Kristensen og Sven E Møller Jensen gik af og nyvalgt blev Erik Christiansen , Bjarne Johansen og Jens Juul Hansen. Som revisor blev Inge Marie Bundgaard genvalgt.
Under eventuelt diskuterede man hvad der kan gøres for at bedre kloakforholdene i stationsbyen. Tøsne i Januar oversvømmede dele af byen . Man besluttede at borgerforeningen skulle indkalde til et borgermøde for at få taget fat på en løsning af problemerne.
Juul Hansen Bjarne Johansen Ejgild Simonsen

6/2 – 1986
Konstuerende bestyrelsesmøde holdt hos Ejgild Simonsen . Posterne blev fordelt således :
Formand Ejgild Simonsen
Kasserer Erik Christiansen
Sekretær Kurt Mikkelsen

Kurt Mikkelsen

9/2 -86
Fastefest afhodt på Pigernes kro. Som noget nyt prøvede vi at holde det om eftermiddagen fra kl. 14,00 til 18,00 og selvom dagen faldt sammen med begyndelsen af skolernes vinterferie var der det sædvanlige fremmøde . Bent W. spillede . Der var 42 udklædte børn og 42 betalende voksne.

/2 – 86
Bestyrelsesmøde afholdt hos Jens
Plan for årets arranggementer :
20/2 Borgermøde vedrørende kloak
14-15/3 Dillettant
30/3    Flag : Ejgild – Jens
23/4    Bestyrelsesmøde
4/5      Flag : Ejgild – Bjarne
10/5    Oprydning i anlæg
18/5    Flag : Jens -Kurt
23/6    Sct. Hans Fest
27/9    Høstfest
27/12  Juletræsfest
31/1    Vinterfest
9/2      Generalforsamling
Folder om borgerforeningen rundsendes evt. til alle husstande i Sdr.og Nr.Onsild med oplysning om årets begivenheder og med opfordring til at melde sig ind. Udkast ved Kurt til næste bestyrelsesmøde. Priser på postomdeling undersøges.

23/4 – 86
bestyrelsesmøde afholdt hos Bjarne
Forslag fra Kurt til folder godkendt. Kurt lader den hurtigst mulig trykke og rundsende med postvæsnet. Ejgild kontakter aviserne.
Folderen omtaler oprydningsdagen d 10/5. Desuden laves plakater af Kurt som skal være klar til opsætning d. 3/5. Opsætning Bjarne . Anlæget blev synet og vi aftalte hvad der skulle til af materiel . Ejgild søger at skaffe tingene på kommunes regning.
Vedr. Sct.Hansbål blev følgende aftalt. Kl. 18 – 20 skal der være fiske konkorrence – Bjarne forestår det og køber 3 præmier . Deltagere gratis.
Jens laver heks. Bålet tændes ca kl. 21 – i hvert fald efter underholdning . Der sælges øl 8 kr. vand 4 kr og grilpølser m brød 5 kr. Ejgild arrangerer indkøbene der skal til.
Børnene kan bage snobrød hvis de selv medbringer pinde Kurt sørger for den klistrede masse.
De voksne kan deltage i diverse konkurrancer – festligt og fornøjelse og uhøjtidelig – under Kurts ledelse . Plakat laves af Kurt til d. 14/5 Jens sætter op
Der holdes bestyrelsesmøde igen torsdag d. 4/9 19,30 hos Erik .
Vi drøftede eventuelt at indkalde til et nyt borgermøde for at diskutere hvad der kan gøres for at nedbringe hastigheden af risikoen for et færseluheld for den kørende trafik gennem byen . Ejgild kontakter amtspolitikerne.

27/8
Borgermøde afholdt på Pigernes kro med repræsentanter for Nordjyllands Amt . Bente Nielsen , Hanne Thygesen og Sven Tøfting.
Et udvalg bestående af Lise Storm Ketty Hansen Jens Krestian Petersen og Ejgild Simonsen skal arbejde videre med planer for forbedring af trafikforholdene både i kirkebyen og stationsbyen.

Evaluering
10/5
I maj brugte vi en weekend på at gøre anlægget pænere  . Der blev ryddet op , gravet ud , bygget broer og lagt grus på nogle stier samt anlagt et pænt bålsted. Der var mødt en del aktive op ca 30.

23/6
Der afholdtes Sct. Hansbål med samme gode fremmøde som sidste år. Programmet fulgte det planlagte og det var en hyggelig aften. Deltagerantal var knap 200.

5/9
Besyrelsesmøde hos Erik afholdt for at planlægge høstfest og diskutere indkøb af legeredskab til anlægget. Legeredskabet som er lavet af Sten Møller Jensen som svendeprøve på Tekninsk skole . Købesummen 3000 kr. er billig da der alene i materiale er for langt mere.

27/9
Høstfest afholdtes på Pigernes kro med 61 deltagere . Der var underholdning af byens dilettanter amerikansk lotteri og dans . Maden var udmærket og stemningen var god.

27/12
Der afholdtes juletræsfest på Pigernes kro med børn og voksne. Der var i år igen profesonel musiker men Lisbeth Nyhus og Jens og Kurt stod for underholdningen. De sparede kroner til musik blev brugt til gaver til børnene. Desuden forsøgte man at skabe aktiviteter for både børn og forældre. Det gik efter sigende rimeligt godt.

30/12
Bestyrelsesmøde afholdt på Idrætsefterskolen . Vinterfest afholdes lørdag d. 31/1 – 87. Jens og Erik aftaler med kro og musik. Kurt laver indbydelserne og opslag . Det afholdes som karnevalg hvor alle fremmødte er udklædte.
Borgerforeningen vil sammen med Onsild husmoderforeningen overveje at lave og betale scene til idrætsefterskolens genetablering af forsamlingshuset. Erik undersøger mugligheder og priser.
Generalforsamling afholdes d. 9/2 På valg er Ejgild og Kurt og revisor Oskar Sørensen.

Onsild d. 9/2 – 87
Formand Ejgild Simonsen bød velkommen. Til ordstyrer blev Freddy Christensen (valgt) til skriftefører blev Kurt Mikkelsen
“”””   nævnte i sin beretning af årets aktiviteter FASTELAVNSFESTEN med 42 udklædte og 42 betalende. Der holdtes BORGERMØDE d. 20/2 vedr. oversvømmelserne i stationsbyen hvor politikere og embedsmænd blev indkaldt og de lovede forbedringer er udført og ser foreløbig ug til at virke.
Den 14 – 15 marts holdtes som vanlig sammen med Onsild husmoderforening DILETTANT  169 om fredagen og 80 mødte om lørdagen og så “røre i andedammen” Lidt færre end vanlig men en del savnede nok en fest bagefter som der kunne blive da arrangementet var på kroen. D.10/5 holdtes OPRYDNING i anlæget hvor i snit 30 hjalp til med og uden maskiner. Der blev bygget broer renset op , malet , lavet ildsted m.m. Der blev lavet en masse og hygget en del.
D. 23/6 holdtes for 2 gang SCT.HANSBÅL -ca 150 mennesker var mødt og hyggede sig med fiskekonkurrence for børn med præmier der var underholdning og bål og mulighed for at købe øl vand og pølser.
Bålet kom fra det træ der blev fældet af efterskolens elever ved udtynding af det levende hegn på pladsen . Pengene fra fældningen blev delt mellem efterskolens elever og borgerforeningen.
Borgerforforeningen brugte straks pengene til et nyt legeredskab med rutchebane gynge m.m.
D. 27/8 holdtes BORGERMØDE m vejingeniør Sven Tøfting og Sven Nielsen Hobro kommune Bente Nielsen og Hanne Thygesen fra Nordjyllands amt
Sagen var trafik forholdene gennem stationsbyen og kirkebyen og en belysning ved viadukten . Et udvalg blev nedsat og har indsendt forslag til byfornyelse til politikerne.
D. 27/9 holdtes HØSTFEST med 61 deltagere hvor der blev holdt amerikansk lotteri med gaver givet af de handlende. Dette bedrede noget på regnskabet.
Siden er borgerforeningen gået ind i et projekt som andelskassen tog intiativ til om at skaffe liv i Onsild. En gruppe er nedsat for at udvikle erhvervs og bolig mugligheder i byen
D.27/12 holdtes den vanligt JULETRÆSFEST  denne gang uden professionel underholder. Det var lidt ændret i forhold til tidligere men det gik udmærket.
Der holdtes vinterfest d. 31/1 som var holdt som karneval . De fremmødte morede sig godt men der var for få fremmødte 40 deltagere.
Der er planlagt dilettant til d. 13 og 14 marts med efterfølgende fest på kroen.
Borgerforeningen vil søge kommunen om at et lokale stillet til rådighed til en lokalhistorisk samling
Efter en positiv debat om de forskellige nye tiltag aflagde kasseren regnskab. Regnskabet gav et samlet underskud på 829,12 kr hvilket må siges at være et godt resultat med de mange nye arrangementer under/overskud er vedhæftet . Bankbeholdningen er 18218,82 kr. (incl kasse)
Ingen deltagere havde noget at indvende mod beretning eller regnskab som derefter blev betragtet som godkendt.
Der blev fremlagt forslag om kontingentforhøjelse fra 15 til 20 kr pr. medlem bortset fra pensionister . Forslaget blev vedtaget.
På valg var Ejgild Simonsen – forslag om genvalg. Alle tilsluttede sig.
På valg Kurt Mikkelsen – modtager ikke genvalg – forslag Torben Kirketerp – som blev valgt.
Revisor Oskar Sørensen på valg – forslag om genvalg – godkendt . Til suppleanter valgtes Erik Hansen og Kirsten Bach . På valg i 1988 er Erik Hansen . Ingen havde noget under eventuelt . Ordstyreren takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev erklæret for hævet.
Skriftefører Kurt Mikkelsen  Ordstyrer Freddy Christensen

Konstituerende bestyrelsesmøde blev holdt hos Ejgild Simonsen hvor posterne blev følgende :
Formand        Ejgild Simonsen
Næstformand Jens Juul Hansen
Kasserer        Erik Kristiansen
Sekretær        Torben Kirketerp
Best medl.      Bjarne Johansen      (var ikke mødt op)
Vi besluttede at ville udsende samme folder som i 86 men i en revideret udgave som Ejgild ville gå i gang med. Fastelavnsfest ville Jens tage sig af samt få lavet en folder. Følgende arr. er besluttet
Fastelavn        1/3
Diletant          13/3 – 14/3
Oprydning i anlægget         9/5  start kl 9,00 indvidelse af rutchebane kl 15,00
Sct Hans fest                      24/6
Høstfest                             26/9
Juletræsfest                       27/12
Vinterfest                          30/1  1988 som vi foreløbig sætter ?? ved
Generalforsamling            8/2   1988

Torben Kirketerp

1/3  Afholdt fastelavnsfest på Pigernes kro fra kl. 14,00 til 17 . Der var forholdsvis et lile fremmøde med 65 børn hvoraf de 28 var udklædte det kan mugligvis skyldes at der var afholdt fastelavnsfest på skolen om fredagen Bent W spillede og legede med børnene.

