Onsilds udvikling 1989-1999

Det skete ………… Onsild byerne gennem 10 år 

For 11 år siden blev mange “bolde” kastet i luften. Der var borgermøde i byen. Vi skriver april 1988. 1 2 år havde det svirret i luften, at vort landsbysamfund var ved at dø ud. Damefriseren, slagteren, DLG skomageren og mejeriudsalget var lukket. Men vi ville stoppe denne udvikling. Vi ville bevare og udbygge serviceniveauet i dette samfund, men også benytte os af de nye muligheder “en landsby ved en motorvej” giver. 17 stk. byggerier på Thorsvej og Frejasvej blev påbegyndt i juli 1988. Politikerne blev løbende orienteret. Vi kom med i lokalplanen. Trods det lukkede brugsen i december 1988. Ufortrødent gik vi videre. Der blev nedsat 6 arbejdsgrupper, forskønnelsestræer blev plantet gennem Stationsbyen, og broen blev malet op. Nr. Onsild fik et “Nyt Look”, da den store garage ved kirken blev jævnet med jorden i 1997. Næste etape i byggeriet blev boligbebyggelsen ved Frederiksberg i foråret 1997, samt fortsættelsen af gudekvarteret ved Lokesvej i 1998. 1 dag er der næsten ingen ledige huse, skønt der har været stort byggeaktivitet i disse 10 år.

Nyt forskønnelsesprojekt af Stationsbyen er igen i støbeskeen.
Skolen var en af de mindste i kommunen (96 elever dengang – nu 126). Hvad kunne ske? Det ulmede med nye tanker på skolen. “Skolen som lokal kulturcentret- blev en realitet i november 1988. Foreningerne talte sammen. Hvordan kunne vi benytte os af dette kulturcenter? Flere offentlige instanser havde givet støtte. Også de forstod den gode ide. 2 personer blev sat på posten til at koordinerede aktiviteterne, men denne funktion stoppede i 1998. Skolen blev samlingspunkt på en helt anden måde – end den traditionelle skole. En ny tidsperiode var startet.

Foreningerne mødtes herefter hvert halve år. Forsamlingen mindede meget om “det gamle landsbyting”, Vi koordinerede vore planer og lavede fælles arrangementer. Det gik “trægt” med tilslutning til juletræsfesten på kroen, så foreningerne var enige om at lave julefest med fællesspisning af risengrød i december 1989, og dette har siden været det helt store trækplaster (over 300 gæster nu). Foreningernes fælles fastelavn tog også kegler, samt den, i 1993, nye og kærkommen Majstangsfest. Gennem disse 10 år har der været en vifte af kurser, foredrag, underholdninger, aftener for snilde fingre o.s.v., som alle har været arrangeret under “Skolen som lokal kulturcenter”. Kulturcentret højnede opbakningen blandt skolens forældre og lokalbefolkningen i øvrigt. Mange mødtes på tværs af foreninger og aldre. Men bedst af det hele – det blev ligefrem OK at komme på skolen, selv om man ikke havde børn, der gik på skolen!!

“Kik og Lyt, Onsild Nyt” blev til for præcis 10 år siden. Dette udsprang også af kulturcentret. Skønt øvrige arrangementer har varieret i styrke, så har bladet været stabilt og en velkommen gæst i mange Onsild hjem. Bladet er en vigtig informationskilde i vort landsbysamfund, da den er med til at samle og formidle foreningernes arrangementer og befolkningens meninger.

En anden af “holdene” blev opstart af Klubben i august 1989 med senere udvidelse i form af Skolefritidsordning i 1995. K-klubben, der havde opstart i 1992, fik sin afslutning ved SFO opstart. Der har været adskillige udvidelser frem til i dag med de nuværende 90 børn i SFO/klubben. Lokal Aben Rådgivning gav borgerne ekstra service fra ultimo 1991, og det gør den stadig. Der blev flere og flere børn i området, så i sommeren 1993 blev børnehaven en realitet med adskillige udvidelser indtil i dag med plads til de nuværende 80 børn. Men dagplejerne er stadig en væsentlig del af vort samfund med de nuværende 31 børn. Onsild Hvilehjem blev lagt under Hobro Kommune i 1994. For at passe ekstra på vore borgere fik vi etableret et helle-anlæg på Viborg Landevej ud for skolen, og i 1998 kom der adskillige bump til nedsættelse af hastigheden. Grisefesten i Nr. Onsild startede op i 1989, og “Legepladsen” i maj 94.

