Højgård

Højgård nævnes i matriklerne 1664 og 1688 . Den hørte under fra gammel tid under hovedgården Fritsholt i Sall sogn der tidligere hed Ormstrup men som fra 1690 atter hed Ormstrup .
Højgård var en ret stor gård der omkring 1664 fik tildelt 28 tdr hartkorn men som 1885 blev nedsat til 15 tdr. 6 skp. 2 fjdk. Indtil 1790 var gården delt mellem 3 fæstere men efter den tid var den delt i 3 selvstændige gårde der hver fik tildelt 5 tdr hartkorn 1 skp hartkorn og resten blev udlagt til et hussted . Højgård havde nr 12 i matriklen.

De forskellige ejere af Friisholt og bøndergodset i Sdr.Onsild sogn i den omtalte tid var fra 1684 Mogens Friis der gav Friisholt navn og fra 1672 hans svigersøn amtmand Lindenov . 1733 solgte sidstnævte enke Friisholt til Prokuratoe Lovsen som 1737 solgte godset til Hans Rosborg der var gift med Anna Vassard . H.T. Rosborg døde 1779 og enken Anna Vassard blev gift anden gang 1781 med amtmand Niels Ferslev i Viborg der således blev ejer af Friisholt . Han ejede en del mere gods bl.a gården Boller i Komlund sogn . Niels Ferslev fik 1797 tilladelse til at bortsælge Bøndergodset der var på 230 tdr hartkorn hovedsagelig i Sall og Gerlev sogne . 1799 solgte han Friisholt til Ritmester Halling men beholdt gården Højgård .
Efter amtmandens død solgte arvingerne ved auhtion Højgård der da var fæstede i 3 gårde og et boelsted til Kaptajn Fogh der var overretsprocurator i Viborg og solgte kort efter gårdene . Kaptajn Foghs Auktionsskøde på de tre fæstegårde og boelsstedet i Sdr Onsild ses indført i Gerlev – Onsild herreds skøde og pantprotokol nr. 1 fol 279 og lyder følger
Skøde
Herik Tetens aitions direkter i Gerlev – Onsild herred gør vitterlig at År 1804 d 14 januar blev vedkommendes begæring foretaget tredie auktion over det Bøndergods afdøde amtmand Førslev ejede i Sdr.Onsild sogn og by Randers amt nemlig trende fæstegårde beboet af Niels Jensen og Andreas Laursen hver med 5 tdr. hartkorn og en Skp samt et boelssted tilfæstet Jakob Uldbjerg med 6 skp hartkorn ialt hartkorn 16 tdr 1 skp 2 fjdk 1 ald med bygninger besætning og indventarium blev tilslået Hr kaptajn Fogh fra Viborg som højst bydende for den summa 3, 850 rdlr.
Og som dette bud tillige af vedkommende blev appoberet . Da tillige kvitterringer fra inkassator Hr købmand Sørensen i Hobro har godtgjordt at foranstående købesum til ham er betalt så bliver forbemeldte således bortsolgte jordegods herved af mig på embeds vegne tilskødet nævnte Hr kaptajn Fogn til fuldkommen og uigenkaldelig ejendom hvilket til stadfæstelse bekræftes med min underskrift og forsegling
Mariager d. 15 marts 1806 H.Tetens
Læst i retten for Gerlev Onsild herred d. 17 marts 1806
Højgård var som nævnt delt i 3 fæstegårde  og de tre fæstere var 1664 ,, Peder Troelsen ,, Niels Troelsen ,, Mickel Knudsen
Ca 1700 var Peder Jensen fæstere af 1/3 af Højgård . Han svarende i landgilde 40 rdlr.
De to øvrige fæster var Jens Hermansen på den del der nu hører til Korsagergård og Rasmus Christensen Højgård på den sidste trediedel Peder Jensen der bar tilnavnet Højgård døde 1747 og gården blev af sønnen 1747 Jens Pedersen der drev den til sin død 1787 . Jens Pedersen er født 1712 han blev gift 1749 med Ane Nielsdatter og i ægteskabet var fire børn . Doretha Jensdatter født 1750 og Peder Jensen født 1759 . Efter Jens Pedersen død blev gårdens fæste overtaget af sønnen 1789.
Niels Jensen der også kaldtes Højgård . Han er født 1754 og døde 1807 uden at have indgået ægteskab . Niels Jensen Højgård købte 1804 sin fæstegård til selveje af overretsprocurator Kaptajn Fogh . Samtidig købte de to andre fæstere Rasmus Jensen og Andreas Laursen deres gårde.
Oversigt over fæstere og ejere af gården Højgård
Peder Jensen fæster fra 1700 til 1747
Jens Pedersen fæster fra 1747 til 1789
Niels Jensen fæster fra 1789 til 1804
ejer fra 1804 til 1807
Peder Jensen Højgård ejer fra 1807 til 1811
Ane Marie Hermansdatter ejer fra 1811 til 1823
Jens Pedersen Højgård ejer fra 1823 til 1870
Peder Jensen Højgård ejer fra 1870 til 1895
Kristine Jørgine Frederikka Højgård ejer fra 1885 til 1920
Niels Pedersen Højgård ejer fra 1920 til 1951
Peder Jensen Højgård ejer fra 1951 til 1986