13-14-3-87 Afholdt diletant-fest oppe på skolen (i samarbejde med husmoderforeningen) stykket blev opført fredag og lørdag hvor der fredag var ca. 170 betalende men om lørdagen hvor der var arr. fest på kroen bagefter var der ca. 90 hvor ca 80 tog med på kroen . Stykket som blev ledet af Jytte Madsen og Arne Knudsen hed “Higt Society i Grønkøbing”

26/3 Blev der afholdt borgermøde på kroen hvor der var mødt ca. 120 mennesker op for at høre om Onsilds fremtid Erhvervschef Jens Bagger åbnede indslagene (efter at Ejgild Simonsen havde budt velkommen) hvor han slog fast at det nuværende service skulle bevares med planer som parcelhuse og andelsboliger og 25 industrigrunde som han i samarbejde med nedsatte udvalg var blevet enige om . Karl E. Strom fortalte om gruppens arbejde og de havde afsendt en ansøgning til Hobro kommune om tilladelser til andelsboliger og byggetilladelse.
Dansk Stålkonstruktion tibød at byggemodne og bygge industrihuse i takt med at de blev udlejet. Inge Marie Bundgård fortalte om en invisteringsfond. Benny Hansen viste et forslag til boliger/ andelsboliger / industrihuse / dagindstition. Bjarne Sørensen fortalte om byfornyelse og bolig forandring.
Ny Kredit om lånemugligheder . Lise Storm fortalte om at nedbringe hastigheden hvor hun viste et forslag som var indsendt og et forslag til sidst at vi skulle oprette en fond til kulturelle formål . Det blev oprettet på stedet og folk kunne så indbetale med det samme. Andelskassen lagde ud med at indskyde 25,000 kr (fint træk).
Efter indslagene var der spørgetid og der blev spurgt ret pænt . Kurt Mikkelsen kom med et forslag om “Plant et træ”

10/4 Vi mødtes i anlægget for at diskutere hvad vi skulle lave den 9-5 og hvad vi skulle bruge . Ejgild havde forinden fået Torben Christensen til at fræse bag sportspladsen hvor vi skal have sået græs. Vi blev enige om at Torben skulle gå på Kommunen og få et læs sand og et læs grus og plænegræs til 500 km2. Bjarne skulle sørge for træ til at forbedre broerne. Ejgild vil støbe støttefødder til rutchebanen. Torben og Bjarne skulle stå for Sct hans aften.

9/5 Vi startede kl. 9,00 både i anlægget og med at sætte rutchebanen op. Kurt Christensen kom med en rendegraver og hjalp os med diverse ting det var en stor hjælp. Vi havde fået hvad vi havde bedt kommunen om så vi havde alle materialerne og fik stort set lavet hvad vi havde regnet med men det var meget få der var mødt op for at hjælpe til (en ca. 5-8 stykker) ud over bestyrelsen. Rutchebanen blev indviet som planlagt men fungerede ikke helt perfekt den var ikke glat nok . Vi fik overrakt en chech på

25/5 Afholdt best.møde hos Torben ang. indsamling til “Fonden for Kulturelle Formål” Vi har forinden fået fat i nogle hjælpere som er Asta Nielsen og Kirsten Bach plus Emil Pedersen som skal hjælpe os med indsamlingen. Inge Marie Bundgård var også med med som fortalte os  om fonden som den var blevet lavetog om loven omkring den og borgerforeningen skulle skrive under på at vi ville bestgre den som vi så gjorde. Vi fik indelt vore destrikter (også Nr.Onsild) Inge Marie ville få lavet kontrakter og få undersøgt støtteforholdene og så skal vi senere få dem og lidt nærmere instrukser af Inge Marie før vi går i gang. Inge Marie fortalte at de skulle have et afgørende møde ang. en fabrik el lignede på industrijorden men noget konkret ville hun ikke sige da det selvfølgelig ikke var offentlig.

20/6 Foreningen mødtes på legepladsen i St.Byen hvor vi skulle udskifte en telefonpæl (Ejgild havde skaffet den) som var brækket. Vi skulle også have rutchebanen op at stå på fødderne som Ejgild havde lavet. Vi havde også fået en rustfri plade til rutchebanen som Kirsten Bach havde ansøgt Hobro kommune om (forældreråd) men vi fik det ikke monteret fordi vi ikke havde popnitter. Vi fik det hele lavet og aftalt det sidste til Sct hans. Vi var færdige kl ca 14,30 Hobro kommune gav 1500 kr Ambu kommiteen 2000 kr.

23/6 Afholdt Sct.hans fest i anlægget vejret var rimelig. Vi afholdt fiskekonkurence og der var snobrødbagning .Bålet måtte hjælpes i gang med halmballer og spildolie . Der var ca mødt 50 voksne og 25 børn. Der blev solgt øl vand pølser og brød.

/7 Møde hos Ejgild hvor fastlagde de ting som skulle ske til høstfest d 26/7 hvor der skal være bla. amerikansk lotteri 1 lod 2 ,, 6 for 10 ,, 10 for 15 ,, 20 for 30 . Erik og Jens stod for festen som løb fin af stabelen men lidt tyndt besøgt der var 39 ialt. Lotteriet gik fint og alle lodder blev solgt . Vi havde samlet gaver ind hos de lokale erhvervsdrivende + et par i Hobro. Vi har fået et lokale stillet til rådighed på skolens bibliotek til lokalhistorie som skal indvies på et senere tidspunkt. Idrædtsskolen har fået 3000 kr scene som vi så må benytte til diletant hver år i forsamlingshuset.

27/12
Aholdt juletræsfest på kroen med 58 solgte billetter deraf 40 børn. Jens ,Torben , Erik stod for arr. Kim Larsen Hobro spillede som gik fint . Anne Marie og Margit underholdt børnene.

15/1
Bestyrelsesmøde afholdt hos Erik hvor der blev drøftet den kulturelle fond som ikke er kommet meget videre på grund af “papirvælde” men Inge Marie ville gå videre på anden vis . Vi fastlagde fastelavnsfest. Vi rettede adresselister og delte listerne imellem os. Vi havde så ca. tre uger til at samle penge ind . Nyt møde med husmoderforeningen d. 22/2 ang diletant.

8/2 1988
Generalforsamling holdt i Onsild Hallens mødelokale. Ejgild bød velkommen ,, Freddy blev valgt som ordstyrer og Torben som skriftefører.
Formandens beretning kom ind på det skete i årets forløb med de forskellige arrengementer og fester som er beskrevet her i bogen , han roste de mange ervhervsdrivende som havde givet mange gode gaver til vores høstfest det var med til at økonomien var fin selvom deltagerantallet var tynd.
Vores flag og stænger var jo brændt og de var ikke forsikrede og nye ville koste 13,468 kr for 40 stænger + 38 flag. Vi har søgt alle foreninger i Onsild + Ambu komiteen , håndboldforeningen har skænket 1000 kr. Der er ingen afklaring på lokalhistorie (lokale) da de interesserede ikke synes de lokaler der er stillet til rådighed er store nok men de har selv kontaktet kommunen . Medlemsantallet er stadigvæk 284 medlemmer.
Regnskabet blev fremlagt af Erik K. og godkendt . Til bestyrelsen blev valgt følgende. Kirsten Bach til bestyrelsen som første supp. Kirsten Knudsen anden supp. Jørgen Rasmussen som revisor blev Anne Østergård valgt. De tre sidstnævte var ikke med til mødet . På valg i 89 er Jørgen Rasmussen.
Under eventuelt overrakte Inge Marie Bundgård på andels kassen vegne 2500 kr til flag og fortalte iøvrigt om lokalplanen som er godt igang og der arbejdes med sagen men der er ikke noget konkret endnu.
NB Bjarne Johansen ønskede ikke genvalg ( var ikke mødt op) fra bestyrelsen var Ejgild , Erik , Torben der ud over var der mødt 5 op. Freddy Christensen takkede for god ro og orden generalforsamlingen erklæret for hævet.
Der blev genvalg til Erik Christiansen og Jens Juul Hansen.

Freddy Christensen                             Torben Kirketerp
ordstyrer                                             skriftefører

14/2
Afholdt fastelavnsfest på kroen . Kim Larsen spillede.  Efter tøndeslagningen underholdt fru Kruse børnene. Alle bestyrelsesmedlemmerne var mødt op. Vi blev enige om at bestille nye flag og stænger.

17/2
Afholdt foredrag i fællesskab med husmoderforeningen og idrædtsefterskolen om landsbysamfund af Ole Glan et interesant foredrag ca. 20 interesseret var mødt op.

22/2
Konstituerende bestyrelsesmøde hos Ejgild ,, Posterne blev følgende:
Formand        Ejgild Simonsen
Næstformand Jens Juul Hansen  (var forhindret)
Kasserer        Erik Christiansen
Sekretær        Torben Kirketerp
Best Medl      Kirsten Bach

Følgende angg.  Diletant    11-12 Marts
Oprydning i anlægget
Sckt Hans fest
Høstfest
Juletræsfest
Generalforsamling
Efter mødet var vi til møde med husmoderforeningen oppe i det nye forsamlingshus angående vores fælles ang. diletant som vi jo skulle holde på en ny måde det blev en dejlig livlig debat hvor vi fik alle de praktiske ting bragt i orden og de forskellige opgaver delt ud nu håber vi bare det kommer til at fungere godt.

11 og 12 Marts blev der afholdt diletant forstilling i det nye forsamlingshus som gik efter planerne og det hele klappede bare perfekt både med temperatur til luften i salen og toiletforholdene. Der var mødt rigtig mange menesker op 320 solgte billetter (170 fredag 150 lørdag) vi solgte øl, vand, snaps, vin, kaffe. Stykket hed “Mikkel røgters glansperiode”

7/5
Oprydning i anlægget og ved sportspladsen. Her i Maj måned er jo ikke det store tiløbstykke fra borgere og bestyrelsen men der blev delt grus ud (Kurt Christensen hjalp med maskine) vippen rep. malet bænke – bord.

23/6
Skt. Hans fest i anlægget med et stort fremmøde ca.150 mennesker ,,der blev afholdt fiskekonkurence vi solgte øl-vand og pølser. Bålet blev tændt af løbere fra idrætsforeningen som løb fra Hobro med fakkel.

8/8
Bestyrelsesmøde afholdt hos Torben hvor vi planlagde høstfesten som Jens er ansvarlig for. Vi diskuterede mulige emner for ny indstruktør. Vinterfest blev vedtaget til at være d 21/1. Vi besluttede ikke at gå med i Onsildbogen. Der var blevet klaget over der var nedlagt en busafgang fra Onsild som man mente at borgerforeningen kunne gøre noget ved så Kirsten blev sat til at skrive et brev ti VAFT så måvi se hvad der sker. Et nyt møde blev sat til d 28/11-88

1/10
Afholdt høstfest på kroen med 52 fremmødte der ble faholdt Amerikansk lottori. Vores lokale revy folk underholdt med nogle små numre ,,det gav et pænt overskud.

