Køl-huset

Køl-huset i Sdr.Onsild Kær

Et gammel Dokument der fortæller om dets Tilblivelse og
Vedligeholdelse
I de fleste landsbyer fandtes der i gamle Dage en Køl-et lille Hus som Bønderne rejste i Fællig og havde til at lave Malt i . En Del ældre Mennesker husker endnu hvorledes dette gik for sig.
Sdr Onsild har også haft sin Køl . Den rejstes 1828 og Huset staar hvad det ydre angaar den Dag i Dag i sin oprindelige Skikkelse men der er nu indrettet Lejlighed i det og bebos af Arbejsmand Karl Pedersen.
Om Kølhusets Opførelse og Vedligeholdelse gennem Aarene findes der et interessant og velbevaret Dokument hvoraf vi gengiver nogle Uddrag.
1828 har vi Bygget Kølhuus hvoriblandt var interesseret Mændene Jens Gaarsøe–Laurs Pedersen–Niels Lambertsen–Christen Jensen–Laurs Hansen–Niels Gunnesen
Niels Hansen–Christen Ellitshøl–Herman Andreasen–Jens Høigaard– Christen Finnesen–Jacop Uldbjerg hvilket har kostet hver Gaardmand 5 Rbd 3 M. 7 Sk. og Jacop Uldbjerg 1/3 del derimod.
Klørningen begynder paa Niels Lambertsen og Westen om– ogGangdagene begynder paa Herman Andreasen og Westen om — hver Mand har givet Kost en Dag til Tømmermanden fra Christen Finnesen og Westen om til Jens Gaarsøe som igen begynder.

Aar 1833 den 29 Januar har vi omstaaende Interessenter af Kølhuuset i Søkæret indgaaet følgende Accordt
1. Dersom en af Mændene ved Uforsigtighed
af Malttørringen skulle sætte Ild
paa Huset og brænde det — da
bøder han til det øvrige Interessentskab
10 Rigsbankdaler Sedler
2. Dersom nogen af Interessenterne
enten tørre Malt for andre eller giver
nogen Lov at tørre paa Køllovne i
ovennævnte Huus uden de øvrige
Interessenters Willie og Widende. Da
bøder han til de øvrige Interessenter
2 Rbd. Sedler for hver Kølfuld Malt
der tørres.

1833 den 29 January har Niels Sørensen og Niels Høigaard faaet Deel i Kølhuuset og Køllovne hvorfor hver af dem har betaldt 7 Rbd. 4 M. 4 Sk. — De indgaar samme foranstaaende Accordt som alle andre. Samme Dato og samme Accordt har Niels Hansen og Peder Quortrup indgaaet . Derfor har Niels Hansen betalt 1 Rbd. 4 M. Peder Quortrup 5 M. 4 Sk.
Sønder Onsild den 29 January 1833

Her følger alle Navnene med Mændene og en enkelt Kvinde Ane Pouls Datters egenhændige og for manges Vedkommende ubehjælpsomme Underskrifter og derefter følger en morsom Opgørelse Det hedder:
Hos Christen Jensen er i Bevaring 7 Rbd. 1M. 4 Sk. som tilhører Kølhuusets Interessenter. Det ses at der i 1838 er købt 7 Fiel til Flager og 50 Søm som har kostet 2 Rbd. 3 M. 2 Sk.

Iøvrigt er det Aar for Aar opgivet hvem der har udført Arbejdet og hvad der er indkøbt til Kølhusets Vedligeholdelse. Vi tager et par smaa Uddrag

1841 d. 3 Decb. har Søren Gaarsøe og P. Uldberg muret og klinede.
1843 d. 7 Decb. har alle Gaard- og Husmænd boret Flager og N.Laursen staar alligevel for Gangarbejde ført.
1843 d. 15 Decb. har I. H. G. hentet 1/2 Tylt Fiel til Flager til Flager og derfor overgaas naar hans Tur falder —
Laurs Quortrup hentet 2 Tdr. Kalk i Asferg og er saa fri for at hente Mursten.
A. I. S. — A. Marie L. D. — I. Ibsen — H. A. D. S. P. Gaarsøe — C. Jensen har hentet 250 Mursten i Hobro.
K. Laurs Datter — N. Degn har kørt 2 Læs Muursand. Ane Marie Laurs Datter hentet 6 Fiel i Hobro

Et link til hvad egnsfortæller Karl Simonsen fortæller om brygning i gamle dage