Væggedalen (Trinderup/Nr. Onsild)

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Sønder Onsild Sogn

 • 15?? Knud . . .
 • 1584 Anders . . .
 • 15?? Christen Jensen Durop
 • 1610 Peder Christensen Kaae (Kaas)
 • 16?? Søren Poulsen Hadsund
 • 1676 Peder Jensen Munch
 • 1698 Jacob Mikkelsen Seidelin
 • 1703 Peder Christensen Hjardemaal
 • 1724 Lambert Andersen Guldager
 • 1740 Johannes Smit Overgaard
 • 1753 Jens Tollefsen Meldal
 • 1763 Christian Frederik Hansen Hensemann
 • 1765 Christen Hansen Barfoed
 • 1768 Henrik Marcussen Monrad
 • 1790 Johan Frederik Boeck
 • 1799 Niels Christian Fohlmann
 • 1809 Jørgen Christian Funder
 • 1827 Bertel Bruun
 • 1835 Frants Christian Jürgensen
 • 1835 Christian Friis
 • 1852 Ditlev Mehl
 • 1858 Peter Riber
 • 1863 Peter Holger Gjessing
 • 1873 Hans Ahrendt Barfoed

Følgende beskrivelse af Nørre Onsild Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Nørre-Onsild Sogn, Anneks til S.-Onsild, omgives af dette, Hvornum Sogn, Aalborg Amt (Hindsted Hrd.), fra hvilket det skilles ved Onsild Aa (der ogsaa danner Sydvest- og en Del af Sydgrænsen), Hobro Købstadsjorder og Nørhald Hrd. (Glenstrup S.). Kirken, midt i Sognet, ligger 1/2 Mil S. V. for Hobro. De højtliggende, bakkede Jorder ere overvejende sandmuldede. Mod S. Ø. gaar Landevejen fra Hobro til Viborg, mod V. den østjydske Længdebane.

Fladeindholdet 1896: 2002 Td. Ld., hvoraf 676 besaaede (deraf med Rug 158, Byg 119, Havre 326, Boghvede 6, Blandsæd til Modenhed 12, Grøntf. 17, Kartofler 28, andre Rodfr. 10), Afgræsning 538, Høslæt, Brak, Eng m. m. 463, Have 10, Skov 43, Moser 16, Kær og Fælleder 21, Heder 196, Veje og Byggegr. 37 Td. Kreaturhold 1898: 108 Heste, 480 Stkr. Hornkvæg (deraf 197 Køer), 503 Faar, 144 Svin og 11 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 70 Td.; 17 Selvejergaarde med 61, 29 Huse med 9 Td. Hrtk. og 10 jordløse Huse, 1/4 i Fæste og Leje. Befolkningen, 1/2 1901: 295 (1801: 140, 1840: 149, 1860: 178, 1890: 302), boede 1890 i 55 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 11 levede af immat. Virksomh., 233 af Jordbrug, 30 af Industri, 19 af forsk. Daglejervirks. og 9 af deres Midler.

I Sognet Byen N.-Onsild med Kirke og Skole. Mikkelborg og Rævbakke, Huse. Fyrkat Vandmølle.

N.-Onsild S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 406. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Taarn mod V. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korets Mure ere senere omsatte fra Grunden. Skibet har fladt Loft, Koret Krydshvælving. Taarnet er opf. i gotisk Tid af Kvadre fra Skibets Vestgavl; dets øverste Del er i ny Tid ommuret med smaa Mursten; paa Syddøren staar: 1710. Ved en Restaur. 1898 ombyggedes Skibets Sydside, hvorved Sporene af Syddøren forsvandt, et Vaabenhus mod S., af Granitkvadre og Mursten, nedbrødes, og Taarnrummet, før aabent mod V. med en stor Spidsbue, blev Forhal. Altertavle fra 1663 med et Maleri (Nadveren). Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra omtr. s. Tid som Altertavlen. Klokke fra 14. Aarh., uden Indskr., med Aftryk af 4 Medailloner.

Ved Onsild Bro slog Kong Niels 1132 Erik Emune, som nær var bleven tagen til Fange, men reddedes af Bjørn Jærnside (Harald Kesjas Søn) og Aage Christiernsen (Svend Aagesens Fader), der holdt Broen mod Fjenderne, indtil Erik havde naaet sine Skibe. Et Synsvidne fra 1490 over Onsild Bro siger, at den da nylig var sat i Stand. Traditionen henlægger Kampen 1132 til et Overgangssted over Onsild Aa, der udmunder omtr. 2000 Al. Ø. for Ølst Kirke, og som i sin oprindl. Skikkelse mulig er fra Oldtidens Slutn. Endnu ses Rester af den stensatte Vej; den førte i en Bue over Aaen og Engene paa begge Sider og fortsatte sig i Hulveje. Et 500 F. 1. og 50 F. br. Stykke Jord med Rester af Vejen og 3-4 Hulveje er fredlyst Aar 1900. Paa dette Areal ligger en Gravhøj. — Paa Lokes Hede er der fredlyst en 225 F. lang Langhøj og 5 runde Gravhøje.