29/11
Bestyrelsesmøde hos Jens J Hansen hvor vi planlagde juletræsfesten og fik aftalt hvordan vi skulle afholde generalforsamlingen sammen med vores vinterfest og hvornår vi skal ud at opkræve kontigent.

27/12
Afholdt juletræsfest på kroen hvor Rasmus Knudsen spillede. Ellen Kruse Kirsten Bach Lene Kirketerp underholdt og legede med børnene ,,det gik godt der var ca 40 børn + voksne.

21/1 89
Generalforsamling på kroen hvor der ikke var mødt særlig mange op. Til ordstyrer blev Erling Iversen valgt og skriftefører Torben Kirketerp. Ejgild fremlagde sin beretning med diverse arrangementer der er foregået i årets løb. Han takkede Mejeriet for den fine check på 7000 kr til dækning af flagene det var forsikringspenge. Borgermøde den 7 april hvor der mødte 76 op for at høre hvad borgergruppen havde at sige om udviklingen bla. på Frejasvej – Odinsvej d.20/8 var der spejder for en dag i anlægget hvor borgerforeningen var sponsor for materialet til en forhindringsbane D. 24/9 holdt mejeriet 100 års jubilæum hvor vi også ved denne lejlighed overragte en erkendelighed.
Vi fik plantet træer i byen som andelskassen var sponsor for. Amtet plantede dem i samarbejde med idrætsefterskolen. Vi var omtalt i Radio Fjord af borgmester Erlan Christiansen som roste borgergruppen for deres arbejde. Formanden kom også ind på betydningen af en borgerforening som vi syntes vi har en god opbakning for med 300 medl. bag os må man vel sige at det bliver værdsat det vi laver og at man kan få noget igennem når vi løfter i flok der er jo mange borgerforeninger der bliver opløst på grund af dårlig tilslutning. Ejgild takkede for den tid han har været i foreningen som har været meget udbytterig for mig. Erling Iversen sagde at borgerforeningen blant andet var skyld i at vi fik en telefonbox og at posthuset blev en realitet.
Derefter fremlagde Erik Christiansen regnskabet til godkendelse ,, som blev godkendt. Indkomende forslag var der ingen af.
På valg er Ejgild Simonsen – Torben Kirketerp som ikke modtager genvalg som revisor var Osker Sørensen på valg og blev genvalgt .Nyvalgt til bestyrelsen er Per Danielsen og Jens Chr. Pedersen ,,første suppeliant er Jørgen Rasmussen anden supp. Knud Møller.
Under eventuelt blev der drøftet om vinterfesten eller dilletant skulle slettes eller holdes samlet som så er op til den nye bestyrelse. Der blev også spurgt om der ikke kunne laves sådan at borgerforeningen var overordnet for alle vores foreninger sådan at der ikke blev holdt to arrangementer den samme aften og i det hele taget koordineret sådan at tingene passede bedre sammen men det bliver nok svært mente mange .men det vil blive overvejet. Erling takkede Ejgild for sin store indsats i borgerforeningen. Jens overrakte Erling Iversen et takkebrev for tilskuddet til flagstængerne . Ordstyren takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev erklæret for hævet.
Torben Kirketerp skriftefører                               Erling Iversen  ordstyrer

Bestyrelsesmøde d.9/2 blev afholdt hos Jens J Hansen udover bestyrelsen var de to afgående medlemmer Ejgild Simonsen og Torben Kirketerp tilstede Den nye bestyrelse har konstitieret sig som følger
Formand         Jens Juul Hansen
Næstformand  Kirsten Bach
Kasserer          Erik Chritsiansen
skriftefører      Jens Krestian Petersen
best.medlem    Per Danielsen
1. Skolen som kulturcenter
Kirsten referede fra mødet på skolen (se bilag) og blev samtidig valgt som borgerforeningens repræsentant i den arbejdsgruppe som er blevet nedsat.
2. Diletant.
Der afholdes møde i forsamlingshuset med husmoderforeningen fredag den 24-2 kl 18,00 hvor de praktiske opgaver skal uddeligeres

3 Flagdage
d.26/3     Påskedag    Jens og Per
d.7/5       Konfirmation Jens Kr. og Per
d.14/5    Pinse               Erik og Kirsten

4 Oprydning i anlægget lørdag den 29/4 kl.9,30
Næste bestyrelsesmøde tors. den 13/4

Jens Krestian Petersen

24/2 Møde med Husmoderforeningen omkring afviklingen af diletant . Borde og stole opstilling kl. 9,30 lørdag øl/vand  Johnsen stærke drikke + vin + blomster :Dalsgård  bordpynt ,,Oprydning søndag kl. 10,00 øvrige praktiske opgaver (se plan)

13/4 Bestyrelsesmøde afholdt hos Kirsten 1.. Oprydning i anlægget den 29/4 kl 9,30 grus sørger Kirsten for + undersøger hvor bænkense står ,, Flag Jens hører idrætsforeningen om at låne deres flag . JK undersøger mugligheder for at få flag gennem Danmarkssamfundet . Knud Møller spørges om at skaffe noget til bænke. Maling af flagstænger – Erik sørger for maling. Annoncering gennem plakater . JK kopier og hænger op. Jens forhører kroen om høstfest d. 30 sep. vinterfest d. 3 feb ,,musik ,,Jens,, Kirsten undersøger musik til dilettant .

29/4 Oprydning i anlægget blev udført af ca 20 voksne og børn . Der blev samlet grene og kviste samt lagt nyt grus på stierne . Funda
mentet til den gamle flagstang blev flyttet over på “øen” ved hjælp af Kurt Kristensens gravemaskine dygtig betjent af Orla.

6/6 Bestyrelsesmøde hos Jens Krestian
Planlægning af sankt – hans fest i anlægget d. 23/6
Program
kl 19,00         flaghejsning
kl 19,10 – 20,00 borgerorinteringsløb forældre og børn
kl 20,00 – 21,00 snobrød kæmpefodbold m.m.
kl 21,00        bål – sang
Alle som deltager i orienteringsløbet får udleveret et borgerdiplom JK sørger for diplomer . Resultat tavle opstilles ved anlægget . Vi forsøger at få musikledsagelse til sangene JK
Indkøb og priser
6 kasser øl         Johnsen
5   “”                Døgnkiosken
franskekartofler   “””
pølser , sennep ketchup tallerkner : Husum ,,, 2 røde + brød 8 kr ,,,2grill + brød 10 kr Der bestilles 3 ks røde pølser 60 stk grill ,, 8 franskbrød : Bageren
Brænde til bålet + snobrødsalg : Per   Heksen laves af : Helle , Julie og Søren
Der blev snakket musik til vinterfest . Kirsten skal gå videre med sagen . Taugård er bestilt til høstfesten

D. 23/6 Afholdt sankt hans fest ca 120 mennesker

Bestyrelses møde 31/8 1988 hos Jens Krestian.
Høstfest
Plakater : Jens
Program lørdag d 30/9 i kl.18,30 – 01,00 Amerikansk lotteri (alle firmaer og handlende + BP depot og DLG) Revy ( Per Ole ansvarlig – Torben K. Flemming ?) Rasmus .. Sange (høstfestsangen) JK
Billetter : Erik og Per Entre 120 kr.  Pyntning lørdag eftermiddag kl.14,00

30/9 Høstfest på Pigernes kro
40 fremmødte . Revyen blev på allerbedste vis fremført af Torben Kirketerp. Per Ole Lauersen , Flemming . Der blev spillet Amerikansk lotteri .Ialt en god og vellykket fest.
5/1 1990 Besyrelsesmøde hos Erik . Tilstede : Jens , Kirsten , Erik , Per og Jens Krestian
Generalforsamling : Tirsdag d.27/2 1990 kl. kl.19,00 på kroen . Annoncering i Amtavisen onsdag d.21/2 (Jens) + seddel om vinterfest , fastelavn og generalforsamling uddeles når vi går rundt med medlemskort . Til generalforsamlingen skal der indgives forslag om at der i vedtægterne kommer til at stå at ud over de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter. På valg er : Erik C. Jens Juul Hansen og Kirsten Bach ingen ønsker genvalg. Vi foreslår Jørgen Rasmussen , Husum , Elmo Plogstrup , Henning Hansen . Ole ?. Revisor valg Oskar Sørensen Anne Østergård  ,,, Dirigent Erling Iversen
Fastelavn : Fredag d. 25 februar kl 14,00 afholdes på Onsild skole i samarbejde med legestuen og dagplejen . Borgerforeningen repræsenteres med Erik og Per.
Vinterfest : Fredag d. 2 februar kl. 19,00 på kroen. Festen afvikles som karneval . Musik Ok pris 2000 kr . Ta selv bord 100 kr . Entre : 150 kr .Små lege under spisningen : Erik , Per og Kirsten . Pynt til salen : Kirsten .. Vi møder kl. 17,00 til klargøring .
Dilettant : fredag d. 16 – 17 marts kl. 19,00 Borgerforeningens repræsentanter i fællesudvalget : Kirsten og Jens Kr.
Medlemskort : 40 kr. pr hustand 20 kr. for enlige medlemskortene kopieres af Jens Kr. Jens Juul sørger for at få listerne renskevet hos Kjeld.
Erik har fået 1000 kr for den flotte flagvogn.
Der skal købes en købmandskurv for 100 kr. til Doris og Sigfred for leje garage. Borgerforeningen er positiv indstillet til at uddele sedler om støtte til “Onsild – Projekt”
Jens Krestian Petersen
25/2 Fastelavn på kommuneskolen 79 udklædte + forældre . En god og vellykket arrangement . Spejderne underholdt børnene efter tøndeslagningen.

