Udskrift af forenings forretning

Anno 1763 den 29 september blev af landvæsente kommisionen i Dronningborg amt foretaget et åsteds møde i Sønder Onsild sogn og by efter landindspektør Hårs begæring til fornævnte bys jorders udskift ning af fællesskabet.

Til dette møde var forandstaltet en indkaldelse af 19 september hvilket med sin forkyndelse påtegtegninger blev modtaget under

Nr 1

Ved foreningen var samtlige lodsejere nærværende Hr Kaptajn V. Mutterspak. Hr. Kammerråd Ferslev. Hr. Provst Monrad af Sdr Onsild .Selvejer Pedr Mogensen Lavrits Nielsen og Mourits Eriksen.alle af Sdr Onsild . lige så var og nærværende Hr. Landindspektør Hår som dikterede forretningen sådan delinge plan. Selvejer Peder Mogensen som står for hartk. 6 tdr 1 alb tilbød godvillig og af sig selv at udflytte sin gård på bukbjerghede og der omkring liggende agerjord og skulde han udi bukbjerghede efter mærket på kortet få mere hede og kær end han af det hele kan tilkomme  da kviterer han agerjord derfor hans andel af enge tillægges ham i gammel bro krog og af fuglsø krog og skal  have part dertil over heden hans gårde og kålgårde plads beholder han i byen for derpå at sætte et hus . Mølleren i Kongsvad mølle Kristen Ulv som af Peder Mogensen har købt 1 tdr 4 skp htk får sin part ved Kongsvad mølle udi giver blokkerne og derved liggende agerjord for hans andel i engen gives ham agerjord nemlig 4 skp land for hvert læs hø alt efter taksation reduceret til bedste agerog eng .Hans part af heden tillægges ham di hedebankerne under giver bakkerne og i polakkerheden. Næst ved Kongsvad mølle tildeles de frisholt 3 gårde al deres agerjord på et sted vestpå såvit strække kan dog så ledes af Hermand Jensen nr 2 beholder toft såvidt mulig og den vestre skellinnie imellem bemeldte bønder og præstegården at blive ongefær midt i korsageren i samme diriktion som agrene går ud til Nr.Onsild mark i lige linie disse mænde søndre skellinie bliver randersvejen et stykke ud til kirke holmene og så videre frem indtil ungefær ind under mølgårde agrene hvor skellinien gives et bugt og derfra går i sønder indtil Ulstrup mark dette godses andel i engbund kær og hedejord tillægges den fra Lindum mark sønden åen og østen på i bro engen såvidt strække kan og kær og hedejord udi det sønden for liggende  fælles og holm kær. Præstegården tillægges sine jorder næst og vesten de frisholt bønderbeholder sin egen toft og får tillige Laurits Nielsen resten af sine jorder nord på imod Nr Onsild mark altsammen på et sted anpart af eng hede og kær tillægges ham sønden åen og østen for de frisholt mænd. Dog opserveres at hans lods vestre skellinie går til trinderupvejen for derved at få udfart til hans lod..

Næstved præstegården tildeles selvejer Laurits Nielsen under nr 4 sin lod med fortov fra bemeldte trinderupvejen og skellet imellem lånageren og imellem vejen og resten nordpå ud til Nr Onsild mark. Hans andel udi eng samt hede og kær tillægges ham udi engen og kæret sønden åen og østen for præstegården resten fra denne mands skellinie samt nord og vesten og sønden samt østen på indtil Ulstrup mark bliver til part for Trinderup bønder for uden de får alt deres agerjord samt enge kær og drift altsamlet på en lod ligeledes tillægges dem den part af søndre kær og enge som måtte blive til overs når de 3de formeldte lodsejere der i har fået deres tilkomme part.

Til skoleholderren til en ko og 6 får udlægges græsning 5 tdr. land reduce til 10 skp som udlægges ham under mølhøj agre ved Kongsvad møllere ejendom.

Næstved denne tildeles Mourits Eriksen til den 1 tdr 2skp. hartkorn somersolgte fra Peter Mogensens gård og hvad eng dertil samme hartkorn ham tilfalder tages fra den hvor Peter Mogensens gård og hvad eng dertil samme hartkorn ham tildeles ham ligeledes ved Peter Mogensen i bukbjerhede. Gaden og søer bliver til fælles brug for byen da 2de stykkerjord som på 10 skp. går ind under deling således at Trinderup beholder den vestre og frisholdt samt præstegården og selvejer Laurits Nielsen den østre hvilke date nemlig frieholdt bønder afgive vederlag til Trinderup for det  gode jord samme får mindre end dem efter hartkorn kan tilkomme i søndre side af frisholdt bønders lod.

Søkær med dermed liggende store fælled på gaden forbliver til fælled dog må der udi allene tager så meget som de nødvendig skal bruge til digerne om byen og  hørgaderne vedligeholdelse og må ingen understå sig til videre og til anden brug at grave under straf af 1 rd. for hvert læs og foreståe cerunder al grønningen på gaden. Multterne udpanter største lodsejer uden videre søgemål.

Vejer som går om Tingblokkerne aflægger alle de øvrige veje fraregns med 10 Al. brede og såvidt mulig om lodsejerne skulde blive til sinds at udskifte deres bønder anlægger imellem loderne.

Enhver lodsejer sørger for græsning til sine husmænd men husmanden i Kirkehuset som ikke tilhører nogen lodsejer bliver tillagt græsning til 1 ko og 6 får imod betaling for på gaden og fælleden for en ko og 6 får imod betaling for denne græsning på gaden og fælleden for en ko 4 nu og for et får 8 stk. dog forstår det sig at haver husmanden ikke disse kreaturer nyder han ingen græsning eller vederlag derfor. Græsningen aflægges proportioner af hartkorn og begynder på største lodsejer.

Efter at denne i alle pågældende overværelse dikterede delings plan atter for gemmen samlige var oplæst erklærede samtlige hver for sig at de med samme vare fornøjede og derfor antoges den til opfyldelse i al dens indhold hvorfor den og af kommiesjonen blev aproberet og forretningen dermed sluttet.

Sønder Onsild den 29 september

Carøe.

På Amtmand vegne som fuldmægtig

Volmer.

Forandførte forretning haver vi forommelte af retten udmelte mænd således forrettet som vi det der har forlenges men en frest samvittighed inden tinge relig tiltrøster os at arhjelme hvilket vi her med vore hændere underskrift til tilståes.

Sønder Onsild den 27 juni 1783

Peter Mølgård  Niels Michelsen  Jens Thomasen  Lauride Svendsen.

Således i min overværelse passeret tilståes af

E.Torm.

Imod indbemelte over Sønder Onsilds byes ejendomme holdte taksationhaves intet for Trinderups gode at erinde og kan for min del denne forretning af taksationsmændene næste tingdag den 7 juli afhjemle.

Trinderup den 28 Juni 1783 . Hr.Kaptaien v. Muttersespaik.

På mine bønder som ved taksationenhar været tilstede og bedst kiende Sønder Onsild byes markers beskaffenhed ikke har indvendt noget imod takeationen bliver den og for min part aproberet

Frisholdt den 1 juli 1783

hr. Kammerrad N. Terslev.

Vi 2 de selvejere vil ikke have noget imod foreslåede taksation at erindre

Kongsvad Mølle 6 Juli 1783

Cristen Ulf

Fremlagt, læst og endelig afhjemlet inden retten på Onsild herreds ting

Onsdagen 7 juli Protioleret folio 715. N.N. Just.

 

Nogen steder har det været svært at tyde hvad der stod i kilde materialet