Onsild Borgerforening

Foreningens oprettelse:
Med det formål at oprette en Håndværker & Borger forening, indkaldte mejeribestyrer U.C. Rasmussen til et møde på Onsild afholdshotel 8.jan. 1925.
Indbydelsen blev underskrevet af barber Jobs, Pedersen, murerm. Søren Norup Fjeldsø, installatør S Kragh, smedem. H. C. Nielsen, tømrem, Anders Jørgensen, træhandler H. C. Nielsen, træhandler Kr. Mikkelsen, ledvogter Søren Thorup, bagerm. L. Voigt og mejeribest. U. C. Rasmussen.

Det stiftende møde holdtes tirsdag d. 13.januar 1925, der var mødt 31 interesserede op, og heraf underskrev de 29 medlemslisten efter at U. C. Rasmussen havde redegjort for formålet.
Der blev nedsat et udvalg på 5 medlemmer til at indkalde til en stiftende generalforsamling torsdag den 22. januar, hvor man vedtog vedtægter for foreningen. når de er fyldt 25 år, mod et årligt bidrag på 2,00 kr. og et indskud på 1,50 kr. Foreningens formål er at fremme alt, hvad der tjener til håndværksdriftens og industriens tarv samt andre af byens erhvervsgrene på enhver gavnlig måde, der står til foreningens rådighed, ligesom også at udbrede almen gavnlig oplysning blandt dens medlemmer.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og til den første bestyrelse valgtes: U.C. Rasmussen (fmd.) , banearb. Kristoffer Christensen (næstform), Anders Jørgensen (kasserer), Jobs Pedersen og enkefru Skovboe.
Det er altså ikke noget nyt at man tager kvinderne med på råd i Onsild.
(Blandt formålene var også, at hjælpe medlemmer i økonomiske vanskeligheder på grund af den sociale udvikling er det kun sket en gang) –
B. &H. havde underhånden-ligesom socialdemokratiets formand, havde, henvendt sig til trafikminister Fisker(hans partifælle) om viadukten, se Th. ThomassenHenvendt sig til kredsens folketingsmand Gustav Pedersen om samme.

15. marts 1938. 
Folketings mand Gustav Pedersen meddeler, at han har forhandlet med Trafikminister fisker om en jernbaneviadukt ved Onsild Stationsby.
10. nov. 1938 afholdes et borgermøde angående viadukt spørgsmålet,
Man på skønnede det arbejde der var udført i B & H. ved f eks. på en jubilæums fest at udnævne æresmedlemmer:
U. C Rasmussen, Johs. Pedersen, Anders Jørgensen & Christoffer Christensen.
Hvordan man greb tingene an.
Kontingentet til foreningen rakte ikke langt. Men man skaffede sig penge ved. Andespil og pakkefester,
Gadelamper fik man f. eks. opsat ved frivillige bidrag,
Gennem skriftlige meddelelser fremkom foreningen med sine ønsker til f. eks. Amtet om at fa vejbanen sænket ved den påtænkte asfaltering af vejbanen gennem byen (det skete).
Senere søgte man om at få en skolestil og fordelingen af udgifter til kloakering af anlæg og fortov gennem byen.

Onsild mejeri bevilligede en engangsbetaling på 250 kr., Brugsforeningen fire årlige bidrag på 200 kr.
Onsild Kommune gav 500 kr. H&B gav 4 årlige bidrag å 50 kr. De øvrige udgifter betaltes med 2 kr. pr, løbende facade længde,
Foreningen oplyser overfor amtsvej inspektøren, at man gerne ser rejsestalden ved Onsild Hotel fjernet – uden udgift for foreningen,
Da idrætsanlæggets istandsættelse oversteg B & H s økonomiske formåen fik man at sognerådsmøde holdt den 30 – 1- 1954.
Istandsættelsen ville koste 4-5 000 kr. og en græsslåmaskine 3000 kr. Sognerådet tilbød at betale halvdelen. 24-11-1960 B&H får kommunen til at overtage sportspladsen med restgælden 4000 kr. mod at pladsen stadig fremover forbliver sportsplads.
Anlægget ved åen er således 1 Hobro kommunes.