27/2 Generalforsamling Pigernes kro
Fremmødte : bestyrelsen + 5 medlemmer. Ordstyrer Erling Iversen
Formandens beretning : Jens Juul Hansen indledte sin beretning med at kommentere den svage deltagelse ved sidste års generalforsamling på trods af at man havde lagt den i forbindelse med vinterfesten . Vinterfesten blev “besøgt” af 40 personer . Fastelavnsfesten 50 deltagere. Dilettanten som igen blev afholdt i det gamle forsamlingshus blev igen en succes. Sankt Hans festen var vellykket med borgerløb og kæmpefodbold som underholdning. Den dag vi havde oprydning i anlægget blev flagstangen flyttet over på “øen” og et nyt flag fra Danmarksamfundet kom til at pryde Sankt-Hans festen på festlig vis. Høstfesten samlede 40 mennesker vi afholdt amerikansk lotteri og der blev opført revy af Per Ole Torben Knud og Flemming _ et meget underholdene ind slag. Juletræsfesten blev afholdt i samarbejde med (skolen som kulturcenter) Vi startede med fællesspisning (risengrød) – stor ros til idrædtefterskolen som lavede risengrøden. Vinterfesten 1990 blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Fastelavnsfesten 1990 netop afviklet også dette arrangement var i samarbejde med skolen som kulturcenter og blev et tilløbsstykke ca. 170 deltog.
Formandens beretning enstemmigt vedtaget.  Forslag til vedtægtsændringer
Der blev drøftet om vi ifølge vedtægterne godt kunne undlade at afholde vinterfest . Forsamlingen mente godt vi kunne .. & 5 Tilføjelse at der vælges 2 suppleanter & 13 Tilføjelse eller forslag kommer til afstemning ved næstkommende ordinære generalforsamling.
Valg til bestyrelsen
På valg var : Jens Juul Hansen , Erik Christensen og Kirsten Bach .. Forslag til ny bestyrelse : Jens Juul Hansen Signe Iversen Jørgen Rasmussen.
De blev alle valgt. Suppleanter Anne Fuglsang og Birger Nielsen .. Revisor : Oskar Sørensen
Evt.: Der kom forslag om at borgerforeningen gør noget ud af jule udsmykningen i byen.
Postbefordringen støttes af borgerforeningen ved at sørge for at der opsættes en postbox.
Borgerforeningen bør være aktive for at hjælpe med de intiativer der er omkring lokalhistorisk arkiv.
Jens sluttede mødet med at takke Erik og Kirsten for et godt og angageret indsats i foreningen.

Jens Kristian Petersen

13/2 1990
Ekstraordinær generalforsamling på Pigernes kro
Ændringsforslag til vedtægterne — godkendt

Konstituering
Formand Jens Juul Hansen  Næstformand :Signe Iversen Kasserer : Per Danielsen Sekretær : Jens Krestian Petersen Aml medlem : Jørgen Rasmussen
13/2 Bestyrelsesmøde : Vi vil forespørge Andelskassen om de vil stå for medlemregistringen
Flagdage Påske 15/4    : Jens Krestian evt. Per  Konfirmation 6/5 : Per og Signe Pinse 3/6 : Jens og Jørgen Byfest : Jens og Jørgen
D. 2 april lave optegelse over flagstagshuller
28/4 Oprydning i anlægget. Hegn ved legeplads, male flagstænger , male sokkel
Vi vil tage initiativ til sammen med “skolen som kulturcenter” at udarbejde et fælles informationshæfte for Onsild
Forslag om opsætning af vægavis evt. ved kroen og ved forsamlingshuset.
Jens Krestian Petersen
Bestyrelsesmøde 20/8 hos Signe
Fremmødte Jørgen Rasmussen , Per Danielsen , Signe Iversen , Jens Juul , Jens Krestian Petersen
Dagsorden
1. Skolen som kulturcenter
2. Stor losseplads
3. Høstfest
4. Dilettant
5. Udvalgsmedlemmers ansvarsområde punkt 6. Regnskab
Vi vil støtte bladet Signe deltager i mødet d. 22/8 .. Jens udersøger hvad der ligger af notater på kommunen Gert Jungdal ,,Erik Skov tekniskudvalg
Rebild spillemændene lørdag d. 29 sep. Annoncering : Jens og Jens Kr. Pris : 100 mad entre ialt : 130 kr.
Onsild nyt til alle medlemmer (udbringes af bestyrelsen) Pynt : Jørgen , Signe
Medlemsregistering skal forhandles med andelskassen . Hvis de vil lave det for 500 kr som et engangsbeløb vil vi benytte det. Bliver det dyrere vil Signe og Per ind skrive medlemmerne i en kolonnebog. Underholdning : JK. forhører Per Ole om han vil læse en historie e.l.
Diletant Jørgen Rasmussen optager kontakt med husmoderforeningen. Opsætning af informations skabe sørger JK for . Bestyrelsesmøde i uge 41
Jens Kristian Petersen
Bestyrelsesmøde 11/10 hos Jens Juul Hansen . Tilstede : Jørgen Rasmussen , Per Danielsen , Signe Iversen , Jens Kristian Petersen
1. Onsild pakken : Der blev vedtaget at vi deltager i “pakken” med et tilbud 2. “Onsild bogen” – folder Der blev bevilget 2000 kr. til trykning
Prisen for folderen er anslået til ialt 10000 kr.
Fælles juletræ. 12 dec. Jens Juul. Jens Kr.  Fastelavn 10 feb. 1991 Per . Signe
Bestyrelsesmøde 21/2 1991 hos Jørgen Rasmussen . Tilstede : Jens Juul , Per Danielsen , Signe Iversen , Jørgen Rasmussen , Jens Kristian Petersen
1. Dilettant : Alt under kontrol . Scenen er klar og bliver opsat søndag formiddag. Se bilag hos Ketty
2. Generalforsamling : Ordstyrer Erling Iversen . På valg : Per Danielsen , Jens Kristian Petersen . Revisor på valg : Anne Østergård Fuglsang
Forslag til revisor : Anne Østergård Fuglsang
Forslag til Bestyrelse : Birger Nielsen

Generalforsamling 1991 på Pigernes kro 26/2 Fremmødte : Bestyrelsen + 3 medlemmer ,, Valg af ordstyrer blev Erling Iversen
Formandens beretning
Vinterfesten blev desværre aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Fastensfesten som afholdes sammen med “skolen som kultercenter”og endnu engang gik det rigtig godt. Høstfesten afholdtes sammen med Mejeriets jubilæums fest der var lidt bedre tilslutning end tidligere . Juletræsfesten for børnene var et meget vellykket arrangement. De fester vi afholder for børn er generelt bedre end voksenfesterne.
Regneskabsaflæggelse : (se bilag) overskuddet blev 381,50 kr
Debat om forholdet mellem borgerforeningen – Onsild projekt. Man gav udtryk for en bedre koordinering mellem de to indstanser ,, og at borgerforeningen bliver mere fremtrædende og kommer tilat tegne de to Bastioner udad til .
Valg til bestyrelsen : Birger Nielsen og Jens Kristian Petersen. Valg som revisor : Anne Fuglsang Østergård Supl. til bestyrelsen Mogens Munk
Der blev informeret om vægaviserne ,, Juleudsmykningn af byerne blev drøftet alle synes det varen god ide
Jens Kristian Petersen
Bestyrelsesmøde 11/3 tilstede Jens Juul Hansen , Jørgen Rasmussen , Signe Iversen , Birger Nielsen , Jens Krestian Petersen
Konstituering . Formand : Jens Juul Hansen . Næstformand : Birger Nielsen . Kasserer : Signe Iversen . Sekretær : Jens Kristian Petersen Medlem : Jørgen Rasmussen ,,,, Scenen betales med ca 2/3 kroen 1/3 dilettant . Der foreslås overfor Ejnar at der laves 2 regninger.
Sigfred og Doris skal have en købmandskurv til ca 150 kr
Husmoderforeningen ” begaves” også i forbindelse med 50 års jubilæet . Vi henvender os til Anne Margrethe for at høre ønsker. Signe deltager i arrangementet og er dermed repr. for borgerforeningen.
Flagdage Påske søndag d 31 marts : Jens , Birger , Konfirmation d. 6/5 Per og Signe . Pinse 3/6 : Jens og Jørgen Byfest : Jens og Jørgen
2 april lave optegnelser over flaghuller.
28/4 oprydning i anlægget : Hegn ved legeplads, male flagstangen , male sokkel .. Vi vil tage initiativ til sammen med ” skolen som kulturcenter” at udarbejde en fælles informationshæfte for Onsild.. Forslag om opsætning af vægavis evt. ved kroen og ved forsamlingshuset.
Jens Kristian Petersen

Besyrelsesmøde d. 20/8 hos Signe ,, Fremmødte : Jørgen Rasmussen ,Per Danielsen , Signe Iversen , Jens Juul , og Jens Kristian Petersen
Dagsorden
1 Skolen som kulturcenter
2 Stor losseplads
3 Høstfest
4 Dilettant
5 Udvalgsmedlemmer ansvarsområde ( 6 Regnskab
1. Vi vil støtte bladet . Signe deltager i mødet d. 22/8
2. Jens undersøger hvad der ligger af notater på kommunen Gert Jungdal. Erik Skov tekniskudvalg
3. Rebild spillemændende lørdag d. 29 sep. annoncering Jens og Jens Kr
Pris : 100 kr for mad entre i alt 130 kr ,, Onsild nyt til alle medlemmer ( udbringes af bestyrelsen) Pynt : Jørgen , Signe ,, Medlemsregistrering skal forhandles med andelkassen . Hvis de vil lave det for 500 kr som et engangsbeløb vil vi benytte det . Bliver det dyere vil Signe vil Signe og Per indskrive medlemmer i en kolonnebog. Underholdning JK forhører Per Ole om han vil læse en historie e.l.
Dilettant . Jørgen Rasmussen optager kontakt med husmoderforeningen . Opsætning af ” informationes skole sørger JK for. Bestyrelsesmøde i uge 41
Jens Kristian Petersen

Bestyrelsesmøde 11/10 hos Jens Juul H. Tilstede : Jørgen Rasmussen , Per Danielsen , Signe Iversen , Jens Kristian Petersen
1. Onsild pakken : Det blev vedtaget at vi deltager i “pakken” med et tilbud
2. “Onsild byerne” – folder : Der blev bevilget 2000 kr til trykning . Prisen for folderen er anslået til ialt 10,000 kr
3. Fælles juletræ. 12 dec. Jens Juul og Jens Kr
4. Fastelavn . 10 feb. 91 Per . Signe

Bestyrelsesmøde 21/2 91 hos Jørgen Rasmussen Tilstede Jens Juul , Per Danielsen , Signe Iversen , Jørgen Rasmussen , Jens Kristian Petersen
1. Dilettant : Alt er under kontrol . Scenen er klar og bliver opsat søndag formiddag . Se bilag hos Ketty
2. Generalforsamling : Ordstyrer Erling Iversen ,, På valg : Per Danielsen , Jens Kristian Petersen ,, Revisor på valg Anne Østergaard Fuglsang forslag genvalg . Forslag til bestyrelsen Birger Nielsen

Generalforsamling 1991 på Pigernes kro d 26/2  Fremmødte : Bestyrelsen + 3 medlemmer . Valg af ordstyrer blev Erling Iversen
Formandens beretning : Vinterfesten blev desværre aflyst pga manglede tilslutning. Fastelavnsfesten som afholdes sammen med ” skolen som kulturcenter var endnu engang suseses. Høstfesten afholdtes sammen med Mejeriets jubilæumsfest der var lidt bedre tilslutning end tidligere. Juletræsfesten for børnene var et meget vellykket arrangement. De fester vi afholder for børn er generelt bedre end voksenfesten.
Regnskabsaflæggelse : ( se bilag) overskuddet blev 382,50 kr
Debat om forholdet mellem borgerforeningen – Onsild projekt. Man gav udtryk for en bedre koordinering mellem de instandser og borgerforeningen bliver mere fremtrædende og kommer til at tegne de bastioner udad til
Valg til bestyrelsen : Birger Nielsen og Jens Kristian Petersen . Valg som revisor Anne Fuglsang Østergård Supl. til bestyrelsen : Mogens Munk
Der blev indformeret om vægaviserne . Juleudsmykningen af byen blev drøftet , alle synes det var en god ide

