Mindestenene

Udskrift af skøde og pantebogen for Hobro Retskreds

Læsning 2192/24-11-1921

Deklaration
Under 25 august 1921 har underskrevne gårdejer J.Jensen af Sdr.Onsild afgivet følgende beretning til ”Historisk Samfund for Randers Amt ”
Gårdejer J. Jensen, der ejer matr. nr. 14 a af Sdr. Onsild har i året 1920 ladet rejse en sten til minde om Sønderjyllands genforening med moderlandet. I en omkreds af 11 m er der opsat en ca. 15 cm høj stensætning, der ved påfyldning af jord har en i højde rundbuet form. På midten deraf er stenen rejst og imellem  stenen og stensætning er der plantet buskbom.
Stenen er af overordentlig fint granit og særdeles velformet. 130 cm høj og 140 cm bred og er årstallene 1864 – 1920 hugget med fremstående tal på udhugget bund.
Stenen fandtes ved kulegravning i haven og påfaldende var det, at den stod oprejst på 4 andre sten, hvorimellem der fandtes fed ler, medens underlaget ellers er sand, så det er meget sandsynligt at den en gang er anbragt på stedet.
Indskriften er hugget af sten- og billedhugger N. P. Pedersen, Hobro
For at sikre stenen som varig minde vil der blive tinglæst en deklaration, der forbyder senere ejere af matr. nr 14 a at bortfjerne stenen  fra stedet, og forpligter sig til at hygge om den.
I den anledning forpligter underskrevne gårdejer J. Jensen af Sdr.Onsild mig og senere ejere af bemeldte matr. nr. 14 a af Sdr.Onsild by og sogn til ingensinde at fjerne den pågældende sten, der bemeldte matr. nr 14 a Sdr. Onsild by og sogn til ingensinde at fjerne den pågældende sten, der med sin stensætning skal være fredlyst og stedse skal hygges om og vedligeholdes af nuværende ejer og senere ejere af matr. nr 14 a af Sdr.Onsild by og sogn som minde om Sønderjyllands genforening med moderlandet
Nærværende deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på bemeldte matr.nr. 14 a af Sdr. Onsild by og sogn
Ved tinglysningen frafaldes retsanmærkning

Til bekræftelse med underskrift i vidners overværelse
Sdr.Onsild d. 4 oktober 1921

J. Jensen

Til vitterlighed
Jacob Lauritsen                                                                                                                                           J.C. Jensen

Læst inden retten for retskreds nr.63 Hobro Købstad m. v., den 24 november 1921 og protokolleret litra III fol. 197

Salling

Før Verdenskrigen opholdt jeg mig et Aar i Sønderjylland og fik stor Interesse for Retfærdighedskamp, man førte mod Tyskheden. Det stod mig klart, at der maatte komme en Dag, da Folkets Selvbestemmelsesret blev det afgørende. Dagen kom jo saa i 1920, og som bedste Bevis paa den Glæde, alle følte, staar nu Sten med Indskrifter rundt om i Landet. Min Hustru er Sønderjyde, saa vi følte særlig den store Glæde, det var for alle.
Da vi saa her paa Gaarden i Efteraaret 1920 var i Færd med at rydde en Mark for Sten, fandt vi en smukt formet Sten med to flade Sider, som vi syntes vilde passe godt hjemme paa en Skrænt i Haven. Den blev slæbt hjem, men først i Sommeren 1921 fik Stenhugger N.P.Pedersen i Hobro Tid til at hugge Indskriften.
Der staar paa Nordsiden:
SØNDERJYLLAND
1864 — 1920
Og paa Sydsiden:GRÆNSESKEL NU SLETTES,
VOLD OG UFÆRD RETTES
Verslinjerne er Citat fra Chr. Erichsen : Den store dag

SØNDER-ONSILD-STENEN 
(Sønder-Onsild Sogn, Onsild Herred)
Midt i Sønder-Onsild, paa en Triangel dannet af tre sammenstødende Veje blev der 1920 plantet et Egetræ og rejst en Sten til Minde om Sønderjyllands Hjemkomst.  Pladsen er ved Paafyldning af Jord Hævet over Vejbanen og omsat med 9 Granitpiller af forskellig Højde samt en stor Natursten givet af Godsejerne M. og L. la Cour til Trinderup . Hovedstenen og de 9 Stenpiller er forbundne med en svær Jernkæde og Stenens vekslende Højde giver Kæden en bølgeformet Ophængning . Indskriften paa Hovedstenens Forside er:

SØNDERJYLLANDS
GENFORENING
1920
Et Udvalg forestod Mindesmærkets Rejsning der kostede godt 900 Kr. som indkom ved frivillige Bidrag .Kommunen har overtaget Vedligeholdelsespligten

 

 

En tredje genforeningssten står i haven ved Gudrun Lassen Ulstrupvej 21 (den gamle friskole) med indskriften ” Et minde om Sønderjyders troskab” 1864-1920
og på bagsiden af stenen er de samme ord skrevet med runer. Det var lærer Andersen der huggede den skrift i stenen som han satte i det sydøstelige hjørne af haven.