I 1985 søger H&B at få kommunen til at fa det ‘moderniseret og reguleret” 14-11-1963. En basar gav et overskud på 1500 kr.
Jorden til sportspladsen blev købt af Jens Laurits Christiansen, Sdr. Onsild Kirkeby
,men dens tilstand var i begyndelsen sad årlig, at den næsten var ubrugelig. Prisen var i december 1938 2000 kr.
Men købet kom ikke i stand.

8.feb. 1944 forhandledes med grd. Folmer Laursen Onsild Kirkeby om køb af en sportsplads til 2500 kr. pr. tdl. + planering og tørlægning til yderligere 4-5.000 kr. Hotelejer Graversen tilbød ligeledes en grund til 2500 pc tdl. – 250 kr. for at fjerne stakladen.
På en ekstraordinær generalforsamling vedtages det at købe Jens l.. Kristiansens grund,( der ligger op mod hovedvejen,) med enstemmige d. 8. Mal 1944.
Et hjørne indrettedes til legeplads for børnene med to gynger. M. v..
Vagtkorps oprettedes for Stationsbyen på et møde 2 okt. 1944. mj
22 Jan 1950 jubilæumsfest på Onsild Hotel -ganske vist forsinket med stor tilslutning.
Der blev udnævnt 4 æresmedlemmer _ U C Rasmussen, Johs. Pedersen, Anders Jørgensen og Christoffer Christensen.

22 apr. 1950 vedtages a[ bygge et klubhus i pladsens nordøstlige hjørne .
På en ekstraordinær generalforsamling i 1953. Mødte bestyrelsen så stærk kritik, at den nedlagde sit mandat, og der valgtes en helt ny bestyrelse
Arnold Rank, Carlo Christensen, Oskar Sørensen, Svend Bonde og Axel Villumsen, som så skulle ordne idrætsbanen.

30-i-1954 møde med sognerådet om istandsættelse af idrætspladsen til 4-5 000 kr. samt om køb af græsslåmaskine til 3000 kr.
Sognerådet tilbød at betale halvdelen.
Nye opgaver fremover blev.
Postkasse tømning Gadenavn
Skolesti mellem Stationsbyen og Kirkebyen. Mere offentlighed i Borgerforeningen.
Flagallé fra Viborg landevej gennem Fiskervejen forbi Kirken gennem Ulstrup vej mod nord til Viborg landevej.
Borgerforeningen protesterer imod at Sdr. Onsild ikke længere er byzone område 72-11-72.
Udflugter, f eks. til Viborg: Fællesspisning
19-t-1943: Klubaften hver torsdag aften på Hotellet. – Der blev også spillet dilettant.
Foreningen foretog gennem årene foreningsudflugter.
Under 2.. Verdenskrig til lokale steder bl. a. Lindum Skov. Under krigen i hestekøretøjer (høstvogne) bl.a. også Nr. Vinge.
Deltagelse i foreningsballerne under krigen: 2,50 kr.

1984: 
B. & H har henvendt sig til myndighederne om at tå viadukten belyst, så børnene ikke morgen og aften skal cykle fra lyset i byen ud i mørket.
B. & H henvendte sig til Hobro Byråd for at få stationsbyens anlæg ved åen renset og beplantet, hvor dette er tiltrængt. Endvidere til Ambu- komiteen for at tå 12 000 kr. til legemateriale til legepladsen ved stationsbyens idrætsplads.
B & H viser sin interesse over for nye til flyttede borgere, med en opmærksomhed fra byens forretningsfolk og handlende,