Bestyrelsesmøde 11/3 Tilstede : Jens Juul Hansen , Jørgen Rasmussen , Signe Iversen , Birger Nielsen , Jens Kristian Petersen .
Konstituering
Formand : Jens Juul Hansen
Næstformand : Birger Nielsen
Kasserer :   Signe Iversen
Sekretær .   Jens Kristian Petersen
Medlem  :   Jørgen Rasmussen
Scenen betales med ca. 2/3 kroen 1/3 dilettant . Der foreslås overfor Ejnar at der laves to regninger . Sigfred og Doris skal have en købmandskurv til ca 150 kr . Husmoderforeningen “begaves” også i forbindelse med 50 års jubilæet . Vi henvender os til Anne Magrethe for at høre om ønsker . Signe deltager i arrangementet og er dermed repr. for borgerforeningen.
Flagdage Påske : d. 31 marts : Jens , Birger ,,Konfirmationen : d. 5 maj  : Jørgen , Signe ,, Pinse : søn d. 19 maj : Jens Kr , Jørgen
St hans 23/6 : Musik /sange . JK ,, Taler : Birger ,, Bål : Jens ,, Kaffe /øl mm : Jørgen , Signe
Høstfest. sammen med Idrætsforeningen og håndboldklubben til den 12 oktober ,, Næste møde den 18 april
Jens Kristian Petersen
Onsild 18/4 – 91 Bestyrelsesmøde hos Signe Iversen . Tilstede : Jens Juul Hansen , Jørgen Rasmussen , Signe Iversen , Birger Nielsen
På mødet drøftede vi flagalle i kirkebyen vi skal have smeden til at lave noglr holdere. Desuden drøftede vi høstfest forslagene var at vi gik sammen med kroen om et bal et andet forslag var at gå sammen med Nr Onsild og holde det Nr. Onsild forsamlingshus . Andre emner var ren dag og skt.hans dag
Jens Juul , Birger Nielsen , Signe Iversen , Jørgen Rasmussen
Onsild 2/10 91
Bestyrelsesmøde hos Jørgen Tilstede : Jøgen Rasmussen , Jens Juul Hansen , Birger Nielsen , Signe Iversen , Jens Kristian Petersen
Regnskab fra skt hans . uderskud 847,25 kr . Det var et godt arrangement bør gentages med båltale . Høstfest : musik – disco , fadøl vi hjælper med borddækningen 18/10 festen er den 19/10. Underholdning fra borgerforeningen og Nr.Onsild forsamlingshus . Oprydning søndag formiddag.
Borgerforeningen står for fællesarrangementet i kulturcenter den 15/1 92 . Flaghuller : Jens bestiller bor hos smeden + nye hætter + rør (12 stk)
Flag og flagstænger 8 stk bestilles af Signe. Juletræsfest udvalg J K og Jens ,,Juleudsmykning Der henvendes til Elmer om opsætning af juletræer ca. 4 i stationsbyen og 3 i kirkebyen . Generalforsamling torsdag d 6 feb . Bestyrelsesmøde næste gang tirsdag 26 nov. hos Birger kl 19,30
Indsamling af bænke : Jens samler dem ind på lørdag.
Juul Hansen Jørgen Rasmussen Jens Kristian Petersen
Bestyrelsesmøde 27/11 91 hos Jens Juul , Tilstede Jørgen , Signe , Jens J , og Jens Kristian
Juletræsarrangement den 13/12 Signe og Jens Kr står for billet salget. Jørgen og Signe tager sig af gløgg og kaffe . Vi regner ikke med at have udgifter ved arrangementet da kulturcentret har en en del penge
Vi besluttede at opsætte 4 juletræer ialt – 1 ved hver ind/ud kørsel af de to byer. Prisen bliver henhold til Elmer Nielsen tilbud 700 kr + 4 ialt 2800 kr . Hvis vi får positive reaktioner vil vi opsætte nogle flere næste år . Vi venter med at tage stilling til medlemsskab af Radio Viborg
Juul Hansen Jørgen Rasmussen Jens Kristian Petersen Signe Iversen.

Generalforsamling 6/2 1992 Pigernes kro kl 19,00
Fremmødt 4 bestyrelses medlemmer . Beretning fra formanden ,, gennemgang af regnskab resultat minus 2371.00 kr . Vi gennem gik årets vedr . Høstfest , Dilettant , fastelavn , rendag , st hans , og juletræsfest . Endvidere taltes juleudsmykningen fremover angående flere beslag og juletræer.
Kassebeholdningen pr 28/1 var 20,387,94 Kr ,, Det blev vedtaget at vi skulle opsige forsikring vedr. brandforsikring af flag . Samt at vi hævede kontingentet til 30 og 60 kr. Fremmødte var Jens Juul , Jørgen Rasmussen , Signe Iversen , Birger Nielsen ,, På valg Jens Juul . Valgt Mogens Munk ,,Sup Keld Sørensen , Revisor Hanne S Nielsen da Oskar Sørensen Onsild afgik ved døden i dec. måned ,, Revisor sup :Jens Juul
Birger Nielsen , Jens Juul , Jørgen Ramussen , Signe Iversen.

Bestyrelsesmøde 11/2 92  kl 19,00 hos Birger Nielsen i frokoststuen. Ang : Fastelavn . fremmødte Ketty N Hansen , Susanne Vester , Inger Kock
Fra borgerforeningen : Mogens Munk , Jørgen Rasmussen , Signe Iversen , Birger Nielsen
Vi aftalte at man skulle stemme på 3 numre og at præmierne for udsmykning skulle være 1.= 100 kr 2.= 75 kr 3.= 50 kr 4. = 40 OG 40 OG 40 KR
fordeling af opgaverne . indkøb , underholdning , pynte , og presse.
kl. 20,00 Møde med husmoderforeningen . Samme sted ,, ang dilettant d. 5-6/3 92 på pigernes kro alle ind køb og arbejde fordeltes .Der blev bestemt at der skulle købes ledninger og stik til scenen. Fra Borgerforeningen
Jørgen Rasmussen Mogens Munk Birger Nielsen Signe Iversen

Bestyrelsesmøde 17/2 Onsild ,,Fremmødte er Jørgen Rasmussen Signe Iversen Jens Kristian Petersen Mogens Munk Birger Nielsen
Under mødet blev drøftet dilettant og om deltagelse der. Arbejdsfordeling og økonomi . Bestyrelsen sammen sættes således
Formand Jens Kristian Petersen
Kasserer  Signe Iversen
Sekratær Birger Nielsen
Næstformand Jørgen Rasmussen
Medlem   Mogens Munk

Fastelavn 1/3 1992
der var meget fin tilslutning ca 140 udklædte og 50 betalende entreen var 30 kr og gratis for udklædte. Vi snakkede om at ændre dette til 10 kr for alle udklædte og 15 for øvrige – det ville give en bedre økonomi . Vi bør ikke have så stort et underskud. Diskussionen om pengepræmier eller ej vil også tage op næste gang . Susanne vil tage problemet op i skolen for derved at fornemme børnenes reaktioner. Vi skal have mindst 4 tønder næste år ( endnu en udgiftsforøgelse) Jeg kunne godt tænke mig lidt mere samlende underholdning – lege el. Vi har stor glæde af at komuneskolen medvirker – jeg synes det klapper
Jens Kristian Petersen

Bestyrelsesmøde 19-3-92 Onsild ,, Holdt ved Signe Iversen med : Jens K. Petersen , Signe Iversen , Mogens Munk , Jørgen Rasmussen , Birger Nielsen
Til mødet var tidligere formand Jens Juul inviteret.
Vi gennemgik fastelavns festen og blev enige om at bevare præmier for udklædning men at vi ville ændre tøndernes indhold til at man nok skulle give alle børnene en ens slikpose . Endvidere snakkede vi dilettant som vi syntes at det var gået planmæssigt . Hertil var der stemning for at holde et møde med husmoderforeningen om næste års dilettant angående dilettant kassen valg af instruktør og forløb. Angående detr økonomiske forhold mellem kulturcentret og borgerforeningen skulle vi gøre klart at det skulle gøres op en gang om året. På mødet blev der lagt plan over arangementerne i 92 som grøn arbejdsdag , flagdage , Skt hans , Og høstfest som planlægges på Pigernes kro sammen med Bjørn og Okay
Angående Onsild by ville kontakte kulturforvaltningen om at holde de grønne områder på legepladsen , sportspladsens stakit samt anlæget
Jørgen Rasmussen
Mogens Munk
Signe Iversen
Jens Kristian Petersen
Birger Nielsen

Bestyrelsesmøde Onsild d 21/5
Mødet blev holdt ved Jens Kristian Petersen og hele bestyrelsen var fremmødt . Jens Kr. berettede om det sidste møde i Onsild projektet hvor der skete en del ændringer. På mødet talte vi om Skt hans fest i anlægget som skulle afholdes med kaffe og brød og børnelege fra kl 19,30 . Tove skal holde båltale kl 20,00 bålet tændes kl 21,00 der salg af vand ,øl og pølser. Der er envidere aftalt at hele bestyrelsen skulle mødes tirsdag d 2/6 og se på anlægget.
På mødet var der enighed om at vi skulle holdeen høstfest på kroen fredag 9/10 med Bjørn og Okay. Fra Borgerforeningen
Jørgen Rasmussen Mogens Munk Signe Iversen Jens Kristian Petersen Birger Nielsen

Bestyrelsmøde Onsild 19/1 93 v Jens K Petersen Rolighedsvej 4
Hele bestyrelsen var samlet og vi indledte mødet med kort at referere hvad der sket siden sidst . Vi havde “høstfest” d. 9 okt. på pigernes kro sammen med “enkebal” med musik af Bjørn og Okay . 20 pers til spisning som kostede 160 kr inkl. musik . Den 9/12 var der julesamling på Onsild skole sammen med kulturcenter med 250 pers. Vi har fået flere juletræer så vi nu har ialt 12 stk. og vedtog at vi ikke skulle have flere nu . Søndag d 11 oktober var der bromaling. Der havde været fællesmøde med husmoderforeningen vedr. dilettant hvor der blev vedtaget at instruktør bliver Torben Kirketerp og at det skal opføres 5- 6/3 og at forestillingen skal koste 40 kr for voksne 25 kr for børn 75 kr for forestilling og dans.
Mødet gik videre med en beretning fra J.K.P om sidste stormøde hvor der blev vedtaget at aktiviteterne indskrænkes til at vi nu laver en majstagsfest , byfest , skt hansfest og en fastelavnsfest som skal afholdes 21/2 kl 14,00 med 4 tønder hvor vi denne gang vil give alle børnene en pose slik og kun præmier til de to bedst klædte . “Bestemt af en jury” entre børn 10 kr voksen 15 kr der var aftalt at der skulle komme noget underholdning.
Vi skal have et hæfte med ud sammen med kontingent opkrævningerne som orintering til borgerne om hvem vi er og hvad vi laver samt en opfordring til at komme til generalforsamlingenn d. 23/2 på kroen
På generalforsamlingen vil vi gå efter de gamle vedtægter dog at vi denne gang vil lave en orintering fra de tre grupper som er i Onsild projektet.
1 Skoler og institiutioner
2 Grønne områder og kultur
3 Bolig og industri
Inden underskrivning til generalforsamlingen vil jeg lige kort referere fra fastelavn at der var en del sammen faldende arrangemeter men dog ca 65 børn og 50 voksne og ellers en god dag Onsild den 23/2 1993
Jørgen Rasmussen Mogens Munk Signe Iversen Jens Kristian Petersen Birger Nielsen

