Kongsvad Mølle

Kongsvad Mølle dambrug –

etablering af faunapassage

Naturstyrelsen har opkøbt og nedlagt dambruget ved Kongsvad Mølle syd for Hobro for at skabe fuld faunapassage i Kongsvad Mølleå, der er en del af Skals Å systemet.

Naturstyrelsen – Aalborg overtog ejendommen Kongsvad Mølle med tilhørende dambrug den 1. juli 2008 med henblik på at genskabe et naturligt forløb af Kongsvad Mølleå frigjort for spærringer. Pengene til projektet fandt vi i den såkaldte miljømilliard.

Søndag den 5. september 2010 blev naturgenopretningsprojektet på den tidligere Kongsvad Mølle og Dambrug indviet.

Ved nedlæggelsen af dambrugsdriften har vi nedsat næringstofbelastningen af Hjarbæk fjord med 4 tons kvælstof og 380 kg fosfor pr. år. Der er desuden blevet gravet ca. 900 meter nyt vandløb og udlagt gydegrus for ørreder på strækningen. Med kommunens hjælp til etablering af en ny kommunevejs bro, har det været muligt også at ændre vandløbet opstrøms møllesøen, så det har fået et betydeligt bedre fald og dermed en meget bedre vandløbskvalitet.

Mølledrift igennem næsten 700 år har betydet en effektiv spærring for fiskene i åen, men nu er der skabt fri passage for dyrelivet forbi opstemningen her ved det tidligere Kongsvad Mølle frem til den næste – og sidste – barriere, som er afløbet fra Glenstrup sø.

I fremtiden vil der være offentlig adgang til området på en ny sti mellem møllesøen og stryget. I den sydlige ende af projektområdet vil Mariagerfjord Kommune sørge for adgang til åen og sø gennem hegnet.

Kongsvad Mølle´s historie går tilbage til 1300-tallet og opstemningen af åen har drevet både kornmølle, elværk og senest dambrug. Med til møllen og dermed dambruget hører retten til at regulere vandstanden i Glenstrup Sø. Ved at regulere på stigbordene i søudløbet, har man kunnet styre vandføringen i Kongsvad Mølleå, og dermed kunnet bruge søen som et reservelager til vandmølle eller dambrug i perioder med lav vandføring.

Stemmeretten til Glenstrup Sø er overdraget til Mariagerfjord kommune, i håbet om at der med tiden etableres et stryg eller lignende ved udløbet af søen, så vandrefisk kan trække helt op i Glenstrup Sø og de mange bække, der løber til søen.

Til Kongsvad Mølle hører knap 8 hektar jord og den smukke møllebygning fra 1915. Bygningen er på 307 m2. med mulighed for at udvide til det dobbelte. Vi har i projektforløbet undersøgt om kommunen eller andre var interesseret i stedet som udgangspunkt for almennyttige formål. Det har der ikke været tilstrækkelig opbakning og økonomi til, så nu kan alle komme til at byde på ejendommen i løbet af efteråret 2010.

Kongsvad Mølle Å er beliggende omtrent 4 km syd for Hobro i Mariagerfjord Kommune og hører til oplandet for Hjarbæk Fjord og Lovns Bredding, som er en del af Limfjorden. Kongsvad Mølle Å er 5,56 km lang og løber fra Glenstrup Sø til sit udløb i Skals Å. Den er målsat som opholds- og opvækstvand for laksefisk.

Kongsvad Mølleå løber i en del af et tunneldalsystem, der strækker sig fra Kastbjerg Ådal i øst, via Glenstrup Sø og Kongsvad Mølleå til Skalså og Hjarbæk Fjord. Idag findes der et vandskel mellem Kastbjerg Ådal og Glenstrup Sø, mens der i perioden under sidste istid og dennes afslutning har været generelt vandstrømning mod vest i hele dalsystemet.

Omkring Kongsvad Mølle Dambrug er der sø-, mose- og engområder, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og Kongsvad Mølle Å indgår i et EU Habitatområde.

 

Lille Å Og Kongsvad Mølle.
Længere efter Ulstrup til lå der en Spang, der blev senere et stemmeværk til at stemme Åens Vand op så Engen blev Vandet~ efter Åens Regulering blev dette Stemmeværks murede Kæber
anvendt til: Brohoved til den der opførte Bro. Ejendommene på Handest Vesterland og Gråhus havde Vejret og deltog i Broens Bygning.

En Spang fandtes øst for Ulstrup ved Præsteengen ud for Stærberg en Spang fandtes midtvejs imellem denne og Bro hulen øst for Terrupgård.

Lille Åen er et udløb fra Glenstrup Sø. Vandet blev far i tiden brugt til at trække et Vandhjul i Kongsvad Mølle og som trak en Kværn og Bønderne på, Egnen kom kørende med deres Korn og fik det malet. Senere blev Vandhjulet brugt til at trække en Generator; som leverede Elektricitet til hele Egnen. Efter Hånden som Elektricitet forbruget steg, blev kapaciteten for lille, og det blev nedlagt. Ide senere År er Vandløbet blevet brugt til Fiskedamme til opdræt af Ørreder. Lille Åen forsætter sit løb langs Dalen hen omkring Ulstrup Gårdene og ud-løber til sidst i Skalsåen.