Da Borgerforeningen i Nr. Onsild blev nedlagt i 1998, blev Legepladsen og Grisefesten underlagt Forsamlingshusets bestyrelse. Legepladsen i Sdr. Onsild Stationsby blev renoveret i september 1992. Skolen fik første etape af et længe tiltrængt renovering i sommeren 1997, og næste etape lader kommunen os vente på. Skønt Onsild Idrætsefterskole i 1986 havde udvidet ved at købe det gamle forsamlingshus, byggede de til i 1990, 1996 og nu igen i 1999.

Byens borgere har gennem tiderne haft mange traditioner og gøremål. En af dem er dilettant, som får mange af byens borgere til at samles. En meget gammel tradition: “høstfest på kroen”, blev holdt for sidste gang den I . oktober 1994. I Nr. Onsild blev hosten derimod fejret for fulde huse. Sammenholdet voksede stødt i Nr. Onsild. Alle stod sammen i 1995 for at fejre deres gamle forsamlingshus 90 års fødselsdag. Onsild Pensionistklub fik sin opstart i 1990, hvor Onsild Invalide og Folkepensionistforening samt Omsorgsklubben for Sdr. og Nr. Onsild Sogne måtte lade livet. I 1991 startede tennis op i hallen, og udvidede i 1992 med tennisbaner udendørs bag hallen. Onsild Square Dancers startede i september 1994, og Petanque baner blev oprettet i 1995. I 1997 fik Onsild Hallen nyt tag på. 1 1998 startede beach-wally-baner op i Nr. Onsild, men samme år måtte Onsild HK “lade livet” efter 22 års virke. 1 Nr. Onsild opstod Put and Take i 1999.

I 1989 skete også ændringer på det erhvervsmæssige område. Onsild Tømrerfirma kom til, Villa System Udestuer samt Onsild Serviceudlejning. Sidstnævnte blev dog solgt 2 år senere. I august 1990 flyttede Købmand Johnsen til den gamle brugs, og Chico med engro indenfor dyrehandel fik lejemålet i baglokalerne. Han lukkede dog få år senere.

I foråret 1992 flyttede Posthuset til Købmand Johnsen, og i 1996 kom endnu et ejerskift i købmandsbutikken til de nuværende ejere. DK Benzin fik ny ejer i 1990, som igen blev afløst i 1992 til de nuværende ejere. Der skete en tilbygning af “Tanken” i 94 og den helt store renovering i foråret 96. 11990 lukkede Onsild Auto i Kirkebyen. Købmand Husum lukkede i 1991. 1 disse lokaler startede Hansens Automobiler op, og senere i 1997 overtog mekaniker Slavko Tubonjic lokaliteterne. Jans Auto samt flere andre mekanikere holdt til på adressen Viborg Landevej nr. 55, men lukkede i 1991 til fordel for massageklinikken. Onsild Olie lukkede i 1991 og Dyrlæge Fedders praksis i 1992.

I 1992 startede Klar Rengøring og Onsild”s Zoneterapi op, men begge er lukket igen. 1 1992 lukkede Leif Pedersens tømmerforretning, hvor børnehaven nu har til huse. Hobro Malerfirma startede op i 1992. Onsild Andelskasse blev moderniseret i 1992. Den udvidede med en afdeling i Hobro i 1993 og yderligere med en afdeling i Klejtrup i 1997. I 1994 fik Andelskassen overrakt “Onsild byvåben”, som en forsinket gave i.f.m. 75 års jubilæet. 1 1993 kom Kyllingefarmen til Onsild. Frysehuset i Nr. Onsild lukkede i 1993, men blev senere lavet til et ventehus for skolebørn. Psykolog praksis startede op i Nr. Onsild i 1993.