Generalforsamling pigernes kro Sdr.Onsild 23/2 1993 kl 19,00
Det var med glæde at se ca 20 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen . Der åbnes med valg af ordstyrer og skriftefører og det blev Erling Iversen og Birger Nielsen. Erling Iversen bekræftede at for samlingen var lovlig og videre gav ordet til beretning af formanden og senere regnskab /v Signe Iversen
GENERALFORSAML,ING D. 23-2 93 I ONSILD BORGER OG HANDV/ERKER FORENING.
Beretning ved formand Jens Kristian Petersen.
Jeg har valgt at dele beretningen op indenfor de hovedområder , som jeg mener vores arbejde er opdelt i :
1. Borne -arrangementer 2 Voksen- arrangementer 3. Sankt Hans test 4. Gade/vej og anlægs arbejde. 5 Flagning.
6. Administration, samt vores deltagelse ved diverse officielle arrangementer mm.
Borne arrangementer,- arrangere vi i samarbejde med skolen som kulturcenter. Det drejer sig om fastelavnsfesten og juletræsfesten. Dette samarbejde har nu eksisteret 4 år , og til vores udtalte tilfredshed . Arrangementerne er efterhånden kommet ind i ret faste og traditionelle former, men så længe vi føler at de forløber så godt som tilfældet er ,.-er det vel ikke nødvendig at ændre formen. Det skal dog nævnes at der har været en de) kritik af fastelavnsfesten specie] med hensyn til kåringerne af de bedste udklædte, det har vi taget a notat og ændret det til arrangementet i 93. Til vores borne arrangementer moder der ret stabilt ca. 120 børn og godt og vel lige så mange voksne op , hvilket stort set vil sige alle skolebørn og mange søskende . Okonomisk løber arrangementerne rundt i sig selv . Der kan værre et arrangement som giver et lille underskud og et andet et lille overskud men i gennemsnit er der balance. Hvis denne balance bliver for stor i negativ retning har borgerforeningen ,-fra starten, da samarbejdet blev etableret forpligtet sig til at dække et underskud. Med denne her ordning man sige at det økonomisk er til vores fordel, ved det at disse arrangementer gennem mange ar gav et ret stort underskud. Vi far efter hvert arrangement et regnskabopgørelse , som på skift laves af skolen og os.

VOKSEN ARRANGEMENTER.
Dilettanten og høstfesten
Dilettanten laves jo i samarbejde med husmoderforeningen. Planlægningsmæssig er dilettanten også lagt i meget faste rammer , så samarbejdet og planlægningen fungere til stor tilfredshed .Også i 92 var dilettanten godt besøgt selvom der var lidt færre end tidligere ar , det skyldes nok at generalprøven var en torsdag og premieren var en tredag , dette er ændret i indeværende ar. . Dilettanten gav dog et overskud.
Høstfesten arrangerede vi i samarbejde med kroen , en aften hvor de selv havde bal med Bjørn og Okay. Vi indgik en aftale , som gjorde at vi okonomisk var uforpligtet. Vi skulle stå for annonceringen her i byen , husstandsomdele invitationen stå for forudbestillingen og salg af billetter til “vores gæster” , samt lidt “hestfestspyntning”.Der deltog 80 mennesker i “vores ” arrangement, og det er vores indtryk at der var rimelig tilfredshed med festen.
Fester er den del at vores arbejde som personlig bekymrer mig mest, eller rettere hvor jeg føler mig mest usikker på om vi glor det godt nok . jeg fraser at vi kunne bruge en bragende god borgertest med 150 gæster., så er der nogle som ligger inde med en god ide, er I meget velkommen.
Sankt Hans.
Sankt Hans arrangementet blev aflyst på grund af tørken .
Gade/vej og anlægsarbejde.
Vores smertens barn , er vel nok anlægget , og vi man da også sige at området ikke ser særlig godt ud ,. Jeg vil dog sige at der det sidste år rent faktisk er gjort en del for det område . Vi besluttede bestyrelsen at hvis vi kunne undgå selv at gå og passe området så mente vi det var mest rimeligt, derfor forsøgte vi gennem flere ansøgninger at få kommunen til at hjælpe med pasningen af anlægget. Alle forsøg mislykkedes desværre. Vi har faet en ny bro over til “øen”, – som i øvrigt kun er en halvø efter at vi fik lavet det sådan at man køre over på bålpladsen med traktor, vi håber derved at få mulighed for at få kommunens folk til at slå græs derover. Stierne har vi sprøjtet for ukrudt og så vil vi ta Søren til at klippe grene og lignede for at gøre det mulig at færdes på stierne. Vi skal nok have investeret i nogle bænke e.l. ved bålpladsen og så håber vi rent faktisk at anlægget kan komme tit at fungere .
Hegnet omkring legepladsen ved sportspladsen har vi fornyet. og repareret girafgyngen mm
Det grønne omkring kirken er der andre som arbejder med og det vil vi hore om senere men jeg nævner det her fordi stiområdet som sådan overgår til borgerforeningen efter etableringen med mindre vi kan finde andre ordninger. Derom senere.
Vores store arbejde har været malingen af broen. Selve arbejdet tog en dag med 5 mands ihærdige indsats , men planlægningen og godkendelsen var mere langtrukken og havde da sandt at sige når taget modet fra mig , men efter resultatet er jeg meget godt tilfreds. Der er måske dem som synes der skulle lidt mere farve og liv over feltet, men jeg tror at en vis neutralitet er det bedste i længden . Vi var så heldige at DSB forestod afrensningen , det blev derved gjort efter alle kunstens regler så den maling vi skulle bruge blev meget billigere og vil med den rigtige forarbejdning efter al sandsynlighed holde meget længere. Jeg tør ikke sige hvad det har kostet DSB at tage Firmaet DANALIT til at afrense broen , men det er godt vi ikke skulle betale den regning. Etableringsudgifterne er betalt af Onsild Projektet og vedligeholdelse fremover har borgerforeningen forpligtet sig til.
Vi har haft flagene oppe i forbindelse med de traditionelle flagdage : Paaske , pinse og konfirmation, samt tit Andelskassens jubilæum . Private har også benyttet sig af at låne flagene tit private fester. Vi har indeværende år investeres i nye flag da vi manglede nogle i overbyen.
Sidste år investerede vi i 4 juletræer tit at stå i hver indkørsel tit byerne . Det følte vi var lidt for tamt, derfor har vi i 92 investerer i yderlig 8 således at julebelysning virker af lidt mere, vi er selv meget godt tilfreds med investeringen.
Generel snak om grønneområder anlæg og veje. Fremvisning af transparent.
Vi har i indeværende ar afholdt 7 bestyrelsesmøder. Jeg vil gerne benytte lejligheden tit at sige bestyrelsesmedlemmerne tak for et godt og konstruktiv samarbejde. Tak til Jonna fra Andelskassen som i samarbejde med Signe ordner vores regnskab .
Vi er medlemmer af Hobro Erhvervsråd , og modtager hvert mdr. skrivelse derfra. Dette medlemskab bygger nok mere på at vise flag , end rent praktisk at benytte “rådet”. Vi er ligeledes medlem af foreningen af landsbysamfund. Gennem dette medlemskab får vi et blad i kvartalet som desværre kun læses af mig . I Onsild er der mange foreninger og grupper der mere eller mindre arbejder for byens ve og vel hvor godt borgerforeningen makere sig i dette aktivitetscenter vil jeg lade andre dømme men som helhed i byen synes jeg der er en flot aktivitet som jeg håber må fortsætte
Onsild den 19/2 1993
Jens Kristian Petersen
Regnskab indtægter : 9.760,71 kr Udgifter : 7.309,94 kr Andelshaverkonto : 13.900,35 kr
Efter den meget fine beretning v formand Jens Kristian Petersen og efter godkendelse og det pænt fremførte regnskab ved Signe Iversen “vedlagt kopi af begge” gik ordstyren videre til valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisor og suppleant . På valg var Jens Kristian Petersen og Birger Nielsen som begge blev genvalgt. Som suppleant genvalgtes Keld Sørensen og som revisor genvælges Anne Fuglsang Østergaard  hvorefter at Hanne S. Nielsen også er revisor men ikke på valg. Revisor suppleant genvælges Jen Juul . Da der ikke var noget vedr. nye forslag og evt. afsluttede Erling Iversen generalforsamlingen som iøvrigt bar præg af god ro og orden. Onsild 23/2 1993
Jens Kristian Petersen
Videre forløb efter generalforsamlingen kom beretning fra de Onsild Grupper , Grønne områder , Institiutionerne Bolig og Industri som gav en god debat der fyldte aftenen.
Jens Kristian Petersen Birger Nielsen Mogens Munk Signe Iversen

Konstituerende møde v/Signe Iversen  Onsild 22/3 1993
På et kort møde var der enighed om at vi skulle køre borgerforeningen videre som før således at
Jens Kristian Petersen Formand tilk Industri
Signe Iversen               Kasserer
Birger Nielsen             Sekratær tilk Industri
Mogens Munk                           tilk dilettant og bro
Jørgen Rasmussen                     tilk grønne omr.
Videre berettede JKP kort om siden sidst hvor vi havde fastelavnsfest med rimelig tilslutning og dog ikke helt tilfredsstillende vedr. udklædnings præmierne udebliven og at vi ville indføre dem næste år igen. Dilettanten kunne der kun siges positiv om vi skulle dog vente og se økonomien fra Anni Poulsen . Senere på mødet blev flagdagene 11/4 – 2/5 – 30/5 fastlagt . Vi talte om at holde skt. hans og høstfest i år efter omtrent samme koncept som sidst.
Skt. festen den 23/6 forløb tilfredsstillende med ca. 55 fremmødte hvor vi i år for uden bål – øl vand – pølser – kaffe og kage havde nogle konkurrence som æggekast – styltegang – at slå søm i . Aftens gode båltalen var Knud Borgholt som holdt en god tale . som betaling fik han 3 fl rødvin. Denne aften var JKP ikke tilstede pga. rund fødselsdag . Dilettanten skulle planlægges i samarbejde med husmoderforeningen . Flere forskellige gøremål blev også udført såsom ordne anlægget med fræsning og så græs lave bænke v/bål samt at rengøre broen og male flagstænger. 16/8 mødes hele borgerforening med rep fra husmoderforeningen på skolen ang dilettant hvor datoerne dag ikke kunne helt fastlægges 4 – 5/3 el 18- 19/3 . Torben Kirketerp blev valgt som instuktør og alle byrder og praktiske gøremål blev fordelt sfter en dagsorden fra Jens Kr. Der blev vedtaget at dilettanterne får gratis menu + 2 genstande . Dilettanters børn gratis entre op til 12 år men at ægtefællerne betaler . Bestyrelses medlemmer får gratis entre. Entren vedtages til 40 kr for voksne og 25 for børn v/generalprøven , Ved premieren 75 kr incl. musik . Mødet om dilettanten ender med at husmoderforeningen vil være med til at arrangere en rigtig høstfest så der blev nedsat et festudvalg bestående af Mogens , Karla , Ketty , og Jens Kristian . Som afslutning på mødet aftalte vi i borgerforeningen at vi ville have et møde med Erland Christiansen ang P-plads og grønne områder i Onsild . Høstfesten blev dog aflyst pga. for dårlig tilslutning.
Onsild 12/11 93 Mogens Munk , Jens Kristian Petersen , Signe Iversen , Birger Nielsen

Bestyrelsesmøde Onsild 18/11
Mødet hvor alle var fremmødt og formand Jens Kristian Petersen kort berettede om mødet med Erland Christiansen hvor det blev modtaget med stor alvor fra kommunens side om hvilken steder i byen de skulle være med til at holde. I øvrigt blev der aftalt at vi på skolen den 8/12 på skolen sammen med skolen som kulturcenter og vi bevarede en entreprisen 10 kr for børn og 25 for voksne.