2-1-61_ Gadelyset brænder en time om morgenen.En basar giver 1500 kr. i overskud
I-4- 63. Gadebelysningen overgår tit kommunen (ligesom i Kirkebyen & Nr. Onsild)
8-2 66. Det vedtages at opstille en upolitisk liste til sognerådet.
29-8- 66 Der opsættes nye gadelamper efter behov.
19-10-1066. Etableringen af nye fortove er i orden.
Der opstilles nye flagstænger gennem byen, og der er indkøbt flag til alleen -20 flag
1971 Ingen generalforsamling
1973 Få mødte opgivende til generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling med stort fremmøde. For som Johs. Christensen sagde: ” En borgerforenings opgave er at være borgernes talerør over for myndighederne og varetage byens interesser.”
Valgt blev: Johs. Christensen -fmd.., Børge Johnsen kasser, Palle Kjeldsen brugsuddeler. mejeribest. Erling Iversen og Grd. Ejler Krogh.
Ændringer eller tilføjelser til vedtægterne for – Onsild Håndværker og Borgerforening.
Bemærk: Det med under er ændringen eller tilføjelsen.
§ 5: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. De vælges for et tidsrum af 2 -ar.
§ li: Ved lovændringer er generalforsamling kun beslutningsdygtig, såfremt mindst’/< af medlemmerne er mødt og der opnås 2/3 stemmeflerhed herfor. Er et sådant antal ikke mødt. sammenkaldes en ny generalforsamling inden 14 dage, eller forslaget kommer til afstemning ved næstkommende generalforsamling Denne er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
N. B.
Hvis et forslag til ændring ikke kan vedtages med flertal, skal der ikke længere holdes ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage, idet der tilføjes; ” eller forslaget kommer til afstemning ved næstkommende generalforsamling’ hvor det kan vedtages med almindelig flertal.
Onsild Borger og Håndværkerforenings arbejde i 7985:
Bestyrelsen med fmd. Eigil Simonsen i spidsen har sammen med frivillige arbejdere fået det gamle å sving ind imod anlægget fra før åens regulering renset op og anlagt en slags ø, hvor der engang skal stå en flagstang.

Skt. Hansaften 1985 tændtes det første bål i Stationsbyen (træer-rødder og kviste fra oprydningen).
Lærerinde fru Kruse med nogle skolebørn sang midsommervisen og et par danske sange
Opfordring Tag kaffekanden et stykke mad og en stol med. Så kan vi sidde og hygge os sammen “.
Regnen spolerede dog i nogen grad det sidste.
Set. Hansbål med tale (Erikslev) og sang blev holdt ved Sigurd Hansen i 60-eme, men festen blev ikke gentaget da arrangørerne forlod byen
Gennem skiftende årtier har -trods små skærmydsler foreningen haft stor betydning.
Kun i 1972 var det ved at gå galt. Der havde ingen generalforsamling været i 1971 og ingen modte op i 1972.
Man var ved at tabe modet, men indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling. Det hjalp, som den nyvalgte Fritid. Udtrykte det ” Borgerforeningens opgave er at være borgernes talerør over for myndighedeme og varetage borgernes interesser” Det har den været med til.
Den har skaffet gadebelysning,
Gadebelysningen begyndte med 5 lamper., og en automatisk afbryder til henholdsvis 420 kr. og 45 kr.
Bestyrelsesmedlemmer regulerede belysningstiderne.
fået gadens brolægning erstattet med asfalt for bilstøjens skyld.,anlagt fortove , kloakeret medvirket ved stationens flytning og bygning af viadukten, nedsat farten gennem st.byen. at fa lavet en cykelsti mellem de to bydele. Også idrætten har den støttet på udmærket vis gennem oprettelsen af bi a, af. Stadion Det sidste der er gennemført er flagalléen fra Viborg landevej ad Fiskervejen forbi Kirken ad Ulstrupsvejen mod nord til Viborg landevej.
Stationsbyen havde for længst fået flagallé.
Gennem andespil & pakkefester har man skaffet tilskud til økonomien.
Der blev holdt koncerter & salonskydning, høstfester og børnene blev ikke glemt de fik et hjørne på idrætspladsen, juletræ & fastelavns fest og utallige andre fester for børn & voksne.
I 1935 begyndte man med dilettants. T de senere år atter dilettant.
40 års jubilæum holdtes i 1965 på Onsild Hotel med 100 deltagere til spisning, foruden æresmedlemmerne: tømrerm Anders Jørgensen arbmd- Jens Chr., Jensen, smedem. H C. Nielsen og købmd Martin Jørgensen, begge med fruer.
Tømrerm. Gunnar Jørgensen holdt festtalen, hvor han gav et rids af foreningens tilblivelse og dens arbejde gennem årene Her skal især fremhæves gadebelysningen og stadion. Han sluttede med at takke sognerådet for støtte gennem årene, endvidere takkede han medlemmerne i Nr. Onsild for støtte
Arbmd. Chr. Damborg, Nr. Onsild, takkede for samarbejdet. På æresmedlemmets vegne talte kbm.- Martin Jørgensen. Efter middagen var der dans.
Hobro Kommune. Teknisk Udvalg
Vedr. . Belysning af cykel og gangsti fra Sdr. Onsild Stationsby Til Sdr. Onsild Kirkeby
Fra Onsild Borgerforenings side er der tidligere fremsat ønske om at tå belysningen af cykelstien mellem stationsbyen og Kirkebyen forbedret.
Ved den tidligere behandling af sagen var Hobro Kommunes tekniske udvalg positive over for sagen, men den blev endelig afvist i Vejdirektoratet Nordjyllands Amtskommune hat ligeledes godkendt projektet men afslået etableringen. Hobro Kommunes svar til os har været afvisende. med den begrundelse at man ikke vil ‘kan etablere belysning af statsvej_
For os der bor i området er det uvæsentligt om det er en stats- amts eller kommunesag _ Det forekommer os et sagen er det ofte sete spille, ping pong mellem forskellige offentlige myndigheder med det formål at få andre til at tage sig ¢f en sag, Vi finder det urimeligt
Vi har stadig den mørke plat mellem belysningen af de to afdelinger af byen, og det udgør en betydelig risiko for den gående og cyklende trafik efter mørkets frembrud- Mange mennesker går og cykler på strækningen pågårund af forskellige aktiviteter de to steder (skole . idrætshal og Kirke i den ene at byde! og de fleste forretninger i den anden) og det er i høj grad børn og ældre
Bilisterne bliver gang på gang overraskede over pludselig at se fodgængere eller cyklister dukke ud af mørket Endnu er der ikke sket uheld med personskade på stedet-men det er måske det vi venter på?
Vi skal endnu engang, anmode teknisk udvalg om at tage sagen op ug finde veje til at få etableret den belysning, som alle kan se, der er fog for Det er ikke nogen stor sag.. men for os, der smiler vore børn gennem den mørke plet på den stærkt trafikerede landevej. er det en særdeles vigtig sag_
Eigil Simonsen