Onsild Køkkenet lukkede i 1993, og lokalerne blev overtaget af Lunas Maskinsnedkeri. Bageren lukkede i 1994. Samme år startede Onsild Smede og VVS op samt Nr. Onsild Slagterhus. Onsild Invest sluttede i 1995. Den Lille Butik startede op i 1995, først på Randersvej for derefter at flytte til Ulstrupvej, men er nu helt lukket. I 1996 korn musikgruppen “•The Highlanders” til Kirkebyen. 1 1996 i DLG-bygningen startede et handelsfirma op. Smeden lukkede langsomt ned og Sdr. Onsild Rustfri overtog lokalerne i 1997. Samme år skete stor udvidelse af Pigernes Kro, som hver lørdag stadig skaber fulde huse til “enkebal”. Tømrer NJE Engelund og Jette”s Hesteshop startede også op i 1997. HP Villabyg startede op i 1998. Ligeledes Ejendomsselskabet af 1.9. Samme år fik graveren bedre vilkår, da der blev bygget et hus til ham i.h.t. lovmæssige krav.
I november 1990 kom det helt store gennembrud på landsplan. Onsild kom i TV. En saglig orientering i lokal-TV blev fremført om “boligpakken”, hvor de handlende bl.a. gav gratis morgenbrød i en uge, gav 1000,- kr. gratis tømmer, den første stikkontakt opsættes gratis o.s.v. for dem, der købte hus inden 1.5.91. Der blev lavet trøjer med slogan: ….Onsild – byen på landet… … Vi fik endda en “park” bag kirken i 1992. Med dette kom vi i den landsdækkende kanal. Godt nok var det et satire program, men ud i alles stuer kom billeder fra Onsild. Vi blev landskendte.

I 1990 blev Onsild•s anden vindmølle bygget i grusgraven. 1 foråret 1991 kom folderen på gaden “Velkommen til Onsild” og endnu et borgermøde gav fulde huse på kroen. Vægaviser blev sat op ved de 2 købmænd. Men det helt store gennembrud kom den 19. oktober 1992, da Onsild motorvejstilkørel (36) blev åbnet. 11994 blev Randers/ Århus strækningen åbnet, så da blev der direkte forbindelse fra Onsild til Spanien og Italien. Da kom Onsild på Europakortet!!

Tanken startede da med at tiltrække sig benzinkunder gennem “traktorannonce”.
Den 1. december 1994 blev der skabt 12 nye arbejdspladser i byen. Bofællesskabet Vadgården for autister startede op på Kærvej. 11997 fik vi endnu en boenhed “Birkebo”, som er et bo- og jobtræningssted for unge i “den grå zone”. 11998 flyttede en bo-enhed af Tjele Behandlingscenter til Nr. Onsild. Gennem Dansk Flygtningehjælp kom 2 iranske flygtningefamilier til Onsild i juli 1995, men de faldt aldrig til.
Som beskrevet er der sket mange tiltag, men også frafald i de forløbne 10 år. Udover ovennævnte er der mange handlende, foreninger og institutioner, der har eksisteret i alle 10 jubilæumsår. Da disse altid har ydet en kolossal støtte til vort blad gennem
13
annoncer og artikler, har de altid, men også i dag, været at finde blandt annoncerne og på foreningslisten. Derfor er de ikke med i min beretning. Skulle der være enkelte forglemmelser, bedes 1 se gennem fingre med dette.
I de sidste 10 år har vi haft 3 skift af skoleinspektører. Det har alle været kvinder. Det må her – 10 år efter bladets start – konstateres, at der i vor lokalsamfund fortsat er overvægt af magtfulde kvinder. På dette punkt er der ikke sket de store ændringer.
For os tilflyttere har det været et godt landsbysamfund at bo i. Aktiviteterne har været mange og af stor kvalitet, og samfundssindet har været i top. Den massive opbakning, der har været bag skolen, kulturcentret og lokalsamfundet i øvrigt, har givet os tilflyttere et godt fundament at bygge vor fremtid på. Men det har også krævet en indsats af os. Hvis jeg/vi ikke var gået ind i Borgerforeningens bestyrelse, de lokale spejdere, kulturcentrets arrangementer og bladets redaktion, så er jeg ikke sikker på, at det havde været så nemt at blive accepteret og “komme ind i byen”.
Det gav et stykke arbejde, men også mange glæder, ved netop at flytte til Onsild.
FLYGTNING 99 – Hjælp uden omveje
Vil du være indsamler, så meld dig til undertegnede, som er koordinator for ovennævnte område. Vi kan stadig bruge flere indsamlere
Torsdag den 6. maj 1999 samler vi ind i
Sdr. Onsild Stationsby – Kirkeby – Nr. Onsild samt Kongsvad fra kl. 17.00 – 20.00.
Så vær klar når indsamlerne kommer rundt.

Kirsten Bach

Før Frigsvej