Bestyrelsmøde Onsild 26/1
Mødet afholdt i frokoststuen på Viborglandevej 7 . Alle var fremmødt og efter en kort orientering af J:K:P: gik vi over til uddeling af nye medlemskort som vi igen i år beløbssatte til 60 kr pr husstand og 30 for enlig . Vi redegjorde vore ønsker til fastelavns festen som skulle afholdes 13/2 på Onsild skole sammen med kulturcenter og dagplejen . Der skulle så forinden være et samlet møde med alle parter på Kærvej 13 senere. Vi gennemgik også planen over den kommende generalforsamling d 24/2 på kroen hvor på valg er : Signe Iversen , Jørgen Rasmussen , Mogens Munk hvor Signe Iversen meddelte at hun ikke ønskede genvalg . Fra mødet i øvrigt blev det bestemt at handelen til fastelavn i år vil ligge ved bageren . Der blev igen aftalt at entreen ved fastelavn vil være 15 kr for voksne og 10 kr for børn .
Jens Kristian Petersen , Mogens Munk , Signe Iversen , Birger Nielsen , Jørgen Rasmussen

Fastelavn 13 – 2 – 94 Onsild skole
Et meget vellykket arrangement afholdt sammen med kulturcenter og dagplejen og med Johnny Kræmer som underholdt . Der var ca. 75 børn og 60 voksne med hvor alt gik som programmet beskrevet af 26/1 dog at der blev indkrævet 10 kr for kaffe og kage. Alt var vellykket.

Generalforsamling Onsild 24/2 1994
Mødet blev åbnet med velkomst af formand Jens Kristian Petersen for kort efter at vælge ordstyrer og skriftefører . Som ordstyrer valgtes Erling Iversen og som skriftefører Birger Nielsen . Ordstyrer Erling Iversen konstanterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig hvorefter ordstyren gav ordet til formanden.
Formand Jens Kristian Petersen berettede om året der gik med en vellykket dilettant , skt hans fest og at vi med held havde fået pyntet anlæget . Borgerforeningen har i løbet af året haft flagdage på mærkedage og byen blev pyntet med juletræer med lys . Envidere blev der afholdt børnenes julearrangement på skolen sammen med kulturcentret ligeledes med vores meget vellykkede fastelavnsfest det eneste der ikke lykkedes borgerforeningen var at afholde høstfesten grundet for dårlig tilslutning . Af andre praktiske ting skulle nævnes at det lykkedes borgerforeningen at få borgmesteren til byen og se på vedligeholdelsen af P-pladsen mm I øvrigt takkede formanden for godt samarbejde i året der gik med såvel byen som øvrige foreninger og borgerforeningens bestyrelse .
Ordet gik videre til regnskabs aflæggelse ved Signe Iversen som viste et pænt regnskab som blev fremlagt i god orden og alt godkendt . Da der ingen indkomne forslag var gik vi videre til valgene. På valg var Signe Iversen , Jørgen Rasmussen , og Mogens Munk fra bestyrelsen og revisor Hanne S Nielsen .Da Signe Iversen havde været med i 4 år ville hun gerne lade pladsen vige for en en anden , alle øvrige blev genvalgt . Som ny medlem af borgerforeningen valgtes Pia Hansen så bestyrelsen nu er : Jens Kristian Petersen , Pia Hansen , Mogens Munk , Jøegen Rasmussen , og Birger Nielsen . Som supleanter er : Jens Juul med 1 år tilbage Kjeld Sørensen med 2 år tilbage . Revisor er : Anne Fuglsang og Hanne S Nielsen . Revisor supleant vælges Signe Iversen.
Efter punktet eventuelt gik vi til punkt 8 som blev åbnet af Inge Marie Bundgård hvor det blev konstanteret at Onsild projektet lever endnu skønt grundet udviklingen stadig på begynder stadiet men der arbejdes med brugsbygningen og dlg bygningen . I øvrigt blev der berettet om arbejdet med grønne områder og institutionerne som havde nået fine resultater . Vi talte videre på mødet om skole overgang i overbyen og der blev nu en arbejdesgruppe so gik ind for at bevare alderdomshjemmet .
Til generalforsamlingen var 12 personer mødt frem. Ordstyren kunne afslutte mødet som bar præg af god ro og orden .
Formand Jens Kristian Petersen   Ordstyrer Erling Iversen

Konstituerende møde Onsild 10/3 – 1994
På konst møde som blev afholdt ved afgående medlem Signe Iversen . Formand Jens Kristian Petersen oplæste dagsorden som startede med uddeling af bestyrelses poster som blev således : Formand Jens Kristian Petersen ( tilknyttet Onsild proj.) : Næstformand Jørgen Rasmussen ( tilknyttet grønne områ) : Kasserer Mogens Munk : Mening medlem Pia Hansen : Sekretær Birger Nielsen .
Videre på mødet blev flagdagene fastlagt og fordelt ,,Påske 3/4 udført af Jørgen R og Mogens M. ,, Konfirmation 1/5 Pia Hansen og Birger N ,, Pinse 22/5 Jens Kr Petersen . Der blev endvidere fastlagt dilettant betingelserne således at entreen 25 kr / børn 40 kr / voksne 75 kr /m dans og at dilettanternes påhæng skulle gratis ind . Dilettanternes børn gratis til og med konfirmation . Bestyrelsesmedlemmer gratis men påhæng skal betale. Der blev iøvrigt talt om foreningssamarbejde om at afholde en årlig fest som ville tilstræbes at afholde et stormøde på skolen med alle foreningerne d 7 april kl 19,30 eller senere. Der ud over blev aftalt at vi indtilvidere bevare de fester som på nuværende afholdes sammen med kulturcentret samt at vi afholder dilettant men at det nok bliver skt hans der bliver ændret til en slags byfest
Jørgen Rasmussen , Keld Sørensen , Pia Hansen , Mogens Munk , Birger Nielsen

Bestyrelsesmøde 7/4 1994 v/Birger Nielsen
Da vor formand Jens Kristian Petersen efter flere års gode virke i borgerforeningen har fået arbejde i Møltrup og som følge heraf er imigrent til Vestjylland bestemte borgerforeningen at give en gave som Birger var på fore. vegne i Møltrup med . Supleant Kjeld Sørensen indkaldes her efter og formandsposten overgård til Jørgen Rasmussen.
Kjeld Sørensen , Pia Hansen , Mogens Munk , Jørgen Rasmussen , Birger Nielsen

Bestyrelsmøde 9/1 1995
Afholdes ved Jørgen Rasmussen hvor hele bestyrelsen var samlet . Mødet startede med oplæsning og underskrift af protokol og beretning af siden sidst op læst af sekratæren . Der blev fortalt om de sidste møder i initativ gruppernes møder hvor der b,l,a, var omtalt en byport i Onsild . Der blev vedtaget at det skulle vedtages en generalforsamling men hvis borgerforeningen skulle inddrages heri var der fuld enighed i at den skulle være vedligeholdsfri og hele økonomien ikke skulle hvile på borgerforeningen .
Øvrige emner var . Tryk af folder v/ kontingent opkrævningen . Dilettant og hvad der skulle foretages med flis spåner ved bed i kirkebyens grønne område. Onsild 11/1 1995

Birger Nielsen , Mogens Munk , Jørgen Rasmussen , Kjeld Sørensen , Pia Hansen

Generalforsamling Onsild d 21 /2 – 1995 kl 19,30 Pigernes kro
Generalforsamlingen åbnede ved valg af ordstyrer og skriftefører . Skriftefører vælges Birger Nielsen ordstyrer Kaj Larsen
Kaj Larsen kunne konstantere at generalforsamlingen var lovlig varslet med i alt 14 deltagere fremmødt incl. bestyrelsen . Formand Jørgen Rasmussen fik ordet med en kort beretning om året der gik med følgende . Fastelavn , dilettant , skt hans , juletræ m.m. hvor der gennem året må siges at være en rimelig tilslutning herudover har borgerforeningen malet bro sat juletræer op plus flag og bænke på de grønne områder.
Herefter fremlagde kasseren Mogens Munk regnskab som viste en positiv på 797,61 kr og ellers et godkendt regnskab . Næste punkt var bestyrelses valg på valg var Kjeld Sørensen og Birger Nielsen . Kjeld Sørensen genvælges mens Birger ikke ønskede genvalg . I stedet vælges Eva Nielsen . Supleant nr 1 nu Birger Nielsen . Supleant nr 2 er Jan Nygård Christensen . Revisor er Hanne S Nielsen som blivende og Anne Fuglsang genvælges . Revisor supleant Signe Iversen genvælges . Øvrige Bestyrelsesmedlemmer som ikke var på valg er Jørgen Rasmussen , Mogens Munk , og Pia Hansen.
Der var ingen indkomne forslag så næste punkt på dagsorden var Evt. Her ind ledte Birger Nielsen diskutionen om for og imod byport , ansvar og udseende samt økonomi herom . Der var enighed på mødet om at noget vedr. byport skulle sættes igang . En livlig diskution kom frem med flere meninger som afslutning herom besluttes at Birger og byport udvalget skulle undersøge kommune og amt .
Herefter udsende i den grønne folder so særskildt afsnit om fremkomme med forslag og udseende og størelse som skal fremsendes til udvalget og med oplysning om tidsfrist . Økonomien hertil mentes fra Niels Fedder side at hvis byvåbnet indgik ville andelskassen støtte . Fartbegrændsene byporte drøftes men alt skulle ende med et nyt og bestemmende møde i efteråret.
Mødet afholdtes i god ro og orden fra ordstyrens side
Formand Jørgen Rasmussen