En artikel i bladene + oktober, fik Hobro udvalget til at foretage en undersøgelse af behovet.
15-2- 1951 Læge Theil
16-3- 1953 Tømrerm. Marius Christensen
15-5- 1953 Ekspedient A. Villumsen
22-3- 1957 Slagterm. Åge Andreassen
}3-3- 1958 Eksp. A. Villumsen.

Onsild Håndværker & Borgerforening. 
Formænd i årenes forløb:
27-5- 1925 Mejeribest. U.C. Rasmussen.

14-1-1927 Murerm. Søren Norup Fjeldso

19-4-1934 Snedkerm. H.C. Nielsen.

16-3-1938 Tømrerm. Marius Christensen.

23-1-1943 Baneformand E. Rosenkjær (blev fritaget)

30-3-1943 Slagterm. Andreassen.

4-3-1945 Slagterm. Andreassen.

1-3-1946 Træhandler Harry Nielsen

28-1-1947-6-8 47 Tømrerm. Marius Christensen.

6-8-1947 21-1-48 Arbmd. Jens Chr. Jensen

21-1-1948 Malerm. Charles Jensen

2-2-1949 18-11-50 Marius Friis (blev syg)

8-1-1950 Arbm. Jens Jensen

3-4 -1959 Tømrerm. Gunnar Jørgensen.

1961 Frmd. Jens Nyboe.

26-9- 1967-69 Landpost Jørgen Christensen.

3-3- 1970 Tømrerm. Gunnar Jørgensen

30-5- 1972 Direktør Johs. Christensen (Egebrønd)

Elinstallatør Elmar Nielsen

2-12-1976 Grd. Freddy Christensen L. Bukbjerg.

18-2- 1981 Falk redder Jørgen Andersen

21-2- 1984- 1994 Eigild Simonsen.

1989 Jens Chr. Juul Hansen

Revisor fra 1927 til 1955 mejeri best. U.C. Rasmussen.