Gården der er tale om er den som ligger hvor Kongsvad (Søagervej)vejen drejer fra.Kristine Dorscheus overtog gården Højgård i Sdr.Onsild efter sin mand og hun foretog forskellige forbedringer på den 150 tdr land store gård bla. merglede hun agerjorden og kultiverede engene restaurerede og ombyggede en del af bygningerne og forsøgte at forbedre heste og kreaturbesætningen . Desuden foretog hun forskellige ejendomhandler . Således købte hun i 1905 et areal på a. 60 tdr land og i 1907 købte hun ruinerne af det nedbrændte Sdr.Onsild brugsforening hvor hun så opførte en mindre ejendom der blev solgt i 1916 og den større villa Dorscheuminde blev solgt i 1924
Mosegården i Sdr.Onsild købte hun i 1911 den var på ca. 80 tdr. land og i 1915 overdroges denne til den næstældste søn. Samme år købte hun en gård i Sdr. Onsild mark på 26 tdr land og Kristinelyst Dallerup ved Horsens ca. 85 tdr land . Sidstnævnte gård overdroges straks til den yngste søn.
1917 købte Kristine Dorscheus bygningerne til Søkjærgård i Sdr.Onsild og 1920 solgte hun det gamle hjem Højgård til den ældste søn og samme år købte hun den gamle præstegård i Sdr.Onsild

Villaen Viborg landevej 78.

 

Byggekontrakt.

Angående opførsel af en ville til Kirstine Højgård Onsild St. Og tømmermester J. P. Frøns i Randers.

Jeg Frøns påtager mig herved opførelsen af bygningen til fru Højgård efter forelagte tegninger og forud aftalte betingelser for en samlet sum: 12.300 kr. Skriver Tolv Tusinde tre hundrede kroner, idet dog bemærkes at bygningerne gøres en alen længere en vist på tegningen. Samt sokkelen hæves 1/2 alen mere over det nuværende terræn.

Mindre afvigelser fra tegningen kan ske, når det ikke medfører størrer udgifter for entreprenøren, i modsat fald skal det betales som ekstra ud over det akortderede.

Arbejdet påbegyndes straks og skal være færdig til den 17 okt. 1907, og for disse forpligtelser yder fru Højgård, når bygningen er rejst til Frøns 2.000 kr., når bygningen er færdig 2.000 kr. Restbeløbet udbetales i dec. termin 1907.

  1. P. Frøns Tømmermester
  2. Til Vitterlighed: M. Møller.
  3. Ovennævnte tømmermester har skrevet hans forbogstaver på bagsiden af mange dørkarme og fodlister i omtalte hus med blyant, men hans forbogstaver læses forkert. Jeg har nemlig et stykke af en lægte op fra Onsild kirketårn, som han repareret i 18888, hvor han har skåret årstak og forbogstaver ind i lægten, og de læses tydeligt: J – P – T.
  4. Konditionen angående fundering og pudsearbejde.
  5. Grundgravning og fundamentering.

For kælder og fundamentering udgraves fra det udleverede nivellement angivne punkt. Fundamenteringen støbes af beton: 1 – 4 – 8, bliver 17 tommer brede, de føres ned til fast bund og skal mindst være 3 fod over jorden.

Ydermur

Fra sokkelens overkant opføres ydermurene i kalk. 131/2 tomme hul mur med bindere for hver 1 alen.

Indvendige mure.

Alle indvendige skillerum bliver en 1/2 stens mur, hvillende på støbt cementunderlag i kælderens bund. Udmiddelbart på betonmurene isoleres med tagpap. Alle værelser og køkkener skal finpudses. I kælderen viktualierum og brændselrum berappes, de øvrige rum grovpudses.

Tømrerarbejdet.

Bjælkelagene.

Bjælkelagene afbindes af sydsvensk fyrretræ, fri for barklag og skadelige knaster samt råddenskab.

Dimentioner  7 x 8, kælderbjælkerne lægges på egeklodser i ydermur 2 – 4 – 12. Tagbjælkelaget afbindes på en gennemgående 21/2 x 4 rem ovenover rejses tagværket på trimpelvæg af 5 x 5 tømmer prima kvalitet.

Tagkviste.

Der anbringes de viste tagvinduer.

Indskud.

Imellem bjælkerne på lægter anbringes indskud af 3/4 kantskårne brædder.

Forskalling.

Forskallingen udføres af 3/4 x 4 kantskårne brædder.

Lægtning.

Der lægtes til tegl med 5/4 x 21/2 skårne lægter.

Lægteskillerum.

Der opsættes de angivne Lægteskillerum til brændsel og viktualierum. I hvert viktualierum kommer 1 bord samt 3 hylder.

Vaskehus.

Der leveres vaskebord og bænke samt grubbekedellåge.

Stakit.

Der opsættes et høvlet stakit ca. 2 alen højt med stolper af 5 x5 tømmer plankeløsholt og spoller af

1 x 2.

Snedkerarbejdet.

Vinduer.

Karmene leveres af 2 x 5 planke fineste kvalitet. Rammerne 1 1/3 x 2 1/8, alt med behørig beslag.

Dørene.

Bliver 4 fyldingsdøre i 2 x 5 plankekarme 5 tommer bred. Indfatningen med gode dobbelte låse og forniklet greb.

Døre udvendige.

Leveres som tegningen viser med metalgreb.

Fodlister.

Der opsættes 7 tommer bredt fodbrædt i alle værelser. I køkken og gange 4 tommer fodbrædt.

Trapper.

Der leveres de angivne trapper af 2 tommer trin. 5/8 stødtrin, samt en poleret bøgetræs løbestang.

Blikkenslager arbejdet.

Der oplægges tagrender af zink  nr. 12. – 11 tilskåret med rendejern for hver 1 alen. De 4 flunker på kvistene dækkes med zink nr. 11. I øvrigt alt til dette arbejde nødvendige materiale.

Malerarbejdet.

Malerarbejdet udføres smukt og godt, der kan forlanges afsat prøver og i øvrigt overladt bygherren frit valg med farver. Tapeterne købes til en pris af 50 ører pr. rulle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.