Konstituerende møde Onsild 21/2 1995 på pigernes kro . Hele bestyrelsen var samlet til dette møde . Som formand vælges : Jørgen Rasmussen Kasserer : Mogens Munk , Næstformand :Kjeld Sørensen Sekretær : Pia Hansen Menig : Eva Nielsen . Posterne blev enstemmigt fordelt og mødet blev videre om fastelavn for på et senere møde at fastlægge flagdage og øvrige arrangementer . Der blev til sidst drøftet dilettant og stedet hvor det skulle afholdes.
Jørgen Rasmussen , Mogens Munk , Pia Hansen , Kjeld Sørensen , Eva Nielsen

Fastelavn 26 – 2 – 95 Onsild skole
Et meget vellykket arrangement som blev afholdt sammen med kulturcentret og dagplejen og med Johnny Jensen som underholder der var 110 børn og ca 75 voksne . Der blev severet kaffe med kage til 10 kr entre var 15 kr for voksne og 10 kr for børn.
Pia Hansen Kjeld Sørensen Eva Nielsen Jørgen Rasmussen Mogens Munk

Bestyrelsesmøde d 2-5-95 afholdt hos Kjeld Sørensen . Hele bestyrelsen var samlet der blev snakket om Skt hans hvor vi blev enige om at sælge stegte pølser øl , vand , kaffe , og kage . Eva – Kjeld – og Pia bager kage . Mogens laver snobrødsdej – Kjeld laver heks – Eva – Pia laver sange og plakater hver bestyrelsesmedlem tager 2 kander kaffe med . Så gik vi over til byfest emnet her var Birger behjælpelig med at fremskaffe telt og lovede han nok skulle give en hånd med . Vi blev enige om at vi skulle være hold på 2 og 2 til at sælge øl
Pia Hansen Kjeld Sørensen Eva Nielsen Jørgen Rasmussen Mogens Munk

REFERAT AF BYFESTMØDE D.7 JUNI 1995.
Deltagere: Borgerforeningen: Mogens. Husmoderfor.: Ketty. H.0 H.:
-(D. H. K. : Else. O I. F : Jenny, Allan og Dorthe.
Evaluering af byfesten 1995:Det var en god byfest med god opbakning. Vi forsøger at gentage succesen i 1996. Alle ` foreninger overvejer inden næste møde om de ønsker at deltage igen.
Der laves en Byfest-mappe (referater + regnskab’) som opbevares ved Annie Poulsen.Økonomi :Ind til videre ser det ud til, at der bliver et Iille: underskud på ca. 500 kr. Vi afslutter regnskabet ved næste møde (HOH – spiritusbevilling betalt?;). Forslag om at Borgerf.. OIF og Husmoderf. indbetaler 200 kr. på kontoen. OHK betaler i stedet selv den manglende regning på en blomst (i stedet for de 10% af 500 kr.’). Elmer har lovet at lave gratis strøm til næste år, hvis han spørges i god tid HOH havde glemt at varsle ham i år – derfor regningen på 1000 kr.”).Gode indtægter ved skrab, skydning (husk at se i hallens kælder om der er noget fra tidligere byfester), øl, kaffe.
– Ingen/dårlige indtægter fra rodeotyren, grillben (salgsprisen må ikke være større;). – Flot at entreen lørdag aften dækkede musikken.
– Godt med at give 1 kr. for engangsglas – fri for at samle dem op.
Indhold:
– Boder,kræmmermarked reklamestande var en stor succes. Skal nok spørge i Radio Fjord {kulturcenteret??. .
– For koldt til is – slet ikke solgt nogle.
– Vi skal nok ikke satse på revy til næste år. Det var fint med Elmo (tilpas længde) Godt med omdelte fællessange.
– Efterspørgsel efter cigaretter lørdag aften. – Børnedyrskue ikke aktuelt mere.
– Skydetelt og skrab var fra Vebbestrup De har bla. også fiskedam Mogens ved tlf – Godt musik.
– Der manglede små borde til at sætte fra på/ordne på ved kaffeboden – Vi skal huske flagalle Næste år (ideer) Evt konkurrence ”De 3 Onsilder” imellem i løbet af lørdagen for at lokke flere til om aftenen Fagenes konkurrence – dagplejerne mod lærerne feks.
– Boldspil – ikke lange turneringer.
-1 Underholdning til om aftenen: Poul Erik Høgh fra Rørbæk
– tidspunkt Princip om 2.sidste weekend i maj i pinsen 96 Måske 31 maj-juni: Open Air i Ålborg Klejtrup Festival`.’, Handest Cup. Eller 17-18 maj – men det er Kr.Him.ferien. NÆSTE MODE MANDAG DEN 21 AUG KI,._19.30 PÅ SKOLEN. Else bestiller skolen Der skal vi huske, at få en til at lave et lille stykke til “Onsild Nyt”  takke for sponsorer og frivillig  hjælp
ELSE.

Tirsdag d 31/10 1995 Bestyrelsesmøde hos Mogens Munk
Der blev talt om at dagplejen er blevet bevilget hegn af kommunen og vi blev enige om at intet skulle laves om til juletræsfesten og at juletræerne skulle sættes op den 25/11 -95 . Vi blev enige om at medlemskortene helst skulle ud inden 31/1 -96 p.g.a. regnskab Eva og jeg skal lave seddel der skal følge medlemskortene .
Pia Hansen Kjeld Sørensen Eva Nielsen Jørgen Rasmussen

Onsdag d 6/12 -95
I aften er der blevet holdt juletræsfest på skolen ,,igen i år var det godt besøgt ca. 150 børn og ca. 100 voksne ,, værkstederne var godt besøgt hele aftenen . Arrangementet var laver af Fritidskluppen , Onsild skole , kulturcenter , og borgerforeningen
Pia Hansen Jørgen Rasmussen Kjeld Sørensen Eva Nielsen

Søndag d 18-2-96
Fastelavnsfesten blev afholdt på , der var 94 børn og 75 voksne mødt op , underholdningen var ok , festen var ang af : kulturcenter , dagplejen , og borgerforeningen entre 15,00 kr for børn og voksne 10,00 kr for kage og kaffe , børnene fik slikposer sodavand og kage.
Pia Hansen Eva Nielsen Jørgen Rasmussen Kjeld Sørensen

Generalforsamling tirsdag d. 20-2-96 afh på Pigernes Kro
Generalforsamlingen åbnede ved valg af ordfører og skriftefører . Skriftefører Pia Hansen ordstyrer Inge Marie Bundgård . Ordstyren kunne konstantere at generalforsamlingen var lovlig varslet med ialt 9 fremmødte inklusive bestyrelsen . Formanden Jørgen Rasmussen fik ordet med en kort beretning om året der var gået med fastelavn , majstang , byfest , dilettant , skt hans , og juletræ der er også kommet nyt stakit ved sportspladsen . Ved fælles hjælp kom vi igennem regnskabet da kasseren Mogens Munk var fraværende og det blev godkendt . Næste punkt var valg af nye bestyrelses medlemmer der skulle vælges tre da Jørgen Rasmussen , Mogens Munk , og Pia Hansen ikke ønskede genvalg men af dem der var mødt var der ingen der ønskede at komme i bestyrelsen . Så formanden Jørgen Rasmussen og Inge Marie Bundgård måtte til telefonen for at ringe rundt til nogle borgere og var heldig at få Henning Jepsen og Karl Erik Kornum til at stille op men så var heldet også opbrugt så Pia Hansen blev genvalgt men fortalte at fra 1-8-96 kunne hun ikke møde til nogle møder hvis ikke de blev lagt om dagen eller i weekenderne da hun har arbejde fra 17-22
Som supleant er Birger Nielsen og Ole Andersen ,, revisor er Anna F. Østergård og Hanne Nielsen ,, supleant Signe Iversen
skriftefører Pia Hansen  (regnskab vedhæftes på næste side )
Årets resultat var et overskud på 1,149,28 kr

Konstituerende møde Onsild d 28/2 – 96
Mødet blev afholdt ved afgående formand Jørgen Rasmussen . Jørgen startede med at byde velkommen og derefter blev de forskellige poster delt ud og det blev som følger : Formand Pia Hansen : Næstformand Henning Jepsen : Kasserer Kjeld Sørensen : Sekratær Eva Nielsen : Menig Karl Erik Kornum
Posterne blev enstemmigt fordelt derefter blev der snakket om nogle af de forskellige arrangemet . Vi snakkede om dilettanten som skal foregå d. 23/3 på pigernes kro . Der blev også fortalt pris på udlejning af flag som er 50 kr for medlemmer og 75 kr for ikke medlemmer og hvilke dage byflagene skal op og hvem der skal gøre det , resultatet blev : Påskedag Henning og Eva : Pinsedag Pia : Konfirmations søndag Kjeld og Karl Erik . Der blev også drøftet byfest om evt. nogle foreslag til arrangementer der kunne ske på denne dag der blev enighed om senere at få det op på et andet bestyrelsesmøde . Der blev også drøftet gadelygterne på cykelstien da de er i fare for at blive taget ned da de er så gamle der ikke kan fåes reservedele til dem mere men vi blev enig om at prøve at om vi ikke kunne få evt. at få nogle nye op da vi ikke mener at vi kan undvære dem
Pia Hansen Karl Erik Kornum Eva Nielsen Henning Jepsen Kjeld Sørensen

Bestyrelses møde d. 17-3-96 afholdt på Pigernes kro
Hele bestyrelsen var samlet der blev snakket om hvem der skulle stå for udlejning af borde og bænke det blev Kjeld Sørensen og der blev drøftet hvem der skulle med kommunen om belysningen på cykelstien samt fartnedsættelse gennem byen det Pia Hansen
Eva Nielsen Pia Hansen Kjeld Sørensen Henning Jepsen Karl Erik Kornum

Nyt fra Borgerforeningen
Angående trafik sikkerheden igennem byen, har jeg talt
Jørgen Brøndum Nielsen fra Amtet han har været
med til et møde hvor Hobro komrnune var med, og her blev der drøftet hvorledes farten kunne dæmpes gennem byen_og gadelys på vores cykelsti_
Der kom følgende ud af det: Inden for en måneds tid vil Amtet kontakte vejdiktoratet for at finde ud af om vi enten kan få bump-eller chikane kørsel men det ser ud til at der er lang ventetid da der inden for dette område  prioteres hvilken by der nu står for tur; men Jørgen Brøndum Nielsen har lovet Borgerforeningen at vi vil modtage skrivelser så vi kan følge med i hvor langt de er nået
Gade belysningen skal behandles gennem Teknisk forvaltning så der henvender jeg mig i denne uge, da de så skal sende vores ansøgning videre til Amtet; som så derefter sender den videre til vejdiktoratet.
På Borgerforeningens vegne – Pia Hansen

i